ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.-, *a.*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.B.(abbr) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
A.D.(abbr) ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), See also: ค.ศ.
A.M.(abbr) เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., AM
a.m.(abbr) เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, AM, A.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.หมายถึง Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a. c. p.abbr. American College of Physicians
a. d. c.abbr. aide-de-camp
a. e. and p.abbr. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
a. f.abbr. Air Force, Anglo-French, audio frequency

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
their time tomorrow. that's 9 a. m. here.00 เวลาท้องถิ่น Spies Like Us (1985)
lock us in, sergeant. W. A. M. P. secure, sir. all right.ปิดล็อคฐานเลยจ่า W.A.M.P. เข้าสู่โหมดนิรภัยแล้วครับ Spies Like Us (1985)
it's 4:47 a. m.ตอนนี้เวลา 04: Spies Like Us (1985)
It must have been something I ate. No more sushi at 3:00 a. m.จะต้องเป็นไอ้ที่กินไปแน่เลย ไม่เอาอีกแล้วซูชิตอนตี 3 เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
The message was received Friday at 6:31 a. m.ข้อความที่ได้รับศุกร์ Contact (1997)
Six a. m.หก ม. Dante's Peak (1997)
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง Titanic (1997)
A. Multiply it by the probable rate of failure.อยากเปลี่ยนที่มั้ย? Fight Club (1999)
November 5th, 6: 45 a. m.5 กันยายน เวลาเช้า 6.45 50 First Dates (2004)
It's 2 a. m. We've been at this for five hours.นี่ตีสองแล้ว เราคุยกันเป็นเวลาห้าชั่วโมงแล้ว A Cinderella Story (2004)
36-1004 Pyong Yang 20 Miles north of DMZ October 10, 2003, 01:47 A. M37-1004 จอง ยัง 20 ไมล์จากชายแดนเกาหลีเหนือ 10 ตุลาคม 2003 เวลา 01: 47 Spygirl (2004)
Friday, 10:00 A. M., at the mountain view industrial park.วันศุกร์ 10 โมงเช้า ที่ภูเขาวิวอินดัสเทรียลพาร์ค Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a.Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
a.Carrots contain a lot of vitamin A.
a.He goes on duty at 9 a.m. and come off duty at 6 p.m.
a.He reminded his wife to wake him up at 7:00 a.m.
a.He should arrive at the airport by 9 a.m.
a.He usually goes to work at 8 a.m.
a.I jog through Central Park every morning at 6 a.m.
a.I'm on duty from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
a.In summer the sun rises about 4 a.m. in England.
a.In the alphabet B comes after A.
a.I sat up until three a.m. waiting for you!
a.I should cancel my L. A. trip.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
a.
a.s
a.'s
a.d.
a.m.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a.D. : außer Dienstret., retd. : retired [Add to Longdo]
a.M. : am Mainon the Main [Add to Longdo]
a.o. Prof. : außerordentlicher Professorsenior lecturer [ Br. ]; associate professor [ Am. ] [Add to Longdo]
a.Rh. : am Rheinon the Rhine [Add to Longdo]
a.a.O. : am angeführten Ortloc. cit. : loco citato (at the place already cited) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
午前[ごぜん, gozen] (n-adv, n-t) morning; a.m.; (P) #3,907 [Add to Longdo]
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P) #6,641 [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) #7,754 [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ヤマンバ[yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
文学士[ぶんがくし, bungakushi] (n) Bachelor of Arts; BA; B.A. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (29 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastropoda \Gas*trop"o*da\, n. pl., [NL., fr. Gr. ?, ?, stomach
   + -poda.] (Zool.)
   One of the classes of Mollusca, of great extent. It includes
   most of the marine spiral shells, and the land and
   fresh-water snails. They generally creep by means of a flat,
   muscular disk, or foot, on the ventral side of the body. The
   head usually bears one or two pairs of tentacles. See
   {Mollusca}. [Written also {Gasteropoda}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The Gastropoda are divided into three subclasses; viz.:
      ({a}) The Streptoneura or Dioecia, including the
      Pectinibranchiata, Rhipidoglossa, Docoglossa, and
      Heteropoda. ({b}) The Euthyneura, including the
      Pulmonata and Opisthobranchia. ({c}) The Amphineura,
      including the Polyplacophora and Aplacophora.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, n.
   1. Grasp; seizure; fast hold; clutch.
    [1913 Webster]
 
       A barren scepter in my gripe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which the grasp is put; a handle; a grip; as, the
    gripe of a sword.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A device for grasping or holding anything; a brake
    to stop a wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. Oppression; cruel exaction; affiction; pinching distress;
    as, the gripe of poverty.
    [1913 Webster]
 
   5. Pinching and spasmodic pain in the intestines; -- chiefly
    used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The piece of timber which terminates the keel at the
      fore end; the forefoot.
    (b) The compass or sharpness of a ship's stern under the
      water, having a tendency to make her keep a good wind.
    (c) pl. An assemblage of ropes, dead-eyes, and hocks,
      fastened to ringbolts in the deck, to secure the boats
      when hoisted; also, broad bands passed around a boat
      to secure it at the davits and prevent swinging.
      [1913 Webster]
 
   {Gripe penny}, {a} miser; a niggard. --D. L. Mackenzie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infinitive \In*fin"i*tive\, n. [L. infinitivus: cf. F.
   infinitif. See {Infinite}.]
   Unlimited; not bounded or restricted; undefined.
   [1913 Webster]
 
   {Infinitive mood} (Gram.), that form of the verb which merely
    names the action, and performs the office of a verbal
    noun. Some grammarians make two forms in English: ({a})
    The simple form, as, speak, go, hear, before which to is
    commonly placed, as, to speak; to go; to hear. ({b}) The
    form of the imperfect participle, called the infinitive in
    -ing; as, going is as easy as standing.
    [1913 Webster]
 
   Note: With the auxiliary verbs may, can, must, might, could,
      would, and should, the simple infinitive is expressed
      without to; as, you may speak; they must hear, etc. The
      infinitive usually omits to with the verbs let, dare,
      do, bid, make, see, hear, need, etc.; as, let me go;
      you dare not tell; make him work; hear him talk, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Anglo-Saxon, the simple infinitive was not preceded
      by to (the sign of modern simple infinitive), but it
      had a dative form (sometimes called the gerundial
      infinitive) which was preceded by to, and was chiefly
      employed in expressing purpose. See {Gerund}, 2.
      [1913 Webster]
 
   Note: The gerundial ending (-anne) not only took the same
      form as the simple infinitive (-an), but it was
      confounded with the present participle in -ende, or
      -inde (later -inge).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legate \Leg"ate\ (l[e^]g"[asl]t), n. [OE. legat, L. legatus, fr.
   legare to send with a commission or charge, to depute, fr.
   lex, legis, law: cf. F. l['e]gat, It. legato. See {Legal}.]
   1. An ambassador or envoy.
    [1913 Webster]
 
   2. An ecclesiastic representing the pope and invested with
    the authority of the Holy See.
    [1913 Webster]
 
   Note: Legates are of three kinds: ({a}) Legates a latere, now
      always cardinals. They are called ordinary or
      extraordinary legates, the former governing provinces,
      and the latter class being sent to foreign countries on
      extraordinary occasions. ({b}) Legati missi, who
      correspond to the ambassadors of temporal governments.
      ({c}) Legati nati, or legates by virtue of their
      office, as the archbishops of Salzburg and Prague.
      [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Hist.)
    (a) An official assistant given to a general or to the
      governor of a province.
    (b) Under the emperors, a governor sent to a province.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libration \Li*bra"tion\ (l[-i]*br[=a]"sh[u^]n), n. [L. libratio:
   cf. F. libration.]
   1. The act or state of librating. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A real or apparent libratory motion, like that
    of a balance before coming to rest.
    [1913 Webster]
 
   {Libration of the moon}, any one of those small periodical
    changes in the position of the moon's surface relatively
    to the earth, in consequence of which narrow portions at
    opposite limbs become visible or invisible alternately. It
    receives different names according to the manner in which
    it takes place; as: {(a)} Libration in longitude, that
    which, depending on the place of the moon in its elliptic
    orbit, causes small portions near the eastern and western
    borders alternately to appear and disappear each month.
    ({b}) Libration in latitude, that which depends on the
    varying position of the moon's axis in respect to the
    spectator, causing the alternate appearance and
    disappearance of either pole. ({c}) Diurnal or parallactic
    libration, that which brings into view on the upper limb,
    at rising and setting, some parts not in the average
    visible hemisphere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, n.; pl. {Monkeys}. [Cf. OIt. monicchio, It.
   monnino, dim. of monna an ape, also dame, mistress, contr.
   fr. madonna. See {Madonna}.]
   1. (Zool.)
    (a) In the most general sense, any one of the Quadrumana,
      including apes, baboons, and lemurs.
    (b) Any species of Quadrumana, except the lemurs.
    (c) Any one of numerous species of Quadrumana (esp. such
      as have a long tail and prehensile feet) exclusive of
      apes and baboons.
      [1913 Webster]
 
   Note: The monkeys are often divided into three groups: ({a})
      {Catarrhines}, or {Simidae}. These have an oblong head,
      with the oblique flat nostrils near together. Some have
      no tail, as the apes. All these are natives of the Old
      World. ({b}) {Platyrhines}, or {Cebidae}. These have a
      round head, with a broad nasal septum, so that the
      nostrils are wide apart and directed downward. The tail
      is often prehensile, and the thumb is short and not
      opposable. These are natives of the New World. ({c})
      {Strepsorhines}, or {Lemuroidea}. These have a pointed
      head with curved nostrils. They are natives of Southern
      Asia, Africa, and Madagascar.
      [1913 Webster]
 
   2. A term of disapproval, ridicule, or contempt, as for a
    mischievous child.
    [1913 Webster]
 
       This is the monkey's own giving out; she is
       persuaded I will marry her.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The weight or hammer of a pile driver, that is, a very
    heavy mass of iron, which, being raised on high, falls on
    the head of the pile, and drives it into the earth; the
    falling weight of a drop hammer used in forging.
    [1913 Webster]
 
   4. A small trading vessel of the sixteenth century.
    [1913 Webster]
 
   {Monkey boat}. (Naut.)
    (a) A small boat used in docks.
    (b) A half-decked boat used on the River Thames.
 
   {Monkey block} (Naut.), a small single block strapped with a
    swivel. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Monkey flower} (Bot.), a plant of the genus {Mimulus}; -- so
    called from the appearance of its gaping corolla. --Gray.
 
   {Monkey gaff} (Naut.), a light gaff attached to the topmast
    for the better display of signals at sea.
 
   {Monkey jacket}, a short closely fitting jacket, worn by
    sailors.
 
   {Monkey rail} (Naut.), a second and lighter rail raised about
    six inches above the quarter rail of a ship.
 
   {Monkey shine}, monkey trick. [Slang, U.S.]
 
   {Monkey trick}, a mischievous prank. --Saintsbury.
 
   {Monkey wheel}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motion \Mo"tion\, n. [F., fr. L. motio, fr. movere, motum, to
   move. See {Move}.]
   1. The act, process, or state of changing place or position;
    movement; the passing of a body from one place or position
    to another, whether voluntary or involuntary; -- opposed
    to {rest}.
    [1913 Webster]
 
       Speaking or mute, all comeliness and grace
       attends thee, and each word, each motion, forms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of, or capacity for, motion.
    [1913 Webster]
 
       Devoid of sense and motion.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction of movement; course; tendency; as, the motion of
    the planets is from west to east.
    [1913 Webster]
 
       In our proper motion we ascend.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Change in the relative position of the parts of anything;
    action of a machine with respect to the relative movement
    of its parts.
    [1913 Webster]
 
       This is the great wheel to which the clock owes its
       motion.                --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   5. Movement of the mind, desires, or passions; mental act, or
    impulse to any action; internal activity.
    [1913 Webster]
 
       Let a good man obey every good motion rising in his
       heart, knowing that every such motion proceeds from
       God.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   6. A proposal or suggestion looking to action or progress;
    esp., a formal proposal made in a deliberative assembly;
    as, a motion to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Yes, I agree, and thank you for your motion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An application made to a court or judge orally in
    open court. Its object is to obtain an order or rule
    directing some act to be done in favor of the applicant.
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) Change of pitch in successive sounds, whether in
    the same part or in groups of parts.
    [1913 Webster]
 
       The independent motions of different parts sounding
       together constitute counterpoint.   --Grove.
    [1913 Webster]
 
   Note: Conjunct motion is that by single degrees of the scale.
      Contrary motion is that when parts move in opposite
      directions. Disjunct motion is motion by skips. Oblique
      motion is that when one part is stationary while
      another moves. Similar or direct motion is that when
      parts move in the same direction.
      [1913 Webster]
 
   9. A puppet show or puppet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What motion's this? the model of Nineveh? --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
   Note: Motion, in mechanics, may be simple or compound.
 
   {Simple motions} are: ({a}) straight translation, which, if
    of indefinite duration, must be reciprocating. ({b})
    Simple rotation, which may be either continuous or
    reciprocating, and when reciprocating is called
    oscillating. ({c}) Helical, which, if of indefinite
    duration, must be reciprocating.
 
   {Compound motion} consists of combinations of any of the
    simple motions.
    [1913 Webster]
 
   {Center of motion}, {Harmonic motion}, etc. See under
    {Center}, {Harmonic}, etc.
 
   {Motion block} (Steam Engine), a crosshead.
 
   {Perpetual motion} (Mech.), an incessant motion conceived to
    be attainable by a machine supplying its own motive forces
    independently of any action from without. According to the
    law of conservation of energy, such perpetual motion is
    impossible, and no device has yet been built that is
    capable of perpetual motion.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Movement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respiration \Res`pi*ra"tion\ (r?s`p?*r?"sh?n), n. [L.
   respiratio: cf. F. respiration. See {Respire}.]
   1. The act of respiring or breathing again, or catching one's
    breath.
    [1913 Webster]
 
   2. Relief from toil or suffering: rest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till the day
       Appear of respiration to the just
       And vengeance to the wicked.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Interval; intermission. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) The act of resping or breathing; the act of
    taking in and giving out air; the aggregate of those
    processes bu which oxygen is introduced into the system,
    and carbon dioxide, or carbonic acid, removed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Respiration in the higher animals is divided into:
      ({a}) Internal respiration, or the interchange of
      oxygen and carbonic acid between the cells of the body
      and the bathing them, which in one sense is a process
      of nutrition. ({b}) External respiration, or the
      gaseous interchange taking place in the special
      respiratory organs, the lungs. This constitutes
      respiration proper. --Gamgee.
      [1913 Webster] In the respiration of plants oxygen is
      likewise absorbed and carbonic acid exhaled, but in the
      light this process is obscured by another process which
      goes on with more vigor, in which the plant inhales and
      absorbs carbonic acid and exhales free oxygen.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a]), prep. [Abbreviated form of an (AS. on). See {On}.]
   1. In; on; at; by. [Obs.] "A God's name." "Torn a pieces."
    "Stand a tiptoe." "A Sundays" --Shak. "Wit that men have
    now a days." --Chaucer. "Set them a work." --Robynson
    (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
   2. In process of; in the act of; into; to; -- used with
    verbal substantives in -ing which begin with a consonant.
    This is a shortened form of the preposition an (which was
    used before the vowel sound); as in a hunting, a building,
    a begging. "Jacob, when he was a dying" --Heb. xi. 21.
    "We'll a birding together." " It was a doing." --Shak. "He
    burst out a laughing." --Macaulay.
 
   Note: The hyphen may be used to connect a with the verbal
      substantive (as, a-hunting, a-building) or the words
      may be written separately. This form of expression is
      now for the most part obsolete, the a being omitted and
      the verbal substantive treated as a participle.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ (named [=a] in the English, and most commonly [aum] in
   other languages).
   The first letter of the English and of many other alphabets.
   The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe,
   as also the small letter (a), besides the forms in Italic,
   black letter, etc., are all descended from the old Latin A,
   which was borrowed from the Greek {Alpha}, of the same form;
   and this was made from the first letter (?) of the
   Ph[oe]nician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph,
   and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a
   consonant letter, with a guttural breath sound that was not
   an element of Greek articulation; and the Greeks took it to
   represent their vowel Alpha with the [aum] sound, the
   Ph[oe]nician alphabet having no vowel symbols.
   [1913 Webster] This letter, in English, is used for several
   different vowel sounds. See Guide to pronunciation,
   [sect][sect] 43-74. The regular long a, as in fate, etc., is
   a comparatively modern sound, and has taken the place of
   what, till about the early part of the 17th century, was a
   sound of the quality of [aum] (as in far).
   [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the sixth tone in the model major scale
    (that in C), or the first tone of the minor scale, which
    is named after it the scale in A minor. The second string
    of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A
    sharp (A[sharp]) is the name of a musical tone
    intermediate between A and B. -- A flat (A[flat]) is the
    name of a tone intermediate between A and G.
    [1913 Webster]
 
   {A per se} (L. per se by itself), one pre["e]minent; a
    nonesuch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O fair Creseide, the flower and A per se
       Of Troy and Greece.          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ ([.a] emph. [=a]).
   1. [Shortened form of an. AS. [=a]n one. See {One}.] An
    adjective, commonly called the indefinite article, and
    signifying one or any, but less emphatically. "At a
    birth"; "In a word"; "At a blow". --Shak.
 
   Note: It is placed before nouns of the singular number
      denoting an individual object, or a quality
      individualized, before collective nouns, and also
      before plural nouns when the adjective few or the
      phrase great many or good many is interposed; as, a
      dog, a house, a man; a color; a sweetness; a hundred, a
      fleet, a regiment; a few persons, a great many days. It
      is used for an, for the sake of euphony, before words
      beginning with a consonant sound [for exception of
      certain words beginning with h, see {An}]; as, a table,
      a woman, a year, a unit, a eulogy, a ewe, a oneness,
      such a one, etc. Formally an was used both before
      vowels and consonants.
      [1913 Webster]
 
   2. [Originally the preposition a (an, on).] In each; to or
    for each; as, "twenty leagues a day", "a hundred pounds a
    year", "a dollar a yard", etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ [From AS. of off, from. See {Of}.]
   Of. [Obs.] "The name of John a Gaunt." "What time a day is it
   ?" --Shak. "It's six a clock." --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   A barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it
   and of they. "So would I a done" "A brushes his hat." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\
   An expletive, void of sense, to fill up the meter
   [1913 Webster]
 
      A merry heart goes all the day,
      Your sad tires in a mile-a.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A- \A-\
   A, as a prefix to English words, is derived from various
   sources. (1) It frequently signifies on or in (from an, a
   forms of AS. on), denoting a state, as in afoot, on foot,
   abed, amiss, asleep, aground, aloft, away (AS. onweg), and
   analogically, ablaze, atremble, etc. (2) AS. of off, from, as
   in adown (AS. ofd[=u]ne off the dun or hill). (3) AS. [=a]-
   (Goth. us-, ur-, Ger. er-), usually giving an intensive
   force, and sometimes the sense of away, on, back, as in
   arise, abide, ago. (4) Old English y- or i- (corrupted from
   the AS. inseparable particle ge-, cognate with OHG. ga-, gi-,
   Goth. ga-), which, as a prefix, made no essential addition to
   the meaning, as in aware. (5) French [`a] (L. ad to), as in
   abase, achieve. (6) L. a, ab, abs, from, as in avert. (7)
   Greek insep. prefix [alpha] without, or privative, not, as in
   abyss, atheist; akin to E. un-.
   [1913 Webster]
 
   Note: Besides these, there are other sources from which the
      prefix a takes its origin.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 a
  1. ah; oh; ow
  2. since; ever since
  3. since
  4. by
  5. from; since
  6. from; out of
  7. at; by; on; upon
  8. as a result of; in consequence of; owing to

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards
  2. at; by; on; upon
  3. the
  4. at; beside; with

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards
  2. a; in; inside; into; on; per; within
  3. at; beside; with

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  1. backward; on one's back
  2. backwards

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  on the left

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  cheap; inexpensive

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  at home

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by accident; by chance

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  on the right

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by the way

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  a long time; for a long time; long

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 a
  by heart

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 a
  1. at; to; toward; towards(al)
  2. a; in; inside; into; on; per; within(en)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top