ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-affluent-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affluent-, *affluent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluent(n) ผู้ที่ร่ำรวย, See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
affluent(adj) ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, Syn. wealthy, prosperous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy, Ant. poor, needy, insolvent

English-Thai: Nontri Dictionary
affluent(adj) สมบูรณ์, ร่ำรวย, มั่งคั่ง, ไหลบ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are aware, aren't you, that as a private school, we depend on the financial support of our more affluent parent donors?คุณก็รู้ดีใช่มั้ย ว่านี่เป็นรร.เอกชน เราอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน The Glamorous Life (2010)
Affluent families from around the world send their children here.ครอบครัวที่ร่ำรวยทั่วโลก ก็จะมาส่งเด็กๆไว้ที่นี่ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Both the couples he kidnapped are from Grosse Pointe, which is one of the most affluent communities in all of America, and it's only 8 miles from downtown.คู่แต่งงานทั้ง 2 ที่เขาลักพาตัว มาจากกรอสพ้อยต์ ซึงเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา และอยู่ห่างไปแค่ 8 ไมล์จากตัวเมือง #6 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affluentIn an affluent society most people have a high standard of living.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคว[khwāe] (n) EN: tributary ; river ; stream  FR: affluent [ m ]
กระเป๋าหนัก[krapao nak] (adj) EN: rich ; wealthy ; affluent  FR: riche ; fortuné
มั่งมี[mangmī] (adj) EN: wealthy ; affluent ; opulent  FR: riche ; fortuné ; aisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
affluent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affluent
affluents

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überflussgesellschaft { f }affluent society [Add to Longdo]
Wohlstandsgesellschaft { f } | Wohlstandsgesellschaften { pl }affluent society | affluent societies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P) #6,273 [Add to Longdo]
支川[しせん, shisen] (n) (See 支流) affluent; branch stream that flows into a main stream [Add to Longdo]
独身貴族[どくしんきぞく, dokushinkizoku] (n) unmarried persons living affluently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affluent \Af"flu*ent\, a. [Cf. F. affluent, L. affluens, -entis,
   p. pr. See {Affluence}.]
   1. Flowing to; flowing abundantly. "Affluent blood."
    --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundant; copious; plenteous; hence, wealthy; abounding in
    goods or riches.
    [1913 Webster]
 
       Language . . . affluent in expression. --H. Reed.
    [1913 Webster]
 
       Loaded and blest with all the affluent store,
       Which human vows at smoking shrines implore.
                          --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affluent \Af"flu*ent\, n.
   A stream or river flowing into a larger river or into a lake;
   a tributary stream.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affluent
   adj 1: having an abundant supply of money or possessions of
       value; "an affluent banker"; "a speculator flush with
       cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed
       aristocrats"; "wealthy corporations" [syn: {affluent},
       {flush}, {loaded}, {moneyed}, {wealthy}]
   n 1: an affluent person; a person who is financially well off;
      "the so-called emerging affluents"
   2: a branch that flows into the main stream [syn: {feeder},
     {tributary}, {confluent}, {affluent}] [ant: {distributary}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affluent /aflyɑ̃/ 
  tributary

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affluent /aflyɑ̃/ 
  affluent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top