ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cavity-

K AE1 V AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cavity, *cavity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavity(n) หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง, หลุม, ถ้ำ, แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole

English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง, ช่อง, ถ้ำ, หลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavityโพรง, ภาวะที่เกิดมีช่อง, ทวาร, แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAVITY K AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavity (n) kˈævɪtiː (k a1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushöhlung { f }; Höhlung { f } | Aushöhlungen { pl }; Höhlungen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]
Höhle { f } | Höhlen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavity \Cav"i*ty\, n.; pl. {Cavities}. [L. cavus hollow: cf. F.
   cavit['e].]
   1. Hollowness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The cavity or hollowness of the place. --Goodwin.
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow place; a hollow; as, the abdominal cavity.
    [1913 Webster]
 
       An instrument with a small cavity, like a small
       spoon.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Abnormal spaces or excavations are frequently formed
       in the lungs, which are designated cavities or
       vomic[ae].              --Quain.
    [1913 Webster]
 
   {Body cavity}, the c[oe]lum. See under {Body}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavity
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: space that is surrounded by something [syn: {cavity},
     {enclosed space}]
   3: soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to
     the death of a tooth [syn: {cavity}, {caries}, {dental
     caries}, {tooth decay}]
   4: (anatomy) a natural hollow or sinus within the body [syn:
     {cavity}, {bodily cavity}, {cavum}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top