ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cancellation-

K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cancellation, *cancellation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancellation(n) การยกเลิก, Syn. cancel, cancelation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal

English-Thai: Nontri Dictionary
cancellation(n) การยกเลิก, การบอกเลิก, การเพิกถอน, การขีดฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการเพิกถอน, การบอกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancellationApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
cancellationOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
cancellationPlease confirm the cancellation by e-mail.
cancellationThese cancellations without notice are a real pain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงด(n) cancellation, Syn. การยกเลิก, Example: การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างดีใจกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การงด[kān ngot] (n) EN: cancellation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANCELLATION K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cancellation (n) kˌænsəlˈɛɪʃən (k a2 n s @ l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung { f } (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abmeldefrist { f }cancellation notice period [Add to Longdo]
Annullierungskosten { pl }; Stornokosten { pl }cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Auslöseknopf { m }cancellation button [Add to Longdo]
Vertragsauflösung { f }; Vertragskündigung { f }cancellation of a contract [Add to Longdo]
Vertragsauflösung { f }; Vertragsaufhebung { f }cancellation of an agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancellation \Can`cel*la"tion\, n. [L. cancellatio: cf. F.
   cancellation.]
   1. The act, process, or result of canceling; as, the
    cansellation of certain words in a contract, or of the
    contract itself.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The operation of striking out common factors, in
    both the dividend and divisor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancellation
   n 1: the act of cancelling; calling off some arrangement
   2: the speech act of revoking or annulling or making void

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top