ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-joyful-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyful-, *joyful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyful(adj) ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
joyfully(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน, Syn. happily, cheerfully, Ant. unhappily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริง, ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful

English-Thai: Nontri Dictionary
joyful(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, รื่นเริง, เบิกบานใจ

WordNet (3.0)
joyful(adj) full of or producing joy, Ant. sorrowful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Joyful

a. Full of joy; having or causing joy; very glad; as, a joyful heart. “Joyful tidings.” Shak. [ 1913 Webster ]

My soul shall be joyful in my God. Is. lxi. 10. [ 1913 Webster ]

Sad for their loss, but joyful of our life. Pope.

-- Joy"ful*ly, adv. -- Joy"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

joyfulness

n. the emotion of great happiness.
Syn. -- joy, joyousness. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy.ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี Wuthering Heights (1992)
# Greensleeves was all my joy, Greensleeves was all my joy, The Cement Garden (1993)
It's my turn, Joy. It's my turn.มันเป็นวันของผม จอย มันเป็นวันของผม Cool Runnings (1993)
Oh, joy!มีความสุขจริงๆ! Hocus Pocus (1993)
My mother started the Joy Luck Club, having met all these women in church, แม่ของฉันเริ่มตั้งจอยลักค์คลับขึ้น จากที่ได้พบกับผู้หญิงเหล่านี้ในโบสถ์ The Joy Luck Club (1993)
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck.ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี The Joy Luck Club (1993)
My Christmas is filled with laughter and joy.คริสมาสของฉันน่ะ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข The Nightmare Before Christmas (1993)
What a joy to think of all we'll have in common.อะไรทำให้คิดว่า เรารู้จักกันดี The Nightmare Before Christmas (1993)
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป The Nightmare Before Christmas (1993)
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง Junior (1994)
If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.ถ้านายได้รู้สึกถึงห่วงที่มีต่อกันสักนาทีนึง ว่าการมีเด็กมันเป็นอย่างไร นายก็คงจะเข้าใจ Junior (1994)
I don't go joy-poppin' with bubble- gummers!ฉันไม่ไปความสุขเต่งกับ gummers bubble -! Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyfulMy criterion is the ability to work joyfully.
joyfulWe saw a joyful sight.
joyfulWe were filled with joyful expectation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสนุก(adv) joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai Definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
เริงร่า(adv) joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
เริงร่า(adj) joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
เอิกเกริก(adj) joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก(adv) joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก
ระรื่น(adj) joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai Definition: เอิบอาบใจ
มงคลสมัย(n) auspicious time, See also: joyful festival, happy occasion, Thai Definition: คราวอันเป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (adj) EN: jubilant ; delighted ; joyful
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adj) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant  FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
joyful
joyfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyful
joyfully
joyfulness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ,   /  ] joyful #9,148 [Add to Longdo]
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ,   /  ] joyful; cheerful; delighted #10,268 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] joyful; kind #32,414 [Add to Longdo]
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,    ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency #35,129 [Add to Longdo]
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ㄧㄣˊ ㄧㄣˊ,   ] joyful; happy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudig { adj } | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful [Add to Longdo]
Dotterbülbül { m } [ ornith. ]Joyful Greenbul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイフル[joifuru] (n) joyful [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t, adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]
欣然;忻然[きんぜん, kinzen] (adj-t, adv-to) joyful; cheerful [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top