ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sternness-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sternness-, *sternness*, sternnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But sternness in defense of the realm is no vice.แต่เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัย ของอาณาจักรก็ไม่เลวร้ายอันใด Fire and Blood (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sternnessHis eyes redeem his face from sternness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร้ายแรง(n) severity, See also: sternness, harshness, strictness, Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ, Example: ความร้ายแรงของโรคนี้ถึงขั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sternness
sternness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sternness

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sternness \Stern"ness\, n.
   The quality or state of being stern.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sternness
   n 1: the quality (as of scenery) being grim and gloomy and
      forbidding; "the sternness of his surroundings made him
      uncomfortable"
   2: uncompromising resolution [syn: {sternness}, {strictness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top