ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-trend-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trend-, *trend*, tren
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trend(n) แนวทาง, See also: ครรลอง, ทิศทาง
trend(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม
trend(vi) โน้มเอียง, See also: เบน, เปลี่ยนทิศทาง
trendy(adj) ซึ่งเป็นที่นิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
trend(n) ความเอนเอียง, ทิศทาง, แนวโน้ม
trend(vi) โอนเอียง, เลี้ยว, โน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
trend-setter(n) someone who popularizes a new fashion, Syn. taste-maker, fashion arbiter
trendsetting(adj) initiating or popularizing a trend, Syn. trend-setting
trendy(adj) in accord with the latest fad, Syn. voguish
course(n) general line of orientation, Syn. trend
drift(n) a general tendency to change (as of opinion), Syn. movement, trend
swerve(v) turn sharply; change direction abruptly, Syn. slew, cut, curve, sheer, slue, veer, trend
tendency(n) a general direction in which something tends to move, Syn. trend
vogue(n) the popular taste at a given time, Syn. style, trend

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Trend

n. Clean wool. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Trend

v. t. To cause to turn; to bend. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Not far beneath i' the valley as she trends
Her silver stream. W. Browne. [ 1913 Webster ]

Trend

v. t. [ Cf. G. & OD. trennen to separate. ] To cleanse, as wool. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Trend

n. Inclination in a particular direction; tendency; general direction; as, the trend of a coast. [ 1913 Webster ]


Trend of an anchor. (Naut.) (a) The lower end of the shank of an anchor, being the same distance on the shank from the throat that the arm measures from the throat to the bill. R. H. Dana, Jr. (b) The angle made by the line of a vessel's keel and the direction of the anchor cable, when she is swinging at anchor.
[ 1913 Webster ]

Trend

v. i. [ imp. & p. p. Trended; p. pr. & vb. n. Trending. ] [ OE. trenden to roll or turn about; akin to OFries. trind, trund, round, Dan. & Sw. trind, AS. trendel a circle, ring, and E. trendle, trundle. ] To have a particular direction; to run; to stretch; to tend; as, the shore of the sea trends to the southwest. [ 1913 Webster ]

Trender

n. One whose business is to free wool from its filth. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Trendle

n. [ AS. trendel, tryndel, circle, ring. See Trend, v. i., and cf. Trundle. ] A wheel, spindle, or the like; a trundle. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The shaft the wheel, the wheel, the trendle turns. Sylvester. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... butglobalwarmingcan trigger a cooling trend. Let me explain.... แต่ภาวะโลกร้อนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็นผมจะอธิบายให้ฟัง The Day After Tomorrow (2004)
You should learn to read the market trend.คุณควรจะศึกษา แนวโน้มของตลาดไว้บ้างนะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Like you said, I'll research the market trend.ก็อย่างที่คุณว่านะ แล้วผมจะศึกษาแนวโน้มของตลาด My Boyfriend Is Type-B (2005)
We'll help you set a new fashion trend!พวกเราจะช่วยเธอให้เธอทันสมัย Shrek 2 (2004)
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
(Victor) ...AND NOT FOLLOW THIS TREND.(วิกเตอร์) ...และต้องไม่ตามแนวทางนี้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Most trend-setting nations do speak English.เทรนด์ตอนนี้ ทำให้คนพูดภาษาอังกฤษกันนี่คะ Love Now (2007)
No, the latest trend is white. White should not be a problem.ไม่นะ เทรนด์ตอนนี้อิตสีขาว ขาวไม่น่าจะมีปัญหา If in Love... Like Them (2007)
Is this unprovoked attack part of some new trend?นี่เป็นการโจมตีแนวใหม่ โดยไม่ถูกยั่วยุ? Enchanted (2007)
I think our missing yacht owner was trying to buck the trend.เขาเป็นเจ้าของท่าจอดที่ไม่ยอมขาย Raging Cannibal (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trendAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
trendFinancial experts don't know what to make of this trend.
trendHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.
trendI gave up keeping up with trends.
trendI'm worried about the global warming trend.
trendIt's the trend that counts.
trendPrices are on the upward trend.
trendShe follows all the latest trends in fashion.
trendThe job-seeking season is starting earlier each year and it's the (mass) media that are causing that trend by moving up their job interview schedule.
trendThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.
trendThere's a trend these days towards small families.
trendThe trend of public opinion is against corporal punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนว(n) style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
กระแส(n) trend, See also: course, flow, way, Syn. ทาง, แนวทาง, Example: ความเห็นของนักการเมืองบางคนจะทวนกับกระแสความคิดของคนทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเทรนด์[inthrēn] (v) EN: be in trend  FR: être tendance
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
กระแส[krasaē] (n) EN: trend ; trendency  FR: tendance [ f ]
กระแสประวัติศาสตร์[krasaē prawattisāt] (n, exp) EN: tide of history ; trend of history  FR: tendance de l'histoire [ f ]
แนว[naēo] (n) EN: trend ; tendency ; style
แนวโน้ม[naēonōm] (n) EN: tendency ; trend  FR: tendance [ f ] ; incination [ f ]
แนวโน้มในระยะสั้น[naēonōm nai raya san] (n, exp) EN: short-term trend  FR: tendance à court terme [ f ]
แนวโน้มในระยะยาว[naēonōm nai raya yāo] (n, exp) EN: long-term trend  FR: tendance à long terme [ f ]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[naēonōm sētthakit] (n, exp) EN: economic trend  FR: tendance économique [ f ]
สวนกระแส[sūan krasaē] (v, exp) EN: go against ; reverse trend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trend
trends
trends
trendy
trended
trendier
trendier
trending
trendiest
trendiest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trend
trends
trendy
trended
trendier
trending
trendiest
trend-setter
trend-setters
trend-setting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趋势[qū shì, ㄑㄩ ㄕˋ,   /  ] trend; tendency #1,533 [Add to Longdo]
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] trend; to move towards; to head for; strike (geol.) #2,511 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency; orientation #4,065 [Add to Longdo]
动向[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency #12,349 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisentwicklung { f } | Preisentwicklungen { pl }trend of prices | trends of prices [Add to Longdo]
Trend { m }; Tendenz { f }; Strömung { f } | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Trendlinie { f }trendline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
動向[どうこう, doukou] (n) trend; tendency; movement; attitude; (P) #6,548 [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u, vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) #9,337 [Add to Longdo]
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P) #10,701 [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] (n) general trend; current thought; (P) #10,866 [Add to Longdo]
ナウ[nau] (adj-na, n) now; "in"; trendy; (P) #11,806 [Add to Longdo]
トレンド[torendo] (n) trend; (P) #15,086 [Add to Longdo]
潮流[ちょうりゅう, chouryuu] (n) tide; tidal current; trend; (P) #17,568 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top