ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-milling-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milling-, *milling*, mill
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milling(n) การสีข้าว, Syn. grinding, grist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว, การโม่แป้ง, การบด, การทำกระดาษ, ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millingขบวนการบด [การแพทย์]
Milling (Metal-work)การกัด (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Milling cuttersมีดกัด [TU Subject Heading]
Milling Machinesเครื่องบดผสม [การแพทย์]
Milling-machinesเครื่องกัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mainly milling and receiving logs... and stripping the bark.ส่วนมากจะทีงานสีไม้ กับลงบันทึกการรับไม้ / แล้วก็ลอกไม้ให้เป็นชิ้นยาวๆ The Notebook (2004)
Do you happen to know who kept the milling ledgers during that period?ดูแลป่าไม้ทั้งหมดในช่วงนั้น 1912 (2012)
Do you happen to know who kept the milling ledgers during that period?เธอรู้ได้ยังไงว่าใครเก็บบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้น Break on Through (2012)
Milling records?ระเบียนมิลลิง? Break on Through (2012)
In 1912, the Salvatore milling company chopped down a forest.ใช่ ในปี 1912 บริษัท ซัลวาทอร์ มิลลิง หายไปในป่า Break on Through (2012)
In 1912, the Salvatore milling company chopped down an old white oak tree that was used to make the wickery bridge.ในปี 1912 โรงสีของบริษัทซัลวาทอร์โค่นต้นไม้นั่น ต้นโอ๊คสีขาวได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างสะพานวิคเคอร์รี่ The Murder of One (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
millingThousands of people were milling around in the square.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางของ(n) Millingtonia hortensis Linn., See also: cork tree, species of plants, Syn. กาซะลอง, ปีบ, Example: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ, Count Unit: ต้น, ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
ระดับการสี[radap kān sī] (n, exp) EN: milling degree

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
milling
millington

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milling

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ,  ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle #30,181 [Add to Longdo]
磨机[mó jī, ㄇㄛˊ ㄐㄧ,   /  ] milling machine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfräsung { f }milling groove [Add to Longdo]
Fräse { f }; Fräsmaschine { f }milling machine [Add to Longdo]
Fräser { m }milling cutter [Add to Longdo]
Frässpindel { f }milling spindle [Add to Longdo]
Fräswerkzeug { n }milling cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライス[furaisu] (n) milling cutter (fre [Add to Longdo]
フライス盤[フライスばん, furaisu ban] (n) milling machine (fre [Add to Longdo]
ミーリング[mi-ringu] (n) milling [Add to Longdo]
ミリングマシン[miringumashin] (n) milling machine [Add to Longdo]
縮絨[しゅくじゅう, shukujuu] (n, vs) fulling (cloth); milling [Add to Longdo]
精白率[せいはくりつ, seihakuritsu] (n) degree of milling (of rice) [Add to Longdo]
製粉[せいふん, seifun] (n, vs) milling; grinding into flour [Add to Longdo]
製粉機[せいふんき, seifunki] (n) milling machine; a mill [Add to Longdo]
製粉業[せいふんぎょう, seifungyou] (n) the flour(-milling) industry [Add to Longdo]
目白押し(P);めじろ押し[めじろおし, mejirooshi] (n) jostling; milling about; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milling \Mill"ing\, n.
   The act or employment of grinding or passing through a mill;
   the process of fulling; the process of making a raised or
   intented edge upon coin, etc.; the process of dressing
   surfaces of various shapes with rotary cutters. See {Mill}.
   [1913 Webster]
 
   {High milling}, milling in which grain is reduced to flour by
    a succession of crackings, or of slight and partial
    crushings, alternately with sifting and sorting the
    product.
 
   {Low milling}, milling in which the reduction is effected in
    a single crushing or grinding.
 
   {Milling cutter}, a fluted, sharp-edged rotary cutter for
    dressing surfaces, as of metal, of various shapes.
 
   {Milling machine}, a machine tool for dressing surfaces by
    rotary cutters.
 
   {Milling tool}, a roller with indented edge or surface, for
    producing like indentations in metal by rolling pressure,
    as in turning; a knurling tool; a milling cutter.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mill \Mill\ (m[i^]l), v. t. [imp. & p. p. {Milled} (m[i^]ld); p.
   pr. & vb. n. {Milling}.] [See {Mill}, n., and cf. {Muller}.]
   [1913 Webster]
   1. To reduce to fine particles, or to small pieces, in a
    mill; to grind; to comminute.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape, finish, or transform by passing through a
    machine; specifically, to shape or dress, as metal, by
    means of a rotary cutter.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a raised border around the edges of, or to cut
    fine grooves or indentations across the edges of, as of a
    coin, or a screw head; also, to stamp in a coining press;
    to coin.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass through a fulling mill; to full, as cloth.
    [1913 Webster]
 
   5. To beat with the fists. [Cant] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. To roll into bars, as steel.
    [1913 Webster]
 
   {To mill chocolate}, to make it frothy, as by churning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 milling
   n 1: corrugated edge of a coin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top