ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hostile-

HH AA1 S T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hostile, *hostile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostile(adj) ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic

English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (adj) EN: hostile  FR: hostile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOSTILE HH AA1 S T AH0 L
HOSTILE HH AA0 S T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostile (j) hˈɒstaɪl (h o1 s t ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀 / ] hostile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) { adj } | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, a. [L. hostilis, from hostis enemy: cf. F.
   hostile. See {Host} an army.]
   Belonging or appropriate to an enemy; showing the disposition
   of an enemy; showing ill will and malevolence, or a desire to
   thwart and injure; occupied by an enemy or enemies; inimical;
   unfriendly; as, a hostile force; hostile intentions; a
   hostile country; hostile to a sudden change.
 
   Syn: Warlike; inimical; unfriendly; antagonistic; opposed;
     adverse; opposite; contrary; repugnant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, n.
   An enemy; esp., an American Indian in arms against the
   whites; -- commonly in the plural. [Colloq.] --P. H.
   Sheridan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostile
   adj 1: characterized by enmity or ill will; "a hostile nation";
       "a hostile remark"; "hostile actions" [ant: {amicable}]
   2: not belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "hostile naval and air forces" [ant: {friendly}]
   3: impossible to bring into friendly accord; "hostile factions"
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]
   5: unsolicited and resisted by the management of the target
     company ( used of attempts to buy or take control of a
     business); "hostile takeover"; "hostile tender offer";
     "hostile bid"
   n 1: troops belonging to the enemy's military forces; "the
      platoon ran into a pack of hostiles" [ant: {friendly}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 hostile /ostil/ 
  adverse; hostile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top