ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-generality-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generality-, *generality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generality(n) กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalityn. หลักการทั่วไป, กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, ส่วนใหญ่, ความครอบคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป, หลักกว้างๆ, กฎเกณฑ์ทั่วไป, ส่วนใหญ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพทั่วไป(n) generality, Syn. สภาพโดยทั่วไป, ลักษณะทั่วไป, Example: สภาพทั่วไปของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงจะอยู่กันแบบง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพทั่วไป[saphāp thūapai] (n, exp) EN: generality

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
generality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinheit { f } | ohne Beschränkung der Allgemeinheitgenerality | without loss of generality (WLOG) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般性[いっぱんせい, ippansei] (n) generality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generality \Gen`er*al"i*ty\, n.; pl. {Generalities}. [L.
   generalitas: cf. F. g['e]n['e]ralit['e]. Cf. {Generalty}.]
   [1913 Webster]
   1. The state of being general; the quality of including
    species or particulars. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is general; that which lacks specificalness,
    practicalness, or application; a general or vague
    statement or phrase.
    [1913 Webster]
 
       Let us descend from generalities to particulars.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The glittering and sounding generalities of natural
       right which make up the Declaration of Independence.
                          --R. Choate.
    [1913 Webster]
 
   3. The main body; the bulk; the greatest part; as, the
    generality of a nation, or of mankind.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generality
   n 1: an idea or conclusion having general application; "he spoke
      in broad generalities" [syn: {generalization},
      {generalisation}, {generality}]
   2: the quality of being general or widespread or having general
     applicability [ant: {particularity}, {specialness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top