ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-misdeed-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misdeed-, *misdeed*, misde, misdee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misdeed(n) การประพฤติผิด, See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault, Ant. virtue, morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense

English-Thai: Nontri Dictionary
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And most of my alleged misdeeds never made the press.และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
James Woods made a list of all his misdeeds so he could make amends.อะฮ่า! เจมส์ วู้ดส์เขียนรายการ ของสิ่งที่เขาเคยทำชั่วไว้ And Then There Were Fewer (2010)
Soon, your literary misdeeds will be forgotten.เร็ว ๆ นี้ วรรณกรรมของนาย จะถูกลืม The Fasting and the Furious (2011)
There's always a record of misdeed somewhere...มันมักจะบันทึกเรื่องผิดๆไว้ที่ใดที่หนึ่ง Portrait of a Lady Alexander (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misdeedHe regretted his misdeeds.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misdeed
misdeeds

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misdeed
misdeeds

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missetat { f } | Missetaten { pl }misdeed | misdeeds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp, v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misdeed \Mis*deed"\, n. [AS. misd[=ae]d. See {Deed}, n.]
   An evil deed; a wicked action.
   [1913 Webster]
 
      Evils which our own misdeeds have wrought. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Misconduct; misdemeanor; fault; offense; trespass;
     transgression; crime.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misdeed
   n 1: improper or wicked or immoral behavior [syn: {misbehavior},
      {misbehaviour}, {misdeed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top