ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-omnivorous-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omnivorous-, *omnivorous*, omnivorou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omnivorous(adj) ที่กินทุกสิ่งทุกอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omnivorous(ออมนิฟ'เวอรัส) adj. กินทุกอย่างกินไม่เลือก, กินทั้งพืชและสัตว์, รับทุกอย่าง, อ่านหนังสือทุกประเภท

English-Thai: Nontri Dictionary
omnivorous(adj) กินไม่เลือก, รับทุกอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omnivorous-กินทั้งพืชและสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
omnivorous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
omnivorous

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂食[zá shí, ㄗㄚˊ ㄕˊ,   /  ] omnivorous (zoolog.); snacks; a varied diet #85,571 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑食[ざっしょく, zasshoku] (adj-no, vs) omnivorous [Add to Longdo]
雑食性[ざっしょくせい, zasshokusei] (n) (1) polyphagia; (adj-no) (2) omnivorous; polyphagous [Add to Longdo]
雑食動物[ざっしょくどうぶつ, zasshokudoubutsu] (n) omnivore; omnivorous animal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Omnivorous \Om*niv"o*rous\, a. [L. omnivorus; omnis all + vorate
   to eat greedily. See {Voracious}.]
   1. All-devouring; eating everything indiscriminately; as,
    omnivorous vanity; an omnivorous intellect.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Specifically: (Zool.), Eating both animal and vegetable
    food.
    [1913 Webster] -- {Om*niv"o*rous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 omnivorous
   adj 1: feeding on both plants and animals [ant: {carnivorous},
       {herbivorous}, {insectivorous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top