ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-again and again-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: again and again, *again and again*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
again and againHe has lied to me again and again.
again and againHe knocked at the door again and again, but there was no answer.
again and againHe telephoned me again and again.
again and againHe tried again and again, but didn't succeed.
again and againHe tried the experiment again and again.
again and againI called his office again and again, but no one answered.
again and againI read the letter again and again.
again and againI read this book again and again.
again and againI told you again and again.
again and againI tried again and again.
again and againI tried again and again, but I couldn't succeed.
again and againI tried the problem again and again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่ำเพรื่อ(adv) repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai Definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
ครั้งแล้วครั้งเล่า(adv) again and again, See also: over and over again, time and again, time after time, Example: เขาคิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คิดไม่ออกว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ที่ไหน, Thai Definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกหลายๆ ครั้ง
จ้ำจี้จ้ำไช(adv) repeatedly, See also: again and again, Syn. ซ้ำๆ ซากๆ, Example: ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา
ซ้ำแล้วซ้ำอีก(adv) again and again, Syn. ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Example: เมื่อรัฐจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิหลังของบริเวณนี้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นนโยบายที่กำหนดอาจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Again \A*gain"\ (?; 277), adv. [OE. agein, agayn, AS. ongegn,
   onge['a]n, against, again; on + ge['a]n, akin to Ger. gegewn
   against, Icel. gegn. Cf. {Gainsay}.]
   1. In return, back; as, bring us word again.
    [1913 Webster]
 
   2. Another time; once more; anew.
    [1913 Webster]
 
       If a man die, shall he live again?  --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. Once repeated; -- of quantity; as, as large again, half as
    much again.
    [1913 Webster]
 
   4. In any other place. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. On the other hand. "The one is my sovereign . . . the
    other again is my kinsman." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Moreover; besides; further.
    [1913 Webster]
 
       Again, it is of great consequence to avoid, etc.
                          --Herschel.
    [1913 Webster]
 
   {Again and again}, more than once; often; repeatedly.
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {To and again}, to and fro. [Obs.] --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   Note: Again was formerly used in many verbal combinations,
      as, again-witness, to witness against; again-ride, to
      ride against; again-come, to come against, to
      encounter; again-bring, to bring back, etc.
      [1913 Webster] Again

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 again and again
   adv 1: repeatedly; "the unknown word turned up over and over
       again in the text" [syn: {over and over}, {again and
       again}, {over and over again}, {time and again}, {time
       and time again}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top