ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coating-

K OW1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coating, *coating*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coating(n) ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม, Syn. layer, film
coating(n) สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า, สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม, เครื่องห่อหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coatingการฉาบผิว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลือบ(n) coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai Definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลือบ[kān khleūap] (n) EN: coating  FR: émaillure [ f ]
การทา[kān thā] (n) EN: coating

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COATING K OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coating (v) kˈoutɪŋ (k ou1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrich { m }; Belag { m }; Beschichtung { f } | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Anstrichverträglichkeit { f }coating compatibility [Add to Longdo]
Schichtdicke { f }coating thickness; plating thickness [Add to Longdo]
Überzug { m } | Überzüge { pl }coating | coatings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coating \Coat"ing\ (k[=o]"[i^]ng), n.
   1. A coat or covering; a layer of any substance, as a cover
    or protection; as, the coating of a retort or vial.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth for coats; as, an assortment of coatings.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coat \Coat\ (k[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Coated}; p. pr. & vb.
   n. {Coating}.]
   1. To cover with a coat or outer garment.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with a layer of any substance; as, to coat a jar
    with tin foil; to coat a ceiling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coating
   n 1: a thin layer covering something; "a second coat of paint"
      [syn: {coating}, {coat}]
   2: a decorative texture or appearance of a surface (or the
     substance that gives it that appearance); "the boat had a
     metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish";
     "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
     [syn: {coating}, {finish}, {finishing}]
   3: a heavy fabric suitable for coats
   4: the work of applying something; "the doctor prescribed a
     topical application of iodine"; "a complete bleach requires
     several applications"; "the surface was ready for a coating
     of paint"; [syn: {application}, {coating}, {covering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top