ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-glee-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glee-, *glee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glee(n) ความปิติยินดี, See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, Syn. joyfulness, Ant. gloom, sadness
gleeful(adj) ร่าเริง, See also: ยินดี, เป็นสุข, Syn. happy, joyful, Ant. depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glee(กลี) n. ความยินดี, ความร่าเริง
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง
gleed(กลีด) n. ถ่านที่ลุกไหม้
gleeful(กลี'ฟูล) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง.
gleeman(กลี'มัน) n. นักร้องอาชีพที่เที่ยวเดินไปมา
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง, ปลื้มปีติ.
gleet(กลีท) n. หนองในเรื้อรัง

English-Thai: Nontri Dictionary
glee(n) ความร่าเริง, ความยินดี, ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, ยินดี, รื่นเริง, ดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gleemanนักขับลำกลีแมน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Who's gonna take over Glee Club? - I don't know.- แล้วใครจะคุมชมรมร้องเพลง? Pilot (2009)
I'd like to take over Glee Club.- ผมอยากดูแลชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
You think Glee Club is gonna change that?- ทุกๆคนเกลียดหนู เธอคิดว่าชมรมร้องเพลง จะทำให้มันเปลี่ยนไปเหรอ? Pilot (2009)
If we show at Regionals, Glee stays. If not, the bar is open in the auditorium.ถ้าเราได้ไประดับภาค ชมรมได้อยู่ต่อ แต่ถ้าไม่ ก็เปิดบาร์ได้เลย Pilot (2009)
I had to make a deal with Figgins so he wouldn't kill Glee Club.- อะไรนะ? ผมตกลงกับฟิกกินส์ เพื่อให้ชมรมร้องเพลงได้อยู่ต่อ Pilot (2009)
I hear you have taken over Glee Club. Yeah.ฉันได้ยินว่านายคุมชมรมร้องเพลงต่อ Pilot (2009)
So you want to talk to my Cheerios about joining Glee Club? Well, I need more kids...นายอยากให้เด็กทีมเชียร์ของฉัน เข้าชมรมร้องเพลง? Pilot (2009)
I can't see any of my guys wanting to join the Glee Club.ฉันนึกไม่ออกเลยว่า เด็กฉันคนไหน จะอยากเข้าชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
So let your little Glee kids have their little club.ปล่อยให้เด็กๆ อยู่กับชมรมเล็กๆของเขา Pilot (2009)
Glee Club needs guys.ชมรมร้องเพลง ต้องการพวกนาย Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleeI'm a member of the Glee Club.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติ[khwām piti] (n) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่[yim nøi yim yai] (v, exp) EN: be gleeful ; smile gleefully

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glee
gleeful
gleeson
gleefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glee
glees
gleeful
gleefully

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesangverein { m }glee club [Add to Longdo]
Glee { m } [ mus. ]glee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリー[guri-] (n) glee #18,524 [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na, int, n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
グリークラブ[guri-kurabu] (n) glee club; (P) [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t, adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glee \Glee\ (gl[=e]), n. [OE. gle, gleo, AS. gle['o]w, gle['o],
   akin to Icel. gl[=y]: cf. Gr. ? joke, jest.]
   [1913 Webster]
   1. Music; minstrelsy; entertainment. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Joy; merriment; mirth; gayety; paricularly, the mirth
    enjoyed at a feast. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) An unaccompanied part song for three or more solo
    voices. It is not necessarily gleesome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glee
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]
   2: malicious satisfaction [syn: {gloat}, {gloating}, {glee}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top