ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-misogyny-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misogyny-, *misogyny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misogyny(n) การเกลียดชังผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misogyny(มิซอก'จินี) n. การเกลียดผู้หญิง, See also: misogynic adj. misogynous adj. misogynistic adj. misoganist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misogyny(n) การเกลียดผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misogynyอาการเกลียดผู้หญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, look, the only reason why I'm supporting this horrific display of misogyny is because they're probably saving up for law school.โอเค ฟังนะ เหตุผลเดียว ที่ฉันสนับสนุนการกระทำที่เหยียดผู้หญิงนี่ ก็เพราะว่าพวกเธออาจทำเพื่อ เก็บเงินไปเรียนกฎหมาย King's Castle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misogyny

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミソジニー[misojini-] (n) misogyny [Add to Longdo]
女嫌い[おんなぎらい, onnagirai] (n) misogyny [Add to Longdo]
女性嫌悪[じょせいけんお, joseiken'o] (n) misogyny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misogyny \Mi*sog"y*ny\ (m[i^]*s[o^]j"[i^]*n[y^]; 277), n. [Gr.
   misogyni`a: cf. F. misogynie.]
   Hatred of women. Contrast {misandry}. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misogyny
   n 1: hatred of women [syn: {misogyny}, {misogynism}] [ant:
      {philogyny}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top