ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inconsistent-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsistent-, *inconsistent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsistent(adj) ซึ่งขัดแย้งกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน, Syn. contradictory, Ant. consistent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา, ขัดกัน, ไม่แน่นอน, ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
inconsistent(adj) displaying a lack of consistency, Ant. consistent
inconsistent(adj) not capable of being made consistent or harmonious
inconsistently(adv) without showing consistency, Ant. consistently
discrepant(adj) not in agreement, Syn. inconsistent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inconsistent

a. [ Pref. in- not + consistent: cf. F. inconsistant. ] [ 1913 Webster ]

1. Not consistent; showing inconsistency; irreconcilable; contradictory, or having contradictory implications; discordant; at variance, esp. as regards character, sentiment, or action; incompatible; incongruous. [ 1913 Webster ]

Compositions of this nature . . . show that wisdom and virtue are far from being inconsistent with politeness and good humor. Addison. [ 1913 Webster ]

2. Not exhibiting uniformity of sentiment, steadiness to principle, etc.; unequal; fickle; changeable. [ 1913 Webster ]

Ah, how unjust to nature, and himself,
Is thoughtless, thankless, inconsistent man. Young.

Syn. -- Incompatible; incongruous; irreconcilable; discordant; repugnant; contradictory. -- Inconsistent, Incongruous, Incompatible. Things are incongruous when they are not suited to each other, so that their union is unbecoming; inconsistent when they are opposed to each other, so as render it improper or wrong; incompatible when they can not coexist, and it is therefore impossible to unite them. Habitual levity of mind is incongruous with the profession of a clergyman; it is inconsistent with his ordination vows; it is incompatible with his permanent usefulness. Incongruity attaches to the modes and qualities of things; incompatibility attaches to their essential attributes; inconsistency attaches to the actions, sentiments, etc., of men. [ 1913 Webster ]

Inconsistently

adv. In an inconsistent manner. [ 1913 Webster ]

Inconsistentness

n. Inconsistency. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm just relieved we straightened it out. It's inconsistencies like this start conspiracy theories.ใต้หอนาฬิกา ที่มุมถนน Basin Yankee White (2003)
It may be inconsistent, but it's who you are.สำหรับชมรมนี้ Ouran High School Host Club (2006)
It's inconsistent. What are you talking about?แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้รับการยอมรับจากฉัน... Ouran High School Host Club (2006)
But there are several inconsistencies between the two sets of body parts.แต่ยังมีข้อแตกต่างกันระหว่าง ชิ้นส่วนศพสองเซ็ตนี้ Waiting to Exhale (2007)
And I'd like to talk to these men before they've been coached or debriefed so any inconsistencies in their stories will have disappeared.แล้วฉันต้องการคุยกับพวกเขาก่อนที่ -เขาจะถูกฝึก... ...หรือ ถูกสอบถาม จนตำให้การที่ขัดแย้งกันมันหายไป In the Valley of Elah (2007)
That's why the power was so inconsistent.เพราะเหตุนี้ไฟถึงไม่ค่อยเสถียร Good Fences (2007)
Exactly. It's inconsistent.ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน Cheating Death (2008)
We were getting some registry inconsistencies on the server, so...เรามีปัญหาเรื่องระบบรีจิสทรี บนเซิฟเวอร์ Blow Out (2008)
I've found some more inconsistencies in your sales reports.ผมเจออะไรแปลกๆอีกแล้ว ในรายงานการขายคุณ Blow Out (2008)
I found some more inconsistencies in your sales reports.ผมเจอเรื่องน่าสงสัย ในรายงานขาย ของคุณ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inconsistentHer action are inconsistent with her words.
inconsistentHis argument is inconsistent with our policy.
inconsistentHis story is inconsistent in many places.
inconsistentWhen it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ่มๆ ดอนๆ(adv) inconsistently, See also: unsteadily, Example: รัฐบาลปฏิบัติการกรรมกรอย่างลุ่มๆ ดอนๆ, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่ไม่สม่ำเสมอ, มีสภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adj) EN: undulating ; inconsistent ; uneven
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily
แยกกับ[yaēk kap] (v, exp) EN: be inconsistent with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inconsistent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsistent
inconsistently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ,  ] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to #12,233 [Add to Longdo]
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ,    ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inkonsequent { adj } | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent [Add to Longdo]
unstimmig { adj } (Fakten)inconsistent (with the facts) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp, adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na, adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp, adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na, n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P) [Add to Longdo]
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na, n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way [Add to Longdo]
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] (n) { comp } inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (n) { comp } (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top