ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-upend-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upend-, *upend*, upen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upend(vt) วางกลับหัวกลับหาง, See also: วางสลับหัวท้าย, Syn. set on end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upend(อัพ'เอนด) vt., vi. วางกลับหัวหลับหาง, วางกลับกัน, มีผลกระทบมาก, ทำให้ปราชัย
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious, enormous

English-Thai: Nontri Dictionary
stupendous(adj) มากมาย, มหัศจรรย์, น่าทึ่ง, น่าประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a natural order to this world. And those who try to upend it, do not fare well.ruffіаn Rоbеrt Frоbіѕhеr іѕ а соmроѕеr. Cloud Atlas (2012)
You know, man, I know you're scared, and I don't mean to upend your life, but people are dying out there.แต่ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้ ฉันรู้ว่า คุณกลัว ฉันไม่ได้ให้คุณ ไปจบชีวิตคุณนะ แต่คนมากมายข้างนอก กำลังจะตาย The Sun (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンダー[sasupenda-] (n) suspenders [Add to Longdo]
サスペンダースカート[sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
サスペンド[sasupendo] (n) suspend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upend \Up*end"\, v. t.
   To end up; to set on end, as a cask.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upend
   v 1: become turned or set on end; "the airplanes upended"
   2: set, turn, or stand on end; "upend the box and empty the
     contents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top