ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จุดประสงค์-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดประสงค์-, *จุดประสงค์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดประสงค์(n) purpose, See also: aim, objective, goal, intention, Syn. วัตถุประสงค์, Example: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย, Count Unit: จุดประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดประสงค์น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, วัตถุประสงค์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. That was the idea.นั่นแหละ จุดประสงค์เลยล่ะ Rebecca (1940)
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let us try to remain objectiveให้เราพยายามเพื่อยังคงจุดประสงค์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Those lights are off on purpose.ที่ไฟเหล่านั้นปิดเพราะมีจุดประสงค์ The Blues Brothers (1980)
We're here for a purpose.เรามาโดยมีจุดประสงค์ The Road Warrior (1981)
Aren't you going too far with your ways?ท่านเดินทางมาไกลเพื่อจุดประสงค์ของท่านไม่ใช่รึ? Return of the Condor Heroes (1983)
We don't know what it is, except that it's large and seems to have some purpose.เราไม่ทราบว่าสิ่งที่นรกมันเป็น ยกเว้นว่ามันมีขนาดใหญ่มาก และดูเหมือนว่าจะมีจุดประสงค์ บางอย่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Pardon me, sir. What's your point, sir?ผู้กองมีจุดประสงค์อะไร Casualties of War (1989)
Now I know what everybody's purpose here is, except mine.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า จุดประสงค์ของทุกคนคืออะไร ยกเว้นของตัวผมเอง Field of Dreams (1989)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
Originally, the purpose of this project was to ...แต่เดิม จุดประสงค์ของโปรเจคต์นี้ก็เพื่อ Ghost in the Shell (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดประสงค์[jutprasong] (n) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object  FR: but [ m ] ; objectif [ m ] ; aspiration [ f ] ; visée [ f ]
จุดประสงค์ของกิจกรรม[jutprasong khøng kitjakam] (n, exp) FR: but de l'exercice [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-purpose(n) จุดประสงค์ที่แย้งกัน, See also: จุดประสงค์ที่ไม่ตรงกัน
design(n) จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
mark(n) เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
meaning(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
point(n) จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
purpose(n) จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
tendency(n) จุดประสงค์เฉพาะ, Syn. inclination, trend
thing(n) จุดประสงค์, See also: จุดประสงค์สำคัญ, Syn. aim, objective
will(n) ความต้องการ, See also: จุดประสงค์, ความปรารถนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aim(เอม) vt., vi., n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
angle 1(แอง' เกิล) n., vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น, จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
apropos(แอพระโพ') adv., adj. เหมาะสม, ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
cause(คอซ) { caused, causing, causes) n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้, Syn. motive
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า, เป็นการค้า, ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้, ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) , สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง, จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย
design(n) การออกแบบ, แผนการ, โครงการ, แบบแผน, ความตั้งใจ, จุดประสงค์
purpose(n) จุดประสงค์, ความประสงค์, เจตนา, ผลประโยชน์, เป้าหมาย
tendency(n) ความโน้มเอียง, การบริการ, นิสัย, จุดประสงค์พิเศษ
terminus(n) สถานีปลายทาง, ขอบเขต, เสาเขต, จุดประสงค์, ส่วนท้าย
thing(n) สิ่งของ, เรื่อง, แบบ, กรณี, จุดประสงค์, การกระทำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] TH: จุดประสงค์  EN: purpose

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschließlich(adj, adv) เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, เพียง เช่น ausschließlich für den Zweck เพียงเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น, See also: A. einschließlich, Syn. nur

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top