ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-benefit,-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefit,-, *benefit,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You give me this, I'll give you 15 minutes inside the benefit, Monday night....สำหรับงานคืนวันจันทร์ Maid in Manhattan (2002)
[ Sam ] The Edmond "thank yous" are done, your table's locked for the benefit, and I put you down for the roast beef.[ Sam ] The Edmond "thank yous" are done, your table's locked for the benefit, and I put you down for the roast beef. Awake (2007)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
And it wasn't for your benefit, trust me.ฉันไม่ได้ทำเพื่อนายเชื่อเหอะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Then would you say that his... removal from the situation has been a net benefit, or a detriment?งั้นคุณจะบอกว่านั่นเป็น... ลบ \ N จากสถานการณ์ ได้รับผลประโยชน์สุทธิ หรือเสียหายหรือไม่ Justice (2009)
But our Christmas benefit, however, is right on schedule. Mary Beth?แต่งานการกุศลคริสต์มาสของเรา ตรงตามกำหนดการ แมรี่ เบ็ธ The Help (2011)
Well, we have a lot of work to do before the benefit, don't we?เรามีเรื่องต้องจัดการเยอะเลย ก่อนงานการกุศล The Help (2011)
You don't need to be going to that benefit, Miss Celia.คุณไม่จำเป็น ต้องไปงานการกุศล คุณซีเลีย The Help (2011)
That during the day of the benefit, her feetระหว่างวันที่ทำการแสดง เท้าของเธอ A Night of Neglect (2011)
For his benefit, right? Not yours.คุณอยากให้ถอดมากกว่าใช่ไหม Half a World Away (2011)
You'll give me the benefit, won't you?คุณจะช่วยผมหน่อยไม่ได้หรือ Me Too, Flower! (2011)
What in this house isn't for your benefit, dear?อะไรในบ้านที่ไม่ใช่ ผลประโยชน์ของคุณ ที่รัก Collusion (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] benefit, reward #3,185 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, n. [OE. benefet, benfeet, bienfet, F.
   bienfait, fr. L. benefactum; bene well (adv. of bonus good) +
   factum, p. p. of facere to do. See {Bounty}, and {Fact}.]
   1. An act of kindness; a favor conferred.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul, and forget not all his
       benefits.               --Ps. ciii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever promotes prosperity and personal happiness, or
    adds value to property; advantage; profit.
    [1913 Webster]
 
       Men have no right to what is not for their benefit.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A theatrical performance, a concert, or the like, the
    proceeds of which do not go to the lessee of the theater
    or to the company, but to some individual actor, or to
    some charitable use.
    [1913 Webster]
 
   4. Beneficence; liberality. [Obs.] --Webster (1623).
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Natural advantages; endowments; accomplishments. [R.]
    "The benefits of your own country." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy}. (Law) See under {Clergy}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Profit; service; use; avail. See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. t. [imp. & p. p. {Benefited}; p. pr. &
   vb. n. {Benefitting}.]
   To be beneficial to; to do good to; to advantage; to advance
   in health or prosperity; to be useful to; to profit.
   [1913 Webster]
 
      I will repent of the good, wherewith I said I would
      benefit them.              --Jer. xviii.
                          10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. i.
   To gain advantage; to make improvement; to profit; as, he
   will benefit by the change.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top