ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-parody-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parody-, *parody*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parody(n) การเขียนล้อเลียน, See also: การแต่งเพลงล้อเลียน, Syn. caricature, satire, lampoon, travesty, Ant. truth, exactness
parody(vt) ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parody(แพ'ระดี) n., v. การเขียนล้อเลียน, ล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
parody(n) เรื่องล้อ, การเขียนล้อ, ของเก๊, ของกำมะลอ
parody(vt) ล้อเลียน, เขียนล้อ, เลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parodyวรรณกรรมล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parodyniaการคลอดยาก, การคลอดผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parodyวรรณกรรมล้อเลียนวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a gigantic parody of yourself and you don't even know it.ยั่วให้อยากแล้วจากไป เปรี้ยวมากๆ Strange Love (2008)
Chose to be a parody of it. A joke.เลือกจะเป็นตัวตลกของสังคม เป็นตัวโจ๊ก Watchmen (2009)
God, he is such a fucking parody of himself.พระเจ้า เขานี่แม่งชอบทำ ตัวเองขายหน้าจริงๆ Hopeless (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parodyEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARODY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parody
parodying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ,  仿 /  仿] parody; imitation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parodie { f } | Parodien { pl }parody | parodies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロる[paro ru] (v5r) (sl) to parody [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1, vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter [Add to Longdo]
替え歌;替歌[かえうた, kaeuta] (n) parody (of a song) [Add to Longdo]
捩って[もじって, mojitte] (exp) (uk) (See 捩じる) parodying [Add to Longdo]
捩り[もじり, mojiri] (n) parody; imitation [Add to Longdo]
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r, vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parody \par"o*dy\ (p[a^]r"[-o]*d[y^]), n.; pl. {Parodies}
   (p[a^]r"[-o]*d[i^]z). [L. parodia, Gr. parw,di`a; para`
   beside + 'w,dh` a song: cf. F. parodie. See {Para-}, and
   {Ode}.]
   [1913 Webster]
   1. A writing in which the language or sentiment of an author
    is mimicked; especially, a kind of literary pleasantry, in
    which what is written on one subject is altered, and
    applied to another by way of burlesque; travesty.
    [1913 Webster]
 
       The lively parody which he wrote . . . on Dryden's
       "Hind and Panther" was received with great applause.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A popular maxim, adage, or proverb. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parody \par"o*dy\, v. t. [imp. & p. p. {parodied}; p. pr. & vb.
   n. {parodying}.] [Cf. F. parodier.]
   To write a parody upon; to burlesque.
   [1913 Webster]
 
      I have translated, or rather parodied, a poem of
      Horace.                 --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parody
   n 1: a composition that imitates or misrepresents somebody's
      style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
      {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
      {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   2: humorous or satirical mimicry [syn: {parody}, {mockery},
     {takeoff}]
   v 1: make a spoof of or make fun of
   2: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
     {spoof}, {burlesque}, {parody}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top