ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-international-

IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: international, *international*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
international(adj) ระหว่างประเทศ, See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Syn. global, worldwide
international(n) องค์กรระหว่างประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
international(อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ, See also: internationality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ, สากล, ระหว่างประเทศ, ทั่วโลก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internationalAll in all, the international conference was a success.
internationalAlthough we may want to be international, we all have our limits.
internationalAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
internationalAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
internationalAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
internationalA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
internationalAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
internationalA small border dispute ballooned into a major international incident.
internationalBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
internationalChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
internationalEnglish has become an international language.
internationalEnglish is an international language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่างชาติ(adj) international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ระดับนานาชาติ(n) international, Example: การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
อินเตอร์เนชั่นแนล(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Notes: (อังกฤษ)
นานาชาติ(adj) international, See also: internat., Syn. นานาประเทศ, Example: โรงแรมแห่งนี้มีห้องที่จะรองรับนักลงทุนนานาชาติได้อย่างสบาย, Thai Definition: ที่มีหลายๆ ประเทศรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเตอร์[intoē] (adj) EN: international  FR: international
อินเตอร์เนชั่นแนล[intoēnēchannaēn] (adj) EN: international  FR: international
นานาชาติ[nānāchāt] (x) EN: International  FR: international
ระหว่างชาติ[rawāngchāt] (adj) EN: international  FR: international
ระหว่างประเทศ[rawāng prathēt] (adj) EN: international  FR: international

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERNATIONAL IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L
INTERNATIONAL IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AA0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
international (n) ˌɪntənˈæʃənl (i2 n t @ n a1 sh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsbeziehungen { pl }international relations [Add to Longdo]
Auslandsgespräch { n }; Auslandsverbindung { f } (Telefon)international call [Add to Longdo]
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag { m }International Women's Day [Add to Longdo]
Internationalisierung { f }internationalization [Add to Longdo]
Internationalismus { m }internationalism [Add to Longdo]
Internationale Körperschaft { f }International intergovernmental [Add to Longdo]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR)International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution [Add to Longdo]
internationales Währungssysteminternational monetary system [Add to Longdo]
Internationale Walfangkommission { f }International Whaling Commission [Add to Longdo]
Weltereignis { n }; Weltlage { f }international sensation [Add to Longdo]
Weltgeltung { f }international standing [Add to Longdo]
Welthandel { m }international trade [Add to Longdo]
Weltruf { m }international reputation [Add to Longdo]
internationalinternational [Add to Longdo]
international { adv }internationally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 International \In`ter*na"tion*al\, a. [Pref. inter- + national:
   cf. F. international.]
   [1913 Webster]
   1. Between or among nations; pertaining to the intercourse of
    nations; participated in by two or more nations; common
    to, or affecting, two or more nations.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or concerning the association called the International.
    [1913 Webster]
 
   3. Independent of national boundaries; common to all people;
    as, the atmosphere is an international resource; the
    international community of scholars.
    [PJC]
 
   {International code} (Naut.), a common system of signaling
    adopted by nearly all maritime nations, whereby
    communication may be had between vessels at sea.
 
   {International copyright}. See under {Copyright}.
 
   {International law}, the rules regulating the mutual
    intercourse of nations. International law is mainly the
    product of the conditions from time to time of
    international intercourse, being drawn from diplomatic
    discussion, textbooks, proof of usage, and from recitals
    in treaties. It is called public when treating of the
    relations of sovereign powers, and private when of the
    relations of persons of different nationalities.
    International law is now, by the better opinion, part of
    the common law of the land. Cf. Conflict of laws, under
    {Conflict}. --Wharton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 International \In`ter*na"tion*al\, n. [Cf. F. internationale.]
   [1913 Webster]
   1. The International; an abbreviated from of the title of the
    International Workingmen's Association, the name of an
    association, formed in London in 1864, which has for
    object the promotion of the interests of the industrial
    classes of all nations.
    [1913 Webster]
 
   2. A member of the International Association.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 international
   adj 1: concerning or belonging to all or at least two or more
       nations; "international affairs"; "an international
       agreement"; "international waters" [ant: {national}]
   2: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   n 1: any of several international socialist organizations

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 international /ɛ̃tɛʀnasjonal/ 
  international

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 international /intrnatsiːoːnaːl/
  internationally

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 international
  international

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top