ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-loosened-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosened-, *loosened*, loosen, loosene
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They loved the scenery, so they loosened up.พวกพี่ชอบวิวที่นี่ มันทำให้ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
And by dessert, things loosened up when she started talking about her last relationship.และพอเสิร์ฟของหวาน บรรยากาศก็ยิ่งผ่อนคลาย เมื่อเธอเริ่มเล่าถึงความสัมพันธ์ล่าสุด Numb (2007)
I probably loosened it up for you though.สงสัยตะกี้ทำให้มันหลวม Kung Fu Panda (2008)
- The drugs just loosened the anxiety.- ยานั้นแค่ช่วยระบายความกังวล The Lazarus Project (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)
You loosened us up.- คุณให้เราผ่อนคลาย Preggers (2009)
I guess I must've loosened it.ชั้นว่าชั้นไม่รู้ตัวน่ะ The Haunting in Connecticut (2009)
That Jacuzzi loosened me right up.Man on Radio : 101 เป็นบล็อกเนื่องจากรถพ่วงรถแทรกเตอร์พลิกคว่ำ Hop (2011)
I loosened it for you.ผมคลายมัน เพื่อสำหรับคุณ Super 8 (2011)
My body's loosened up but my shoulders are soreฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะ Little Black Dress (2011)
- mom, are you-- - yeah. yeah, i am, and i would actually like to get these loosened up, if i might.แม่ นี่แม่... .. / ใช่ ใช่ลูก Phil on Wire (2011)
- Well, Neal's loosened you up a little bit.-นีลทำให้คุณขรึมน้อยลงนิดหน่อย Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenedI loosened my shoelaces.
loosenedMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
loosened

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosened

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loosened \loosened\ adj.
   1. having constraints removed.
 
   Syn: freed.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. straightened out; untangled.
 
   Syn: disentangled, unsnarled.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosen \Loos"en\ (l[=oo]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Loosened}
   (l[=oo]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Loosening}.] [See {Loose}, v.
   t.]
   1. To make loose; to free from tightness, tension, firmness,
    or fixedness; to make less dense or compact; as, to loosen
    a string, or a knot; to loosen a rock in the earth.
    [1913 Webster]
 
       After a year's rooting, then shaking doth the tree
       good by loosening of the earth.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from restraint; to set at liberty..
    [1913 Webster]
 
       It loosens his hands, and assists his understanding.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove costiveness from; to facilitate or increase the
    alvine discharges of. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosened
   adj 1: straightened out [syn: {disentangled}, {loosened},
       {unsnarled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top