Search result for

-storm-

(41 entries)
(0.3469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: storm,-storm-, *storm*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm    [N] พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm    [N] การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm    [N] การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm    [N] การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VI] จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VT] จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm    [VI] โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm    [VI] โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormShe flung her coat on the chair and stormed into the room.
stormWe had our house blown down by the storm.
stormThe storm prevented our plan from taking off.
stormThe storm prevented our plane from taking off.
stormThe storm raged in all its fury.
stormThe storm was accompanied with thunder.
stormWork on the road was suspended because of the storm.
stormClans run wild like a storm in a raging sea.
stormThe outdoor concert was canceled due to the storm.
stormOaks may fall when reeds stand the storm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
storm(n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล
storm(vi,vt) ระดมยิง,เข้าโจมตี,โหมกระหน่ำ,พูดรุนแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม    [N] monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย    [N] storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ    [N] storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count unit: ลูก, Thai definition: ลมที่พัดแรงมาก
ลมพายุ    [N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

CMU English Pronouncing Dictionary
STORM    S T AO1 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storm    (v) (s t oo1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturmflut {f}storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl}storm | storms [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmsignal {n} | Sturmsignale {pl}storm signal | storm signals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, n. [AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel.
   stormr; and perhaps to Gr. ? assault, onset, Skr. s? to flow,
   to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf.
   {Stratum}). [root]166.]
   1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind,
    rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often,
    a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied
    with wind or not.
    [1913 Webster]
 
       We hear this fearful tempest sing,
       Yet seek no shelter to avoid the storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent agitation of human society; a civil, political,
    or domestic commotion; sedition, insurrection, or war;
    violent outbreak; clamor; tumult.
    [1913 Webster]
 
       I will stir up in England some black storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her sister
       Began to scold and raise up such a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous
    force; violence.
    [1913 Webster]
 
       A brave man struggling in the storms of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious
    attempt of troops to enter and take a fortified place by
    scaling the walls, forcing the gates, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Storm is often used in the formation of self-explained
      compounds; as, storm-presaging, stormproof,
      storm-tossed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Anticyclonic storm} (Meteor.), a storm characterized by a
    central area of high atmospheric pressure, and having a
    system of winds blowing spirally outward in a direction
    contrary to that cyclonic storms. It is attended by low
    temperature, dry air, infrequent precipitation, and often
    by clear sky. Called also {high-area storm},
    {anticyclone}. When attended by high winds, snow, and
    freezing temperatures such storms have various local
    names, as {blizzard}, {wet norther}, {purga}, {buran},
    etc.
 
   {Cyclonic storm}. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See
    {Cyclone}, above.
 
   {Magnetic storm}. See under {Magnetic}.
 
   {Storm-and-stress period} [a translation of G. sturm und
    drang periode], a designation given to the literary
    agitation and revolutionary development in Germany under
    the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the
    18th century.
 
   {Storm center} (Meteorol.), the center of the area covered by
    a storm, especially by a storm of large extent.
 
   {Storm door} (Arch.), an extra outside door to prevent the
    entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in
    summer.
 
   {Storm path} (Meteorol.), the course over which a storm, or
    storm center, travels.
 
   {Storm petrel}. (Zool.) See {Stormy petrel}, under {Petrel}.
    
 
   {Storm sail} (Naut.), any one of a number of strong, heavy
    sails that are bent and set in stormy weather.
 
   {Storm scud}. See the Note under {Cloud}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tempest; violence; agitation; calamity.
 
   Usage: {Storm}, {Tempest}. Storm is violent agitation, a
      commotion of the elements by wind, etc., but not
      necessarily implying the fall of anything from the
      clouds. Hence, to call a mere fall or rain without
      wind a storm is a departure from the true sense of the
      word. A tempest is a sudden and violent storm, such as
      those common on the coast of Italy, where the term
      originated, and is usually attended by a heavy rain,
      with lightning and thunder.
      [1913 Webster]
 
         Storms beat, and rolls the main;
         O! beat those storms, and roll the seas, in
         vain.               --Pope.
      [1913 Webster]
 
         What at first was called a gust, the same
         Hath now a storm's, anon a tempest's name.
                          --Donne.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. t. [imp. & p. p. {Stormed}; p. pr. & vb. n.
   {Storming}.] (Mil.)
   To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls,
   forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a
   fortified town.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. i. [Cf. AS. styrman.]
   1. To raise a tempest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To blow with violence; also, to rain, hail, snow, or the
    like, usually in a violent manner, or with high wind; --
    used impersonally; as, it storms.
    [1913 Webster]
 
   3. To rage; to be in a violent passion; to fume.
    [1913 Webster]
 
       The master storms, the lady scolds.  --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 storm
   n 1: a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on
      the Beaufort scale) and precipitation and thunder and
      lightning [syn: {storm}, {violent storm}]
   2: a violent commotion or disturbance; "the storms that had
     characterized their relationship had died away"; "it was only
     a tempest in a teapot" [syn: {storm}, {tempest}]
   3: a direct and violent assault on a stronghold
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: take by force; "Storm the fort" [syn: {storm}, {force}]
   3: rain, hail, or snow hard and be very windy, often with
     thunder or lightning; "If it storms, we'll need shelter"
   4: blow hard; "It was storming all night"
   5: attack by storm; attack suddenly [syn: {storm}, {surprise}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STORM
     Statistically-Oriented Matrix Program
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 storm
   storm
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 storm
   storm
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 storm [stɔrm]
   storm
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top