ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-easygoing-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easygoing-, *easygoing*, easygo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easygoing(adj) ไม่เข้มงวด, Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing(adj) ไม่รีบเร่ง, Syn. comfortable, unharried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easygoingn. สงบและไร้กังวล, ตามสบาย, ไปเรื่อย ๆ , ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not for olivia. she seems really easygoing and into you.ไม่สำหรับโอลิเวีย เธอไม่คิดมากหรอกและโดยเฉพาะเธอ Enough About Eve (2009)
They're mostly easygoing types.พวกมันเป็นประเภทที่สงบที่สุด For the Triumph of Evil (2013)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) The Mysterious Million Yen Women (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ) Appeal (2017)
1. DRIFTING EMOTIONS 4. THE EASYGOING MESSIAH(อันดับหนึ่ง อารมณ์ที่เลื่อนลอย สี่ พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน) Affection (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easygoingI am easygoing.
easygoingShe is easygoing.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
easygoing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easygoing

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんびり屋[のんびりや, nonbiriya] (n) (See のんびり) easygoing person [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] (adj-na, n) easygoingness [Add to Longdo]
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp, vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient [Add to Longdo]
気楽[きらく, kiraku] (adj-na, n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P) [Add to Longdo]
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante [Add to Longdo]
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na, n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n, adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na, n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P) [Add to Longdo]
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t, adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 easygoing \eas"y*go`ing\, easy-going
 \eas"y-go`ing\([=e]z"[y^]*g[=o]`[i^]ng), a.
   1. Moving easily; hence, mild-tempered; relaxed and casual;
    ease-loving; inactive. Contrasted with {tense}. [WordNet
    sense 2]
 
   Syn: degage, easy-going, laid-back.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. having a lax moral or disciplinary standard. [WordNet
    sense 1] {strict}
 
   Syn: lenient.
     [WordNet 1.5]
 
   3. unhurried; as, an easygoing pace. Opposite of {hurried}.
    [WordNet sense 3]
 
   Syn: easy, leisurely.
     [WordNet 1.5]
 
   4. unaggressive; as, his easygoing approach to business.
    Opposite of {aggressive}. [WordNet sense 4]
 
   Syn: low-pressure.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easygoing
   adj 1: not hurried or forced; "an easy walk around the block";
       "at a leisurely (or easygoing) pace" [syn: {easy},
       {easygoing}, {leisurely}]
   2: not burdensome or demanding; borne or done easily and without
     hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing life of a
     parttime consultant"; "a soft job" [syn: {cushy}, {soft},
     {easygoing}]
   3: relaxed and informal in attitude or standards; "an easygoing
     teacher who allowed extra time for assignments"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top