ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lightens-

L AY1 T AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lightens, *lightens*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIGHTENS L AY1 T AH0 N Z
LIGHTEN L AY1 T AH0 N
LIGHTENED L AY1 T AH0 N D
ENLIGHTEN EH2 N L AY1 T AH0 N
ENLIGHTENS EH2 N L AY1 T AH0 N Z
LIGHTENING L AY1 T AH0 N IH0 NG
ENLIGHTENED EH2 N L AY1 T AH0 N D
ENLIGHTENING EH2 N L AY1 T AH0 N IH0 NG
ENLIGHTENMENT EH2 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T
UNENLIGHTENED AH2 N EH0 N L AY1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightens (v) lˈaɪtnz (l ai1 t n z)
lighten (v) lˈaɪtn (l ai1 t n)
enlighten (v) ˈɪnlˈaɪtn (i1 n l ai1 t n)
lightened (v) lˈaɪtnd (l ai1 t n d)
enlightens (v) ˈɪnlˈaɪtnz (i1 n l ai1 t n z)
lightening (v) lˈaɪtnɪŋ (l ai1 t n i ng)
enlightened (v) ˈɪnlˈaɪtnd (i1 n l ai1 t n d)
enlightening (v) ˈɪnlˈaɪtnɪŋ (i1 n l ai1 t n i ng)
enlightenment (n) ˈɪnlˈaɪtnmənt (i1 n l ai1 t n m @ n t)
unenlightened (j) ˌʌnɪnlˈaɪtnd (uh2 n i n l ai1 t n d)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
lighten up(vi, vt) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

English-Thai: Longdo Dictionary
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., See also: keep the current situation in perspective, Syn. Relax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lighten(vt) ทำให้สว่าง, See also: ส่องแสงสว่าง, Syn. illuminate
lighten(vi) สว่างขึ้น
lighten(vt) ทำให้เบาลง
lighten(vi) เบาลง
enlighten(vt) สอน, See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง, Syn. acquaint, inform, tell
enlighten on(phrv) ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten about
enlightenment(n) การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
unenlightened(adj) ซึ่งไม่รู้แจ้ง, See also: ซึ่งไม่มีความรู้, เขลา, Syn. ignorant, unlearned, Ant. enlightened
enlighten about(phrv) ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten on
enlightened person(n) ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน, ให้ความรู้, ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้, การให้ความกระจ่าง, การให้ความสว่าง, ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
lighten(ไล'เทิน) vi., vt. (ทำให้) เบาขึ้น, จางขึ้น, สว่างขึ้น, โล่งอก, เบิกบาน, ลดลง, ลดหย่อน, เบาขึ้น, ง่ายขึ้น, แวววับ, สว่าง, รู้, แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten

English-Thai: Nontri Dictionary
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง, ให้ความสว่าง, สั่งสอน, ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้, การทำให้กระจ่าง, การให้ความสว่าง, การสอน
lighten(vi) สว่างขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, เบาขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment age; Enlightenment, theยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, the; Enlightenment ageยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Lighteningฟ้าแลบ [การแพทย์]
Lighteningท้องลด, ขนาดของมดลูกเล็กลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightenHe enlightened me on how I should attack the subject.
lightenHe holds a very enlightened attitude toward working women.
lightenHe needs a few jokes to lighten up his talk.
lightenTelevision enlightens the viewers as well as entertains them.
lightenThe government lightened taxes.
lightenThe sky lightened as it stopped raining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อหลอม(v) preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai Definition: อบรมและพร่ำสอน
วิปัสสนา(n) meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai Definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
หยั่งรู้(v) enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai Definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ผู้รู้แจ้ง(n) enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความเห็นแจ้ง(n) enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
พุทธะ(n) enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai Definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)
โพธิญาณ(n) Buddha's enlightenment, See also: intelligence of enlightenment, Example: พระองค์บรรลุโพธิญาณของพระพุทธองค์เอง, Thai Definition: พระปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
โพธิบัลลังก์(n) throne that the Buddha sit when he became enlightened, Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์, Example: พระองค์ประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ, Thai Definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ฟอก(v) wash, See also: bleach, lighten, whiten, Syn. ขัด, ถู, Example: ฉันฟอกกางเกงยืนส์ให้ซีดแบบเป็นธรรมชาติได้เอง, Thai Definition: ซักให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป, ชำระล้างให้สะอาด
ฟ้าแลบ(v) lighten, Example: ฟ้าแลบแล้วรีบเข้าบ้านเถอะ อีกเดี๋ยวฝนคงจะตกหนัก, Thai Definition: เกิดแสงวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
มุติ(n) intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
วรัญญู(n) Lord Buddha, See also: the enlightened one, Syn. พระพุทธเจ้า, Thai Definition: ผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (บาลี)
วิชชา(n) knowledge, See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent, Syn. ความรู้แจ้ง, ความตรัสรู้, วิชา
วิภาส(v) shine, See also: illuminate, lighten, Syn. ส่องสว่าง, Thai Definition: มีแสงสว่างออกมา, Notes: (สันสกฤต)
โสดาบัน(n) the first one who is enlightened, Syn. พระโสดาบัน, Example: อริยบุคคลซึ่งยังมีกิเลส คือ โสดาบัน สกิทาคามี และอนาคามี, Thai Definition: ผู้แรกถึงกระแสธรรม เป็น ชื่อพระอริยบุคคลชั้นต้น, Notes: (บาลี)
ตรัสรู้(v) enlighten, See also: know, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา, Thai Definition: รู้แจ้งในเรื่องต่างๆ (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ตรัสรู้(v) become enlightened, See also: understand, foresee, intuit, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: ใครจะไปตรัสรู้ได้ทุกเรื่อง, Thai Definition: รู้เอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ทิพยญาณ(n) omniscience, See also: enlighten mind, spiritual enlightenment, Thai Definition: ความรู้เป็นทิพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งเบา(v) ease, See also: lighten, help, relieve, make things easier, share, Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ, Example: โรงเรียนมัธยมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป, Thai Definition: แบ่งภาระหนักให้เบาลง
รัตนบัลลังก์(n) the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment, See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and r, Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์, Thai Definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ปฏิเวธ(v) attain enlightenment, See also: understand thoroughly, Syn. ตรัสรู้, เข้าใจตลอด
ปฐมโพธิกาล(n) first time of enlightenment of Buddha, Syn. กาลแรกตรัสรู้, Thai Definition: กาลแรกตรัสรู้ คือ ระยะเวลานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ
กระจ่าง(v) brighten, See also: clear, lighten, Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม, Ant. มัว, Example: ท้องฟ้ากระจ่างสดใสไม่มีเมฆปกคลุม
การตรัสรู้(n) enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai Definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
คลายใจ(v) relieve, See also: alleviate, lighten, Syn. วางใจ, คลายกังวล, Example: ผมบอกภรรยาว่าไม่มีปัญหาอะไรมากเพื่อให้เธอคลายใจไม่กังวล, Thai Definition: ลดความวิตกกังวลลง
หูตาสว่าง(v) be well-informed, See also: be wide-awake, become enlightened, Syn. ตาสว่าง, Example: การอภิปรายครั้งนี้คงจะทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว, Thai Definition: รู้เหตุการณ์ดีขึ้น, เข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้ง
เบามือ(v) lighten (work), See also: be light (work), have little to do, alleviate, Syn. ผ่อนแรง, Example: การมีเครื่องซักผ้าช่วยให้แม่เบามือขึ้นมาก, Thai Definition: ช่วยให้ไม่ต้องทำงานมาก
แบ่งเบาภาระ(v) lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai Definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
เบามือ(v) lighten (work), See also: be light (work), have little to do, alleviate, Syn. ผ่อนแรง, Example: การมีเครื่องซักผ้าช่วยให้แม่เบามือขึ้นมาก, Thai Definition: ช่วยให้ไม่ต้องทำงานมาก
แบ่งเบาภาระ(v) lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai Definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
สว่างไสว(v) lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai Definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป
คลาย(v) relieve, See also: alleviate, lighten, assuage, Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง, Ant. รุนแรง, Example: ความตึงเครียดของบรรยากาศทางการเมืองได้คลายลงแล้ว
เบามือ(v) lighten (work), See also: be light (work), have little to do, alleviate, Syn. ผ่อนแรง, Example: การมีเครื่องซักผ้าช่วยให้แม่เบามือขึ้นมาก, Thai Definition: ช่วยให้ไม่ต้องทำงานมาก
แบ่งเบาภาระ(v) lighten the load, See also: share the work, Example: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป, Thai Definition: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
สว่างไสว(v) lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai Definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[baengbao phāra] (v, exp) EN: lighten the load ; share the work
ฟ้าแลบ[fālaēp] (v) EN: lighten
ฟอก[føk] (v) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten  FR: laver ; savonner
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[khlāijai] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten  FR: être rassuré ; être soulagé
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
โพธิ = โพธิ์[phōthi = phō] (n) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment  FR: arbre de sagesse [ m ] ; figuier sacré [ m ]
โพธิญาณ[phōthiyān] (n) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment
ผู้รู้แจ้ง[phūrū jaēng] (n, exp) EN: enlightened person
รัตนบัลลังก์[rattanabanlang] (n) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment
ศาสดา[Sātsadā] (n, prop) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit
ตรัสรู้[tratsarū] (v) EN: be enlightened  FR: atteindre l'éveil
หยั่งรู้[yangrū] (v) EN: enlighten ; have insight
ยุคแสงสว่าง[yuk saēngsawāng] (n, exp) EN: Age of Enlightenment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] piston; unenlightened, #2,726 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科, #3,448 [Add to Longdo]
减轻[jiǎn qīng, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧㄥ, / ] to lighten; to ease; to alleviate, #3,553 [Add to Longdo]
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ㄨˋ, / ] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda), #7,754 [Add to Longdo]
启发[qǐ fā, ㄑㄧˇ ㄈㄚ, / ] to enlighten; to explain and arouse interest; to inspire, #8,307 [Add to Longdo]
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse, #9,794 [Add to Longdo]
疏导[shū dǎo, ㄕㄨ ㄉㄠˇ, / ] to dredge; to open up a path for; to remove obstructions; to clear the way; to enlighten; persuasion, #14,732 [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing, #15,821 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #17,480 [Add to Longdo]
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, / ] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking, #18,474 [Add to Longdo]
启迪[qǐ dí, ㄑㄧˇ ㄉㄧˊ, / ] to edify; enlightenment, #19,658 [Add to Longdo]
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ, ] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi, #21,497 [Add to Longdo]
开导[kāi dǎo, ㄎㄞ ㄉㄠˇ, / ] to enlighten, #23,701 [Add to Longdo]
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened; open-minded; enlightenment, #25,775 [Add to Longdo]
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive, #25,940 [Add to Longdo]
顿悟[dùn wù, ㄉㄨㄣˋ ㄨˋ, / ] a flash of realization; the truth in a flash; a moment of enlightenment (usually Buddhist), #29,806 [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one, #31,648 [Add to Longdo]
道场[dào chǎng, ㄉㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva); abbr. for 菩提道場|菩提道场, #36,735 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] to express; disclose; enlighten; open, #39,595 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] enlighten; lattice window, #42,698 [Add to Longdo]
爱河[Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ, / ] the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics), #42,812 [Add to Longdo]
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler), #54,171 [Add to Longdo]
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, / ] enlightening remarks (honorific); brilliant views, #58,667 [Add to Longdo]
点化[diǎn huà, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] magic transformation performed by Daoist immortal; fig. to reveal; to enlighten, #60,941 [Add to Longdo]
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher, #62,707 [Add to Longdo]
醍醐灌顶[tí hú guàn dǐng, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ ㄍㄨㄢˋ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. to anoint your head with the purest cream (成语 saw); fig. to enlighten people with perfect wisdom; flawless Buddhist teaching, #67,216 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #93,037 [Add to Longdo]
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment, #104,177 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] variant of 迪, to enlighten; to follow; phonetic di, #224,826 [Add to Longdo]
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
大日如来[Dà rì rú lái, ㄉㄚˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Vairocana, Buddha of supreme enlightenment [Add to Longdo]
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, ] obscure; remaining unenlightened [Add to Longdo]
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, / ] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
菩提道场[pú tí dào chǎng, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva) [Add to Longdo]
金刚座[jīn gāng zuò, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄗㄨㄛˋ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufgeklärtheit { f }enlightenment [Add to Longdo]
die Aufklärung { f } [ hist. ]the Enlightenment [Add to Longdo]
Erleuchtung { f } | Erleuchtungen { pl }enlightenment | enlightenments [Add to Longdo]
Erweckungserlebnis { n }; Erleuchtungserlebnis { n }experience of enlightenment [Add to Longdo]
aufklären (über); erklären | aufklärend; erklärendto enlighten (on; about) | enlightening [Add to Longdo]
entladen; löschen; ausschiffen; ablassen; leichtern | entladend; löschend; ausschiffend; ablassend; leichternd | entladen; gelöscht; ausgeschifft; abgelassen; geleichtert | entlädtto discharge; to lighten; to unload | discharging; lightening; unloading | discharged; lightened; unloaded | discharges [Add to Longdo]
erhellen; erleuchten; erleichternto lighten; to brighten [Add to Longdo]
erleichterndlightening [Add to Longdo]
erleichtertlightens [Add to Longdo]
erleichtertelightened [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtet | erleuchteteto enlighten | enlightening | enlightened | enlightens | enlightened [Add to Longdo]
erleuchtet; aufgeklärt; vorurteilsfreienlightened [Add to Longdo]
unerleuchtendunenlightening [Add to Longdo]
unerleuchtetunenlightened [Add to Longdo]
Darf ich es Ihnen erklären?Let me enlighten you. [Add to Longdo]
Er lief wie der Blitz.He ran like lightening. [Add to Longdo]
Sie erleichterte ihr Herz.She lightened her heart. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) { Buddh } anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n, vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
一乗[いちじょう, ichijou] (n) { Buddh } ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment) [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) { Buddh } pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) { Buddh } (See 因・2) phala (attained state, result); (2) { Buddh } (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n, vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n, vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
開悟[かいご, kaigo] (n, vs) wisdom; enlightenment [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person [Add to Longdo]
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]
教え導く[おしえみちびく, oshiemichibiku] (v5k, vt) to enlighten [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓く[ひらく, hiraku] (v5k) (arch) to enlighten; to edify [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] (n, vs) enlightenment; instruction; (P) [Add to Longdo]
啓蒙運動[けいもううんどう, keimouundou] (n) enlightenment movement; the Enlightenment [Add to Longdo]
啓蒙思想[けいもうしそう, keimoushisou] (n) the philosophy of the European Enlightenment [Add to Longdo]
啓蒙思潮[けいもうしちょう, keimoushichou] (n) enlightenment movement; the Enlightenment [Add to Longdo]
啓蒙主義[けいもうしゅぎ, keimoushugi] (n) illuminism; enlightenment [Add to Longdo]
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
啓蒙的[けいもうてき, keimouteki] (adj-na) enlightening [Add to Longdo]
啓迪[けいてき, keiteki] (n, vs) edification; enlightenment; guide [Add to Longdo]
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up! [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) { Buddh } enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟りを開く[さとりをひらく, satoriwohiraku] (exp, v5k) to achieve enlightenment; to attain enlightenment [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r, vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
悟道[ごどう, godou] (n) { Buddh } (the path of spiritual) enlightenment [Add to Longdo]
悟入[ごにゅう, gonyuu] (n, vs) { Buddh } entering enlightenment [Add to Longdo]
三聖[さんせい, sansei] (n) (1) any of a number of lists of three enlightened men, including (but not limited to) [Add to Longdo]
自己啓発[じこけいはつ, jikokeihatsu] (n, vs, adj-no) self-development; self-enlightenment [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n, adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) { Buddh } calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
授記;受記[じゅき, juki] (n) { Buddh } vyakarana (assurance of future enlightenment) [Add to Longdo]
衆生済度[しゅじょうさいど, shujousaido] (n) enlightenment of the masses; leading the masses on the path of enlightenment (Buddhism) [Add to Longdo]
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) { Buddh } Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment) [Add to Longdo]
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) { Buddh } all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises) [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
成道[じょうどう, joudou] (n, vs) completing the path to becoming a Buddha (by attaining enlightenment) [Add to Longdo]
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment [Add to Longdo]
正覚[しょうがく, shougaku] (n) { Buddh } perfect enlightenment [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n, vs, adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n, vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P) [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]
漸悟[ぜんご, zengo] (n, vs) { Buddh } (See 頓悟) gradual enlightenment [Add to Longdo]
大悟[たいご;だいご, taigo ; daigo] (n, vs) { Buddh } enlightenment; great wisdom [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top