ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-concurrence-

K AH0 N K ER1 AH0 N S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: concurrence, *concurrence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concurrence[N] การเกิดในเวลาเดียวกัน, Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrence[N] การเห็นพ้องด้วย, Syn. agreement, concurrency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCURRENCE K AH0 N K ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concurrence (n) kˈənkˈʌrəns (k @1 n k uh1 r @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concurrence \Con*cur"rence\, n. [F., competition, equality of
   rights, fr. LL. concurrentia competition.]
   1. The act of concurring; a meeting or coming together;
    union; conjunction; combination.
    [1913 Webster]
 
       We have no other measure but our own ideas, with the
       concurence of other probable reasons, to persuade
       us.                  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A meeting of minds; agreement in opinion; union in design
    or act; -- implying joint approbation.
    [1913 Webster]
 
       Tarquin the Proud was expelled by the universal
       concurrence of nobles and people.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreement or consent, implying aid or contribution of
    power or influence; cooperation.
    [1913 Webster]
 
       We collect the greatness of the work, and the
       necessity of the divine concurrence to it. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       An instinct that works us to its own purposes
       without our concurrence.       --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. A common right; coincidence of equal powers; as, a
    concurrence of jurisdiction in two different courts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concurrence
   n 1: agreement of results or opinions [syn: {concurrence},
      {concurrency}]
   2: acting together, as agents or circumstances or events [syn:
     {concurrence}, {concurrency}]
   3: a state of cooperation [syn: {concurrence}, {meeting of
     minds}]
   4: the temporal property of two things happening at the same
     time; "the interval determining the coincidence gate is
     adjustable" [syn: {concurrence}, {coincidence},
     {conjunction}, {co-occurrence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top