ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enthusiasm-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiasm-, *enthusiasm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm(n) สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, ความกุลีกุจอ, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasmCurb one's enthusiasm.
enthusiasmHe has a great enthusiasm.
enthusiasmHe has great enthusiasm for golf.
enthusiasmHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthusiasmHe is alive with enthusiasm.
enthusiasmHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
enthusiasmHe shows great enthusiasm for his work.
enthusiasmHe was listened to with enthusiasm.
enthusiasmHis face radiated enthusiasm.
enthusiasmHis voice was flat and lacked enthusiasm.
enthusiasmI cannot match her in enthusiasm.
enthusiasmI grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
เปลืองใจ[pleūangjai] (v) EN: discourage ; kill one's enthusiasm

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enthusiasm
enthusiasms

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiasm

WordNet (3.0)
enthusiasm(n) a feeling of excitement
enthusiasm(n) a lively interest
exuberance(n) overflowing with eager enjoyment or approval, Syn. ebullience, enthusiasm

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Enthusiasm

n. [ Gr. &unr_; , fr. &unr_; to be inspired or possessed by the god, fr. &unr_;, &unr_;, inspired: cf. enthousiasme. See Entheal, Theism. ] 1. Inspiration as if by a divine or superhuman power; ecstasy; hence, a conceit of divine possession and revelation, or of being directly subject to some divine impulse. [ 1913 Webster ]

Enthusiasm is founded neither on reason nor divine revelation, but rises from the conceits of a warmed or overweening imagination. Locke. [ 1913 Webster ]

2. A state of impassioned emotion; transport; elevation of fancy; exaltation of soul; as, the poetry of enthusiasm. [ 1913 Webster ]

Resolutions adopted in enthusiasm are often repented of when excitement has been succeeded by the wearing duties of hard everyday routine. Froude. [ 1913 Webster ]

Exhibiting the seeming contradiction of susceptibility to enthusiasm and calculating shrewdness. Bancroft. [ 1913 Webster ]

3. Enkindled and kindling fervor of soul; strong excitement of feeling on behalf of a cause or a subject; ardent and imaginative zeal or interest; as, he engaged in his profession with enthusiasm. [ 1913 Webster ]

Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Emerson. [ 1913 Webster ]

4. Lively manifestation of joy or zeal. [ 1913 Webster ]

Philip was greeted with a tumultuous enthusiasm. Prescott. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted #7,270 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] enthusiasm for doing sth #13,799 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ,   /  ] enthusiasm; zeal; vigor; strength #20,800 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความกระตือรือร้น  EN: enthusiasm

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) #2,881 [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] (adj-na, n) passion; enthusiasm; zeal; (P) #7,345 [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) #7,999 [Add to Longdo]
熱心[ねっしん, nesshin] (adj-na, n) zeal; enthusiasm; (P) #8,784 [Add to Longdo]
熱中[ねっちゅう, necchuu] (n, vs) nuts!; enthusiasm; zeal; mania; (P) #13,699 [Add to Longdo]
熱狂[ねっきょう, nekkyou] (n, vs) wild enthusiasm; being crazy about; (P) #13,887 [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n, vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
キチ[kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top