ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-admiration-

AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: admiration, *admiration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration(n) การชื่นชม, See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี, Syn. respect, regard, praise
admiration(n) บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน Mannequin: On the Move (1991)
Your admiration is well-founded, but I'm merely a servant....คุณก็รอด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
I really do, professionally speaking, have a lot of admiration for lincoln and michael.ฉันชื่นชมในตัวเขาอย่างมาก ทั้งลินคอล์นและก็ไมเคิล Otis (2006)
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ Eagle Eye (2008)
Your children's admiration is important to you?การได้รับการยกย่องจากลูก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณใช่ไหมครับ Up in the Air (2009)
He's just expressing his admiration that you don't even have to put out to get free stuff.เค้าแค่อยากจะบอกความรู้สึกของเค้าว่า เธอนี่ดีจริงๆ ขนาดไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ของฟรีๆ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Admiration at the skill it took to achive them.they needed. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
- That's right. Mr. Schuester, I think that our admiration for Coach Sylvester... might just be a little premature.คุณชูสเตอร์คะ หนูคิดว่า ถึงแม้ว่าเราจะชื่ชมโค้ชซิลเวสเตอร์ แค่ไหน Comeback (2011)
I have great admiration for the Night's Watch.ข้าชื่นชมไนท์วอท์ช มากเอาการ Lord Snow (2011)
I've great admiration for you as First Ranger.ข้าชื่นชนท่านอย่างมาก ที่เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวณ Lord Snow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirationHe cried in admiration of her performance.
admirationHe has a great admiration for actor Olivier.
admirationHer beauty is the admiration of the whole school.
admirationHe was fixed in admiration.
admirationHe was the admiration of his classmates.
admirationHis skill at skiing is the admiration of us.
admirationI am filled with admiration for your bravery.
admirationI feel admiration for his talent.
admirationI had great admiration for his generosity.
admirationMary gazed at George in admiration.
admirationShe stood in admiration of the garden.
admirationThe object of his admiration shows the kind of person that he would like to be.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชื่นชม[kān cheūnchom] (n) EN: admiration  FR: admiration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMIRATION AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiration (n) ˌædmərˈɛɪʃən (a2 d m @ r ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admiration \Ad`mi*ra"tion\, n. [F., fr. L. admiratio. See
   {Admire}.]
   1. Wonder; astonishment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Season your admiration for a while.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Wonder mingled with approbation or delight; an emotion
    excited by a person or thing possessed of wonderful or
    high excellence; as, admiration of a beautiful woman, of a
    landscape, of virtue.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of admiration; something to excite wonder, or
    pleased surprise; a prodigy.
    [1913 Webster]
 
       Now, good Lafeu, bring in the admiration. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Note of admiration}, the mark (!), called also {exclamation
    point}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonder; approval; appreciation; adoration; reverence;
     worship.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admiration
   n 1: a feeling of delighted approval and liking [syn:
      {admiration}, {esteem}]
   2: the feeling aroused by something strange and surprising [syn:
     {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   3: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 admiration /admiʀasjɔ̃/ 
  admiration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top