ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-loga-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loga-, *loga*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logarithm(n) คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. log

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logarithm(ลอ'กะริธเธิม) n. เลขกำลังของฐาน (base) ที่ทำให้ฐานมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดให้เช่นลอกของฐาน 10 ให้เป็น 100 คือ 323 ใช้อักษรย่อว่า"log"
logarithmic(ลอกะริธ'มิค) adj. เกี่ยวกับ logarithm (ดู), Syn. logarithmical
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
common logarithmn. ลอกที่มีฐาน10
homologatevt. อนุมัติ, ตกลง, ให้สัตยาบัน.
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา, เสียงร้องรวมพล, เสียงร้องรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
logarithm(n) ลอการิทึม
slogan(n) คำขวัญ, เสียงสัญญาณ, คติพจน์, คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic differentiationการหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic graphกราฟลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logarithmic scaleมาตราส่วนเชิงลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logarithmค่าลบล็อค [การแพทย์]
Logarithm Convertionการเปลี่ยนค่าเป็นล็อก [การแพทย์]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม, ฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1   logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logarithmic Scaleแบบล๊อค [การแพทย์]
Logarithmic velocity profileรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม [อุตุนิยมวิทยา]
Logarithmsลอการิทึมส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอการิทึม(n) logarithm, Thai Definition: ลอการิทึมของจำนวนใดจำนวนหนึ่งบนฐานที่กำหนดให้ คือ จำนวนที่บ่งแสดงกำลังของฐาน ซึ่งเมื่อฐานยกกำลังด้วยจำนวนนี้แล้วย่อมมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดนั้น, Notes: (อังกฤษ)
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [ m ]
ฟังก์ชันลอการิทึม[fangchan løkāritheum] (n, exp) FR: fonction logarithmique [ f ]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [ f ]
คำขวัญ[khamkhwan] (n) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech  FR: slogan [ m ] ; devise [ f ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]
เลขยกกำลัง[lēk yok kamlang] (n, exp) EN: power ; logarithm  FR: puisance [ f ] ; logarithme [ m ]
ลอการิทึม[løkāritheum] (n) EN: logarithm  FR: logarithme [ m ]
ลอการิทึมสามัญ[løkāritheum sāman] (n, exp) EN: common logarithm
ลอการิทึมธรรมชาติ[løkāritheum thammachāt] (n, exp) EN: natural logarithm  FR: logarithme naturel [ m ] ; logarithme népérien [ m ]
ลอการิทึมฐานสอง[løkāritheum thān søng] (n, exp) EN: log2   FR: logarithme de base 2 [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logan
logar
logarithm
logarithms
logarithmic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logarithm
loganberry
logarithms
logarithmic
loganberries
logarithmically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对数[duì shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm #29,700 [Add to Longdo]
对数函数[duì shù hán shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ,     /    ] logarithmic function [Add to Longdo]
真数[zhēn shù, ㄓㄣ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logarithmus { m } [ math. ]logarithm [Add to Longdo]
Logarithmusrechnung { f }logarithmic calculation [Add to Longdo]
logarithmischlogarithmic [Add to Longdo]
logarithmisch { adv }logarithmically [Add to Longdo]
logarithmischelogarithmical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree #5,288 [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) #7,367 [Add to Longdo]
標語[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) #10,505 [Add to Longdo]
スローガン[suro-gan] (n) slogan; (P) #13,539 [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3, 南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
ロガリズム[rogarizumu] (n) logarithm [Add to Longdo]
ログBのX[ログビーのエックス, rogubi-no ekkusu] (n) logarithm (base B) [Add to Longdo]
仮数[かすう, kasuu] (n) mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]
対数[たいすう, taisuu] logarithm [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
対数的[たいすうてき, taisuuteki] logarithmic [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] take the logarithim of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top