ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-furnished-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furnished-, *furnished*, furnish, furnishe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furnished(adj) ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, Syn. equipped, well-appointed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน, ไม่ได้ติดตั้ง, ไม่ได้จัดให้มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They furnished off an apartment with a two-room Roebucks saleพวกเขาตกแต่งออกพาร์ทเมนท์ที่มีสองห้อง ROEBUCKS ขาย Pulp Fiction (1994)
To your furnished apartment."สู่อพาร์ทเมนท์สุดหรูของคุณ Shut Down (2008)
Furnished housing for professors.ตกแต่งแล้วสำหรับศาสตราจารย์ Fracture (2009)
"Your hands have formed and furnished me. Will you then turn and destroy me?""มือของท่านสร้างและตกแต่งเรา และจากนั้นท่านจะทำลายเราหรือ" Frankie & Alice (2010)
"Your hands have formed and furnished me. Will you then turn and destroy me?""มือของท่านสร้างและตกแต่งเรา และจากนั้นท่านจะทำลายเราหรือ" Frankie & Alice (2010)
After all these years, I am now furnished with the means to take care of you.หลายปีให้หลังมานี้ ฉันเฝ้าแต่คิดจะทำอะไรเพื่อดูแลเธอ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
We furnished it exactly as you requested.เราตกแต่งตามที่คุณต้องการแล้ว The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnishedHe furnished food to the hungry.
furnishedHe furnished the hungry with food.
furnishedI furnished food to them.
furnishedI furnished him with food.
furnishedShe furnished the room with beautiful furniture.
furnishedShe has let her house furnished.
furnishedThe apartment was furnished in the Victorian style.
furnishedThe organization furnished the refugees with food.
furnishedThe room is furnished with two beds.
furnishedThe travel company furnished us with all the details of the tour.
furnishedThey furnished the library with many books.
furnishedThey furnished the library with new books.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
furnished

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnished

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.) [Add to Longdo]
調度が調う[ちょうどがととのう, choudogatotonou] (exp, v5u) to get fully furnished [Add to Longdo]
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r, vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\ (f[^u]r"n[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Furnished}; p. pr. & vb. n. {Furnishing}.] [OF. furnir,
   fornir, to furnish, finish, F. fournir; akin to Pr. formir,
   furmir, fromir, to accomplish, satisfy, fr. OHG. frumjan to
   further, execute, do, akin to E. frame. See {Frame}, v. t.,
   and {-ish}.]
   1. To supply with anything necessary, useful, or appropriate;
    to provide; to equip; to fit out, or fit up; to adorn; as,
    to furnish a family with provisions; to furnish one with
    arms for defense; to furnish a Cable; to furnish the mind
    with ideas; to furnish one with knowledge or principles;
    to furnish an expedition or enterprise, a room or a house.
    [1913 Webster]
 
       That the man of God may be perfect, thoroughly
       furnished
       unto all good works.         --2 Tim. iii.
                          17,
    [1913 Webster]
 
   2. To offer for use; to provide (something); to give
    (something); to afford; as, to furnish food to the hungry:
    to furnish arms for defense.
    [1913 Webster]
 
       Ye are they . . . that furnish the drink offering
       unto that number.           --Is. lxv. 11.
    [1913 Webster]
 
       His writings and his life furnish abundant proofs
       that he was not a man of strong sense. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 furnished \furnished\ adj.
   provided with necessary furnishings; -- used especially of
   rented apartments having furniture included in the rental
   price; as, a furnished apartment. Opposite of {unfurnished}.
   [Narrower terms: {stocked, stocked with ; {appointed};
   {well-appointed, well-found ; {fitted out, outfitted ]
 
   Syn: equipped.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furnished
   adj 1: provided with whatever is necessary for a purpose (as
       furniture or equipment or authority); "a furnished
       apartment"; "a completely furnished toolbox" [syn:
       {furnished}, {equipped}] [ant: {unfurnished}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top