ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-特色-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特色-, *特色*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ,  ] characteristic; distinguishing feature or quality #1,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] TH: ลักษณะเฉพาะ  EN: feature

Japanese-English: EDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) #9,474 [Add to Longdo]
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1, vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特色である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
Can you tell us the natural features of the district?その地方の自然の特色を教えてくれませんか。
A humid climate is characteristic of the peninsula.湿気の多い気候はその半島の特色です。
Japan has many distinctive traits.日本には多くのはっきりとした特色がある。
Japan has many distinctive traits.日本は多くのはっきりした特色がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a shame, the hotel will lose its character.[CN] 真可惜 旅馆会失去特色 The Possessed (1965)
California dew.[CN] 加利弗尼亚的特色 The Blue Gardenia (1953)
It has the sort of property of a sort of beautifully laid-out corpse.[CN] 它的特色就是 一具被处理得很好的尸体. Darling (1965)
And I sure got character now.[CN] 当然现在我有些特色 The Hustler (1961)
No colors, no bandanas, and no ID.[JP] 特色なし バンダナなし IDもなし Brotherhood (2014)
And just be perfectly natural, easy and relaxed and real country.[CN] 只要自然,轻松,真实的乡村特色就行 A Face in the Crowd (1957)
You know, she's got a sort of Aryan quality.[CN] 她有一种印欧人的特色(金发蓝眼). Darling (1965)
Sweaty, thready pulse, loss of color.[JP] 汗 糸様脈 特色の消失 Brotherhood (2014)
Koh and Yu possessed the finest trait men can have:[JP] コーとユーはすばらしい特色 The Interview (2014)
Only at the Masoch Club, my friends, you can enjoy extraordinary shows unique in nature and the most unusual ones on earth.[CN] 只有在玛索科俱乐部 朋友们 能欣赏到独一无二的特色节目 以及最非比寻常的人物 The 10th Victim (1965)
It's not enough to have talent, you've got to have character, too.[CN] 光有才华不够 还需要具备特色 The Hustler (1961)
I want everything that you're famous for- you and madame begue.[CN] 我想要你这儿所有的特色菜 你和Begue夫人 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top