ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-roomy-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roomy-, *roomy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roomy(adj) กว้าง, See also: กว้างใหญ่, Syn. spacious, extensive, ample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roomy(รูม'มี, รู'มี) adj. มีห้องกว้าง, มีห้องใหญ่มีเนื้อที่มาก, ใหญ่, กว้าง, See also: roomily adv. roominess n., Syn. commodious

English-Thai: Nontri Dictionary
roomy(adj) ใหญ่, กว้างขวาง, มีเนื้อที่มาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, it's surprisingly roomy in here.- มีที่ว่างเหลือเยอะจังเลย แปลกจริง Pandora (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[kwāng] (adj) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious  FR: large ; spatieux ; vaste
กว้างใหญ่[kwāngyai] (adj) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive  FR: vaste ; immense ; étendu
หลวม[lūam] (adj) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose  FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
roomy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roomy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräumig { adj } | geräumiger | am geräumigstenroomy | roomier | roomiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手広い[てびろい, tebiroi] (adj-i) spacious; roomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roomy \Room"y\, a.
   Having ample room; spacious; large; as, a roomy mansion; a
   roomy deck. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roomy
   adj 1: (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but
       sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom"
       [syn: {roomy}, {spacious}]
   n 1: an associate who shares a room with you [syn: {roommate},
      {roomie}, {roomy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top