ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-international-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -international-, *international*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
international(adj) ระหว่างประเทศ, See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Syn. global, worldwide
international(n) องค์กรระหว่างประเทศ
internationally(adv) ระหว่างประเทศ, See also: โดยเป็นสากล, นานาชาติ, Syn. globally
internationalism(n) นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ, See also: นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
internationalist(n) ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
internationalize(vt) ทำให้เป็นสากล, Syn. globalize
internationalization(n) การทำให้เป็นสากล, Syn. globalization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
international(อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ, See also: internationality n.
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
international organizatioISO <คำย่อ>องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog

English-Thai: Nontri Dictionary
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ, สากล, ระหว่างประเทศ, ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ, ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
international agreementความตกลงระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international carriageการรับขนระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
International Communismลัทธิคอมมิวนิสต์สากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international communityประชาคมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ ดู world court ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international delinquencyการกระทำความผิดระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international disputeข้อพิพาทระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international lawกฎหมายระหว่างประเทศ [ ดู law of nations ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international lawกฎหมายระหว่างประเทศ [ ดู law of nations ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International agenciesองค์การระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
International Agency of Research on Cancerหน่วยงานวิจัยโรคมะเร็ง [การแพทย์]
International airportsท่าอากาศยานระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
International and municipal lawความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน [TU Subject Heading]
International Astronomy Olympaidการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
International Atomic Energy Agencyทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, ไอเออีเอ, หน่วยงานสากลด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ภายใต้องค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพของโลก ป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษยชาติ [นิวเคลียร์]
International Atomic Energy Agencyทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นองค์การอิสระและมีความเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ [การทูต]
International Atomic Energy Agencyสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการประชุมระหว่างประเทศ ที่ประชุมได้รับรองกฎข้อบังคับขององค์การนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รัฐที่ร่วมลงนามเป็นสมาชิกขององค์การอย่างน้อย 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศดังต่อไปนี้ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยสามประเทศได้มอบสัตยาบันสาร ยังผลให้กฎข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1956วัตถุประสงค์ขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ คือ1. ต้องการเร่งรัดและส่งเสริมให้พลังงานปรมาณูมีส่วนเกื้อกูลมากขึ้นต่อ สันติภาพ สุขภาพ และความไพบูลย์มั่งคั่งตลอดทั่วโลก2. ทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ความช่วยเหลือที่องค์การจัดให้หรือตามคำขอร้องขององค์การ หรือที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลขององค์การนั้น จะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความมุ่งหมายทางทหารแต่อย่างใดองค์การ ดำเนินงานผ่านทางองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ คือ1. ที่ประชุมระหว่างประเทศ (General Conference) ประกอบด้วยสมาชิกของสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศทั้งหมด มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี และอาจมีการประชุมสมัยพิเศษเท่าที่จำเป็น ที่ประชุมจะพิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎข้อบังคับ2. คณะผู้ว่าการ (Board of Governors) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 23 ประเทศ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การ3. คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การมีหัวหน้าเรียกว่าอธิบดี (Director General) ซึ่งคณะผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และมีอายุอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี ตัวอธิบดีถือเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย [การทูต]
International Bank for Reconstruction and Developmentธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เพื่อส่งเสริมให้เงินทุนมีการไหลเวียนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา [การทูต]
International Biology Olympaidการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
international atomic energy agency(name, org) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
International Civil Aviation Organization(name, org) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, Syn. ICAO
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(n, jargon) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)(n, jargon, abbrev, uniq) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Investment Business(n) นิติบุคคลต่างประเทศ
International Marketing CoE Organizational AnnouncementInternational Marketing CoE Organizational Announcement

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you expect You can understand International things and stuff?เธอจะเข้าใจเรื่องระหว่างประเทศ และอื่น ๆได้อย่างไร The Little Prince (1974)
You've made this half-naked whatever-he-is into an international hero.คุณทำให้เจ้าคนไม่นุ่งผ้ากลายเป็น วีรบุรุษของชาติไปแล้ว Gandhi (1982)
how can you say we aren't spending millions on spraying when the international wheat board reportedตามที่แถลงมา... ไม่มีการใช้งบหลายล้าน ในการพ่นยา แต่คณะกรรมการข้าวสากล รายงานว่า Spies Like Us (1985)
This could cause a major international incident.อาจก่อเรื่องร้ายแรงระหว่างประเทศ เธอรู้หรือเปล่า Casualties of War (1989)
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้ Cool Runnings (1993)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
That night, Mom figured I'd redeem her with my international piano debut.คืนนั้นแม่คิดว่าฉันจะช่วยเอาคืนได้... ด้วยการแสดงเปียโนของฉัน The Joy Luck Club (1993)
The President's gone international to spread the risk and cost...ใครไป? ประธานาธิบดี หายไปต่างประเทศ Contact (1997)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internationalAll in all, the international conference was a success.
internationalAlthough we may want to be international, we all have our limits.
internationalAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
internationalAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
internationalAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
internationalA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
internationalAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
internationalA small border dispute ballooned into a major international incident.
internationalBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
internationalChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
internationalEnglish has become an international language.
internationalEnglish is an international language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่างชาติ(adj) international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
มาตรฐานสากล(n) universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไอเอ็มเอฟ(n) International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ไอเอสบีเอ็น(n) International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น(n) International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ไอเอสโอ(n) International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
โรงเรียนนานาชาติ(n) international school, Count Unit: โรง, แห่ง
ตำรวจสากล(n) International Police, See also: Interpol, Example: เราได้ประสานงานกับตำรวจสากล เพื่อขอประวัติอาชญากรรมคนร้ายชาวต่างชาติ
ระดับนานาชาติ(n) international, Example: การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
เหตุการณ์ของโลก[hētkān khøng lōk] (n, exp) EN: the international situation  FR: la situation internationale [ f ]
อินเตอร์[intoē] (adj) EN: international  FR: international
อินเตอร์เนชั่นแนล[intoēnēchannaēn] (adj) EN: international  FR: international
การบินไทย[Kānbin Thai] (tm) EN: Thai Airways International ; Thai  FR: Thaï Airways International ; Thaï [ f ]
การค้าระหว่างประเทศ[kānkhā rawāng prathēt] (n, exp) EN: international trade ; foreign trade
การประชุมนานาชาติ[kān prachum nānāchāt] (n, exp) EN: internzational conference [ f ]  FR: réunion internationale [ f ] ; conférence internationale [ f ]
การทำให้เป็นสากล[kān thamhai pen sākon] (n, exp) EN: internationalization ; globalization  FR: internationalisation [ f ]
กรณีพิพาทระหว่างประเทศ[karanī phiphāt rawāng prathēt] (n, exp) EN: international legal dispute
ขนบธรรมเนียมสากล[khanop thamnīemsākon] (n, exp) EN: international practice  FR: usage international [ m ] ; pratique internationale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
international
international
internationale
internationale
internationals
international's
international's
internationally
internationally
internationally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
international
internationale
internationals
internationales
internationally
internationalism
internationalist
internationalist
internationaliza
internationaliza

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ,   /  ] international #217 [Add to Longdo]
国际贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ,     /   貿 ] international trade #10,234 [Add to Longdo]
国际性[guó jì xìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] international; internationalism #15,198 [Add to Longdo]
国际法[guó jì fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄈㄚˇ,    /   ] international law #19,889 [Add to Longdo]
劳动节[láo dòng jié, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ,    /   ] International Labor Day (May Day) #34,298 [Add to Longdo]
国标舞[guó biāo wǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ㄨˇ,    /   ] international standard ballroom dancing #71,509 [Add to Longdo]
国际音标[guó jì yīn biāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄧㄣ ㄅㄧㄠ,     /    ] international phonetic alphabet #128,650 [Add to Longdo]
跨国化[kuà guó huà, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ,    /   ] internationalize; globalize #162,191 [Add to Longdo]
半岛国际学校[Bàn dǎo Guó jì Xué xiào, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ,       /      ] International School of the Penninsula [Add to Longdo]
国际主义[guó jì zhǔ yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] internationalism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsbeziehungen { pl }international relations [Add to Longdo]
Auslandsgespräch { n }; Auslandsverbindung { f } (Telefon)international call [Add to Longdo]
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag { m }International Women's Day [Add to Longdo]
Internationalisierung { f }internationalization [Add to Longdo]
Internationalismus { m }internationalism [Add to Longdo]
Internationale Körperschaft { f }International intergovernmental [Add to Longdo]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR)International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution [Add to Longdo]
internationales Währungssysteminternational monetary system [Add to Longdo]
Internationale Walfangkommission { f }International Whaling Commission [Add to Longdo]
Weltereignis { n }; Weltlage { f }international sensation [Add to Longdo]
Weltgeltung { f }international standing [Add to Longdo]
Welthandel { m }international trade [Add to Longdo]
Weltruf { m }international reputation [Add to Longdo]
internationalinternational [Add to Longdo]
international { adv }internationally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際[こくさい, kokusai] (n, adj-no) international; (P) #272 [Add to Longdo]
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals) #3,846 [Add to Longdo]
インターナショナル[inta-nashonaru] (adj-na, n) international; (P) #4,022 [Add to Longdo]
インター[inta-] (n) (1) (abbr) (See インターチェンジ) interchange; (2) (abbr) (See インターナショナル) international; (P) #5,212 [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] (n) (abbr) (See 万国博覧会) world fair; international exposition #11,422 [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition #14,546 [Add to Longdo]
国際線[こくさいせん, kokusaisen] (n) international air route #16,296 [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公海[こうかい, koukai] internationale_Gewaesser [Add to Longdo]
国際[こくさい, kokusai] international, Welt- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 International \In`ter*na"tion*al\, a. [Pref. inter- + national:
   cf. F. international.]
   [1913 Webster]
   1. Between or among nations; pertaining to the intercourse of
    nations; participated in by two or more nations; common
    to, or affecting, two or more nations.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or concerning the association called the International.
    [1913 Webster]
 
   3. Independent of national boundaries; common to all people;
    as, the atmosphere is an international resource; the
    international community of scholars.
    [PJC]
 
   {International code} (Naut.), a common system of signaling
    adopted by nearly all maritime nations, whereby
    communication may be had between vessels at sea.
 
   {International copyright}. See under {Copyright}.
 
   {International law}, the rules regulating the mutual
    intercourse of nations. International law is mainly the
    product of the conditions from time to time of
    international intercourse, being drawn from diplomatic
    discussion, textbooks, proof of usage, and from recitals
    in treaties. It is called public when treating of the
    relations of sovereign powers, and private when of the
    relations of persons of different nationalities.
    International law is now, by the better opinion, part of
    the common law of the land. Cf. Conflict of laws, under
    {Conflict}. --Wharton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 International \In`ter*na"tion*al\, n. [Cf. F. internationale.]
   [1913 Webster]
   1. The International; an abbreviated from of the title of the
    International Workingmen's Association, the name of an
    association, formed in London in 1864, which has for
    object the promotion of the interests of the industrial
    classes of all nations.
    [1913 Webster]
 
   2. A member of the International Association.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 international
   adj 1: concerning or belonging to all or at least two or more
       nations; "international affairs"; "an international
       agreement"; "international waters" [ant: {national}]
   2: from or between other countries; "external commerce";
     "international trade"; "developing nations need outside help"
     [syn: {external}, {international}, {outside(a)}]
   n 1: any of several international socialist organizations

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 international /ɛ̃tɛʀnasjonal/ 
  international

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 international /intrnatsiːoːnaːl/
  internationally

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 international
  international

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top