ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-again and again-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -again and again-, *again and again*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
It's like they cloned some party in 1983... ..and kept spinning it out, again and again and again.ฉันไม่อยากออกไปไหนคืนนี้ หมายความว่าไง Big (1988)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
It's the same people who, again and again have brought us to the brink of destruction!มันเป็นคนเดียวกันที่ อีกครั้งและอีกครั้ง ได้นำเราไปที่ขอบ ของการทำลาย! Contact (1997)
I go back to that night again and again in my mind.ในใจของฉัน / ย้อนกลับไปถึงคืนนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า American History X (1998)
You're going to play it again and again and again.เล่นซ้ำอีกครั้งแล้ว ครั้งเล่า The Red Violin (1998)
Again and again we have the problem that whether you obey the law or not is a matter whether its cost effective.เรามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า บรรษัทจะเชื่อฟังกฎหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีต้นทุนแค่ไหน The Corporation (2003)
I've been going over the figures again and again and they all add up.ฉันวิเคราะห์มันครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วผลมันก็น่าจะถูกต้อง. Fantastic Four (2005)
Play again and again for different adventures."เล่นใหม่เรื่อยๆ สำหรับการผจญภัยที่แตกต่าง Zathura: A Space Adventure (2005)
No, I'm gonna do it again and again until I find out what I wanna know.ไม่ ฉันจะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้คำตอบที่อยากรู้ Four Brothers (2005)
I have guided you through these questions again and again in classครูได้บอกกับพวกเธอตลอด คำถามหลายๆข้อในห้องเรียน Eternal Summer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
again and againHe has lied to me again and again.
again and againHe knocked at the door again and again, but there was no answer.
again and againHe telephoned me again and again.
again and againHe tried again and again, but didn't succeed.
again and againHe tried the experiment again and again.
again and againI called his office again and again, but no one answered.
again and againI read the letter again and again.
again and againI read this book again and again.
again and againI told you again and again.
again and againI tried again and again.
again and againI tried again and again, but I couldn't succeed.
again and againI tried the problem again and again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำเพรื่อ(adv) repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai Definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เป็นวรรคเป็นเวร(adv) continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
ซ้ำซาก(adv) repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai Definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ครั้งแล้วครั้งเล่า(adv) again and again, See also: over and over again, time and again, time after time, Example: เขาคิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คิดไม่ออกว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ที่ไหน, Thai Definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกหลายๆ ครั้ง
จ้ำจี้จ้ำไช(adv) repeatedly, See also: again and again, Syn. ซ้ำๆ ซากๆ, Example: ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา
ซ้ำแล้วซ้ำอีก(adv) again and again, Syn. ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Example: เมื่อรัฐจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิหลังของบริเวณนี้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นนโยบายที่กำหนดอาจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งแล้วครั้งเล่า[khrang laēo khrang lao] (adv) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time
ซ้ำซาก[samsāk] (adv) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly  FR: encore et encore
วกเวียน[wokwīen] (v) EN: do something again and again ; go back and forth
ย้ำคิดย้ำทำ[yam khit yam tham] (v, exp) EN: think or do repeatedly ; think or do something again and again

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] again and again; many; surname Ta #27,030 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) #2,415 [Add to Longdo]
再三[さいさん, saisan] (adv, n) again and again; repeatedly; (P) #15,760 [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again [Add to Longdo]
具に;悉に;備に[つぶさに, tsubusani] (adv) in detail; with great care; completely; again and again [Add to Longdo]
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp, v1) to proofread again and again [Add to Longdo]
屡々(P);屡屡;屡;数数;数々;数[しばしば, shibashiba] (adv) (uk) (See 度々・たびたび) often; again and again; frequently; (P) [Add to Longdo]
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r, vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down [Add to Longdo]
読書百遍[どくしょひゃっぺん, dokushohyappen] (exp) Repeated reading (makes the meaning clear); Reading something again and again (will lead one to realize its meaning) [Add to Longdo]
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n, vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Again \A*gain"\ (?; 277), adv. [OE. agein, agayn, AS. ongegn,
   onge['a]n, against, again; on + ge['a]n, akin to Ger. gegewn
   against, Icel. gegn. Cf. {Gainsay}.]
   1. In return, back; as, bring us word again.
    [1913 Webster]
 
   2. Another time; once more; anew.
    [1913 Webster]
 
       If a man die, shall he live again?  --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. Once repeated; -- of quantity; as, as large again, half as
    much again.
    [1913 Webster]
 
   4. In any other place. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. On the other hand. "The one is my sovereign . . . the
    other again is my kinsman." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Moreover; besides; further.
    [1913 Webster]
 
       Again, it is of great consequence to avoid, etc.
                          --Herschel.
    [1913 Webster]
 
   {Again and again}, more than once; often; repeatedly.
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {To and again}, to and fro. [Obs.] --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   Note: Again was formerly used in many verbal combinations,
      as, again-witness, to witness against; again-ride, to
      ride against; again-come, to come against, to
      encounter; again-bring, to bring back, etc.
      [1913 Webster] Again

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 again and again
   adv 1: repeatedly; "the unknown word turned up over and over
       again in the text" [syn: {over and over}, {again and
       again}, {over and over again}, {time and again}, {time
       and time again}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top