ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-商量-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 商量, *商量*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ, ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5, #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just wish you included me in the decision.[CN] 我只是希望你做决定之前能跟我商量一下 I just wish you included me in the decision. The Russian Rocket Reaction (2011)
That leaves me nowhere to go, Cary.[CN] 这让我无从抉择 凯里 和你的委托人商量 Affairs of State (2011)
And now you don't know who to go to.[CN] 你不知道去找谁商量 Partners (2011)
No contact whatsoever. Zero tolerance.[CN] 完全不可以碰触学生,没得商量 Monsieur Lazhar (2011)
Talk to your family and social worker[CN] 你最好跟家里人找社工商量一下 A Simple Life (2011)
Well, first of all, thank you for including me in the decision-making process.[CN] 首先 我想谢谢你 Well, first of all, thank you 在做决定之前想到要跟我商量 for including me in the decision -making process. The Russian Rocket Reaction (2011)
Lately we've been talking about converting it into a missile silo.[CN] 最近我们有在商量 Lately we've been talking about 把电梯改造成导弹发射井 converting it into a missile silo. The Rhinitis Revelation (2011)
Well, it never hurts to talk, does it?[CN] 商量下也不是不可以啊,对吧? Frank's Pretty Woman (2011)
Can we talk about this first, please?[CN] 义士,我俩能不能商量商量 The Sword Identity (2011)
You just have to work hard for another 1 to 2 terms over there.[CN] 在那里再辛苦一两个学期后 我已经和学校的人商量 Silenced (2011)
In consultation with the committee.[CN] 要与聘任委员会商量 Marthas and Caitlins (2011)
Bernadette, an opportunity has come up that impacts both of us, and I'd like to discuss it.[CN] 伯纳黛特 我现在遇到一个千载难逢的机遇 Bernadette, an opportunity has come up 事关咱俩 所以我想跟你商量一下 that impacts both of us, and I'd like to discuss it. The Russian Rocket Reaction (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top