ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reverb-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverb-, *reverb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverb(n) เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Syn. echo
reverberate(vi) ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate(vt) ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate(vi) มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberation(n) การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation(n) เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance
reverberate with(phrv) ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi., adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ, ทำให้ดังสั่นสะเทือน, เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, เสียงก้อง, เสียงสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง, ทำให้สะท้อนกลับ, ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง, สะท้อนกลับ, สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง, การสะท้อนกลับ, การสั่นสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
reverberant(adj) having a tendency to reverberate or be repeatedly reflected, Ant. unreverberant
reverberate(v) have a long or continuing effect
reverberate(v) be reflected as heat, sound, or light or shock waves
reverberate(v) treat, process, heat, melt, or refine in a reverberatory furnace
reverberatory_furnace(n) a furnace in which the material that is being treated is heated indirectly by flames that are directed at the roof and walls of the furnace, Syn. reverberatory furnace

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reverbv. t. To echo. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Reverberanta. [ L. reverberans, p. pr. : cf. F. réverbérant. See Reverberate. ] Having the quality of reverberation; reverberating. [ 1913 Webster ]

Reverberatea. [ L. reverberatus, p. p. of reverberare to strike back, repel; pref. re- re- + verberare to lash, whip, beat, fr. verber a lash, whip, rod. ] 1. Reverberant. [ Obs. ] “The reverberate hills.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Driven back, as sound; reflected. [ Obs. ] Drayton. [ 1913 Webster ]

Reverberatev. t. [ imp. & p. p. Reverberated p. pr. & vb. n. Reverberating. ] 1. To return or send back; to repel or drive back; to echo, as sound; to reflect, as light, as light or heat. [ 1913 Webster ]

Who, like an arch, reverberates
The voice again. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To send or force back; to repel from side to side; as, flame is reverberated in a furnace. [ 1913 Webster ]

3. Hence, to fuse by reverberated heat. [ Obs. ] “Reverberated into glass.” Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Reverberatev. i. 1. To resound; to echo. [ 1913 Webster ]

2. To be driven back; to be reflected or repelled, as rays of light; to be echoed, as sound. [ 1913 Webster ]

Reverberationn. [ CF. F. réverbération. ] The act of reverberating; especially, the act of reflecting light or heat, or reechoing sound; as, the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of voices; the reverberation of heat or flame in a furnace. [ 1913 Webster ]

Reverberativea. Of the nature of reverberation; tending to reverberate; reflective. [ 1913 Webster ]

This reverberative influence is that which we have intended above, as the influence of the mass upon its centers. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Reverberatorn. One who, or that which, produces reverberation. [ 1913 Webster ]

Reverberatorya. Producing reverberation; acting by reverberation; reverberative. [ 1913 Webster ]


Reverberatory furnace. See the Note under Furnace.
[ 1913 Webster ]

Reverberatoryn. A reverberatory furnace. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ It Might Get Loud (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังลั่น(v) reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai Definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
กึกก้อง(adv) resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai Definition: ดังสนั่น, ดังมาก
เสียงสะท้อน(n) echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึ่ม(adv) reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม(v) reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai Definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง(adj) resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน(v) echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
กังวาน(adv) reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai Definition: ก้องอยู่ได้นาน
เสียงกังวาน(n) long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai Definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]
กังวาน[kangwān] (v) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant  FR: retentir
กึกก้อง[keukkøng] (v) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
กึกก้อง[keukkøng] (adv) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically
ก้อง[kǿng] (v) EN: echo ; resound ; reverberate
กระฉ่อน[krachǿn] (adj) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
กระหึ่ม[kraheum] (adj) EN: resounding , reverberating ; echoing
สนั่น[sanan] (adj) EN: loud ; reverberating ; resounding  FR: bruyant ; assourdissant
สะท้อน[sathøn] (v) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound  FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reverb
reverbed
reverberate
reverberate
reverberated
reverberated
reverberated
reverberates
reverberating
reverberating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberant
reverberate
reverberated
reverberates
reverberating
reverberation
reverberations

Japanese-English: EDICT Dictionary
交響[こうきょう, koukyou] (n, vs) reverberation #2,978 [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] (n, vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) #7,576 [Add to Longdo]
反響[はんきょう, hankyou] (n, vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) #10,215 [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
リバーブ[riba-bu] (n) { comp } reverberation [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k, vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
反射炉[はんしゃろ, hansharo] (n) reverberatory furnace [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k, vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n, vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top