ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bring out-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring out-, *bring out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring out(phrv) ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
bring out(phrv) เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร), Syn. fetch out
bring out(phrv) วางให้เห็น, See also: นำมาให้เห็น, Syn. be out, come out, fetch out
bring out(phrv) เผยให้เห็น, See also: เผยออกมา, แสดงออกมา, Syn. show up
bring out(phrv) ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
bring out(phrv) กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ), Syn. come out, draw out
bring out(phrv) หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out
bring out(phrv) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น, Syn. come over
bring out(phrv) แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)
bring out(phrv) ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ล่วงรู้, แอบรู้, Syn. let out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll just bring out Rhodes and the men.เดี๋ยวโรห์ดกับพวกได้ยิน Day of the Dead (1985)
[ Sighs ] Well, bring out the Gimp.[ การทอดถอนใจ ] ดีนำมาออก Gimp Pulp Fiction (1994)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี... The Corporation (2003)
Let's bring out bachelorette number one!พบกับสาวโสดหมายเลขหนึ่ง! A Cinderella Story (2004)
Okay, okay, let's bring out bachelorette number two!โอเค โอเค คนต่อไป - สาวโสดหมายเลขสอง! A Cinderella Story (2004)
The lady hates chicken salad. So I bring out a bunch of tuna fish sandwiches.ผมเลยเอาแซนด์วิชทูน่าออกมา I Heart Huckabees (2004)
Someone I can bring out the best in... and someone that brings out the best in me.ใครที่ฉันสามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้ และใครที่สามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดของฉันออกมา The Perfect Man (2005)
Something else is bring out in its place.อย่างอื่นซึ่งปรากฏที่นั่น Æon Flux (2005)
Come on, man, let's eat. Bring out that bird.มาเถอะ กินกันได้แล้ว เอาไก่งวงออกมา Four Brothers (2005)
Bring out the Piston Cup!นำออกจากถ้วยลูกสูบ! Cars (2006)
Will you be an angel and help me bring out the incisor?คุณจะช่วยเป็นนางฟ้าของผม และช่วยเอาฟันซี่หน้าออกได้มั้ยครับ Monster House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring outHe intends to bring out a new monthly magazine.
bring outHer husband intends to bring out a new monthly magazine.
bring outIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
bring outIt's warm enough today to bring out a slight sweat.
bring outThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
bring outTry to bring out the best in him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s, vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring out
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: bring out of a specific state [syn: {bring out}, {let out}]
   3: prepare and issue for public distribution or sale; "publish a
     magazine or newspaper" [syn: {publish}, {bring out}, {put
     out}, {issue}, {release}]
   4: direct attention to, as if by means of contrast; "This dress
     accentuates your nice figure!"; "I set off these words by
     brackets" [syn: {bring out}, {set off}]
   5: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   6: encourage to be less reserved; "The teacher tried to bring
     out the shy boy"
   7: take out of a container or enclosed space; "Get out your best
     dress--we are going to a party!" [syn: {bring out}, {get
     out}]
   8: bring before the public for the first time, as of an actor,
     song, etc. [syn: {introduce}, {bring out}]
   9: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top