ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-evidently-

EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evidently, *evidently*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidently(adv) อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidentlyEvidently he has made a mistake.
evidentlyEvidently, it's going to rain tomorrow.
evidentlyHe was evidently surprised when he came across me.
evidentlyShe is evidently sick.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVIDENTLY EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidently (a) ˈɛvɪdəntliː (e1 v i d @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidently \Ev"i*dent*ly\, adv.
   In an evident manner; clearly; plainly.
   [1913 Webster]
 
      Before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set
      forth.                  --Gal. iii. 1.
   [1913 Webster]
 
      He was evidently in the prime of youth. --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidently
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top