ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คล้ายคลึง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้ายคลึง-, *คล้ายคลึง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้ายคลึง(v) resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai Definition: เกือบจะเหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละเมียดคล้ายคลึง, ละม้าย, มักใช้เข้าคู่กับคำ เหมือน เป็น ละเมียดเหมือน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]
Indentity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)
He's sort of captured the sense I guess.ผมว่ามีความคล้ายคลึงอยู่บ้างนะครับ Oh, God! (1977)
At this point, we don't have any leads but we've had similar problems in the past.ถึงตอนนี้เรายังไม่มีผู้ต้องสงสัย... ...แต่เรามีกรณีที่คล้ายคลึงกันในอดีต Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Specifically, bounded harmonic functions.โดยเฉพาะสมการที่คล้ายคลึงกัน Good Will Hunting (1997)
Burma would not make a move without England's blessing. That I know.ประเทศ ของพระองค์และของหม่อมฉันมีอะไร หลายอย่างที่คล้ายคลึงกันพะยะค่ะ ฝ่าพระบาท Anna and the King (1999)
Certain similarities between Tom Riddle and me.มันเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกันระหว่าง ทอม ริดเดิ้ล กับผม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Agharta has sky, clouds, and seas which are very similar to Earth's, but I think these are completely different after all.อกาท่ามีท้องฟ้า มีเมฆและทะเล ซึ่งคล้ายคลึงกับโลกของเรามาก แต่ฉันกลับมองว่ามันต่างกับโลกของเราอย่างชัดเจน Hoshi no koe (2002)
There's a resemblance to amphibian tissue, but these hair follicles would seem to rule that out.นี่เป็นความคล้ายคลึงกันของ เนื้อเยื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่เส้นขน รูขุมขน ดูเหมือน จะออกไปนอกเหนือจากกฎเลย The Cave (2005)
We have already seen some of the heat waves that are similar to what scientists are saying are gonna be a Iot more common.เราได้เห็นคลื่นความร้อนกันแล้ว มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพูดถึง ว่ากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดามากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
He definitely resembles himคล้ายคลึงกับเขาที่สุดแล้ว Bobby Z (2007)
The cytologies are similar, โครงสร้างของสูตรคล้ายคลึงกัน Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ายคลึง[khlāikhleung] (v) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like  FR: être similaire ; être analogue

English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก, See also: doppelgänger, Syn. doppelganger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alike(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน, Syn. similar, like, same
approximate(adj) คล้ายคลึง, Syn. resembling, alike
quasi(adj) ดูเหมือน, See also: คล้ายคลึง, ประหนึ่ง
resemble(vt) คล้าย, See also: คล้ายคลึง, เหมือน, Syn. look like, imitate
semblable(adj) คล้าย, See also: คล้ายคลึง, ดูเหมือน, ซึ่งเลียนแบบ, ซึ่งเสแสร้ง, ซึ่งไม่จริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน, ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง, ภาวะสัมผัสเพี้ยน, ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน, คล้ายคลึงกัน, สายเดียวกัน, Syn. analogous
homologue(ฮอมมะลอก') n. ส่วนที่คล้ายคลึงกัน, สารประกอบที่มีแบบทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่ส่วนประกอบบางอย่าง, อวัยวะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน, ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน, ความเหมือน
kin(คิน) n. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ความเกี่ยวดองกัน, เครือญาติ, ญาติเกี่ยวดอง, สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน, เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง, เหมือนกัน, อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง, การอุปมา, การเปรียบเทียบ
cognate(adj) สัมพันธ์กัน, เกี่ยวเนื่องกัน, คล้ายคลึงกัน, มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
likeness(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน, ความคล้ายคลึงกัน, ความเสมอกัน, ดุลยภาพ
resemblance(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง
resemble(vt) เหมือนกัน, คล้ายคลึง
semblance(n) รูปร่างหน้าตา, ความคล้ายคลึง, ลักษณะภายนอก
similar(adj) อย่างเดียวกัน, คล้ายคลึงกัน, เหมือนกัน, ทำนองเดียวกัน
similarity(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึงกัน, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
相似[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top