ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendant-, *ascendant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascendant(adj) ขึ้น, Syn. ascending, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10, 000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10, 000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)
If Kai has access to an Ascendant and is sharing his prison with the Bennett witch, he will eventually find his way out.ถ้าไคสามารถเข้าถึงลัคนาได้ แล้วก็อยู่ร่วมกับแม่มดเบนเนตที่คุกของเขา ท้ายที่สุดเขาจะสามารถหาทางออกจากที่นั่นได้ Fade Into You (2014)
The Ascendant is off the table.ลัคนาจะไม่อยู่ในแผนนี้ Fade Into You (2014)
OK. Get the Ascendant from Jo.โอเค เอาลัคนามาจากโจ Fade Into You (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascendant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendant
ascendants

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
直系尊属[ちょっけいそんぞく, chokkeisonzoku] (n) lineal ascendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendant \As*cend"ant\, Ascendent \As*cend"ent\, a.
   1. Rising toward the zenith; above the horizon.
    [1913 Webster]
 
       The constellation . . . about that time ascendant.
                          --Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Rising; ascending. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   3. Superior; surpassing; ruling.
    [1913 Webster]
 
       An ascendant spirit over him.     --South.
    [1913 Webster]
 
       The ascendant community obtained a surplus of
       wealth.                --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
       Without some power of persuading or confuting, of
       defending himself against accusations, . . . no man
       could possibly hold an ascendent position. --Grote.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendant \As*cend"ant\, n. [F. ascendant, L. ascendens; p. pr.
   of ascendere.]
   1. Ascent; height; elevation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sciences that were then in their highest ascendant.
                          --Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astrol.) The horoscope, or that degree of the ecliptic
    which rises above the horizon at the moment of one's
    birth; supposed to have a commanding influence on a
    person's life and fortune.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence the phrases
 
   {To be in the ascendant}, to have commanding power or
    influence, and
 
   {Lord of the ascendant}, one who has possession of such power
    or influence; as, to rule, for a while, lord of the
    ascendant. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Superiority, or commanding influence; ascendency; as, one
    man has the ascendant over another.
    [1913 Webster]
 
       Chievres had acquired over the mind of the young
       monarch the ascendant not only of a tutor, but of a
       parent.                --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   4. An ancestor, or one who precedes in genealogy or degrees
    of kindred; a relative in the ascending line; a
    progenitor; -- opposed to {descendant}. --Ayliffe.
    [1913 Webster] Ascendant

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendant
   adj 1: tending or directed upward; "rooted and ascendant
       strength like that of foliage"- John Ruskin [syn:
       {ascendant}, {ascendent}, {ascensive}]
   2: most powerful or important or influential; "the economically
     ascendant class"; "D-day is considered the dominating event
     of the war in Europe" [syn: {ascendant}, {ascendent},
     {dominating}]
   n 1: position or state of being dominant or in control; "that
      idea was in the ascendant" [syn: {ascendant}, {ascendent}]
   2: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top