ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-single-minded-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: single-minded, *single-minded*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single-minded(adj) มุ่งมั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single-mindedIt's good to be able to concentrate single-mindedly on your work. But you're completely ignoring the people around you.
single-mindedThe single-minded way he gets on with his life is admirable.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
single-minded (j) sˌɪŋgl-mˈaɪndɪd (s i2 ng g l - m ai1 n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 single-minded \sin"gle-mind"ed\, a.
   Having a single purpose; concentrating on a single goal;
   hence, artless; guileless; single-hearted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 single-minded
   adj 1: determined; "she was firmly resolved to be a doctor";
       "single-minded in his determination to stop smoking"
       [syn: {single-minded}, {resolved}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top