ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-transversal-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transversal-, *transversal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transversal(adj) ขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transversal(แทรนซฺเวอ'เซิล) adj. ขวาง. n. เส้นที่ตัดเส้นอื่นตั้งแต่2เส้นขึ้นไป., See also: transversally adv., Syn. transverse

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transversalเส้นตัดขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transversalเส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นตามขวาง[khleūn tām khwāng] (n, exp) EN: transverse wave  FR: onde transversale [ f ]
ขวาง[khwāng] (x) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal  FR: à travers ; transversal
เส้นตัดขวาง[sen tat khwāng] (n, exp) EN: transversal  FR: oblique [ f ] ; transversale [ f ]
ซอย[søi] (n) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley  FR: soi [ m ] ; rue transversale [ f ] ; allée [ f ] ; ruelle [ f ] ; petite rue [ f ]
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew  FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across  FR: en diagonale ; transversalement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横截线[héng jié xiàn, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] transversal line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transversale { f }transversal [Add to Longdo]
Querhaftung { f }transversal adhesion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横筋[よこすじ, yokosuji] (n) transversal; lateral stripes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transversal \Trans*ver"sal\, a. [Cf. F. transversal. See
   {Transverse}.]
   Running or lying across; transverse; as, a transversal line.
   -- {Trans*ver"sal*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transversal \Trans*ver"sal\, n. [Cf. F. transversale.] (Geom.)
   A straight line which traverses or intersects any system of
   other lines, as a line intersecting the three sides of a
   triangle or the sides produced.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transversal
   adj 1: extending or lying across; in a crosswise direction; at
       right angles to the long axis; "cross members should be
       all steel"; "from the transverse hall the stairway
       ascends gracefully"; "transversal vibrations";
       "transverse colon" [syn: {cross(a)}, {transverse},
       {transversal}, {thwartwise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top