ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-satirize-

S AE1 T ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: satirize, *satirize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satirize(vt) ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนแคะ(v) satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai Definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
แนม(v) satirize, See also: mock at, ridicule, Syn. เสียดสี, เหน็บแนม, Example: เขาแนมให้ยังไม่รู้ตัวอีก
กระทบกระเทียบ(v) satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
กระแนะกระแหน(v) satirize, See also: speak ironically, ridicule, Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน, Example: ภรรยาของเขากระแนะกระแหนเขาอยู่ตลอดเวลา
กระแหนะกระแหน(v) satirize, See also: speak sarcastically, Syn. ถากถาง, เหน็บแนม, Example: นิดชอบพูดกระแหนะกระแหนเพื่อนร่วมงานให้ฟัง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SATIRIZE S AE1 T ER0 AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satirize (v) sˈætəraɪz (s a1 t @ r ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] satirize #36,681 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satirize \Sat"ir*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Satirized}; p. pr. &
   vb. n. {Satirizing}.] [Cf. F. satiriser.]
   To make the object of satire; to attack with satire; to
   censure with keenness or severe sarcasm.
   [1913 Webster]
 
      It is as hard to satirize well a man of distinguished
      vices, as to praise well a man of distinguished
      virtues.                 --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satirize
   v 1: ridicule with satire; "The writer satirized the
      politician's proposal" [syn: {satirize}, {satirise},
      {lampoon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top