ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*woeful*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: woeful, -woeful-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woeful(adj) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม, Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous, Ant. happy, joyful
woeful(adj) เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible
woefully(adv) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, Syn. sorely, grievously
woefully(adv) เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorably, terribly
woefulness(n) ความโศกเศร้า, Syn. depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก, ระทมทุกข์, เสียใจ, ละห้อย, เคราะห์ร้าย, มีคุณภาพเลว, ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched, unhappy

English-Thai: Nontri Dictionary
woeful(adj) ทุกข์ร้อน, ฉิบหาย, เคราะห์ร้าย, เศร้า, ละห้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's woeful that a naval officer's son is stealingน่าเสียใจที่ลูกชายนายทหารเรือ กลายเป็นหัวขโมย Grave of the Fireflys (2005)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
And we are woefully unprepared. I'm looking at your proposal.แล้วพวกเราจะเสียใจที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย Amplification (2009)
This sonata is steeped in a woeful reality.เขาได้ถ่ายทอดความทุกข์ความเจ็บปวดไว้ในเพลงนี้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I told you how it has to be. Are you woefully deaf?ฉันบอกนายแล้ว ว่ามันจะเป็นยังไง นายหูหนวกรึไง Vatos (2010)
Yet with science so woefully behind in cloning technology, อีกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโคลนนิ่งล้มเหลว While You Weren't Sleeping (2011)
I agree, the pension system is woefully inadequate.ผมเห็นด้วย ระบบบำนาญไม่เพียงพอจริงๆ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I can now confirm that the Allcom rumors came from a woefully misguided employee.ผมจึงยืนยันว่าข่าวเกี่ยวกับ Allcom เป็นข่าวลือ ที่มาจากพนักงานเน่า ๆ ที่เข้าใจผิด Trust (2011)
Or you to join him, leaving me woefully unattended.หรือคุณที่จะร่วมงานกับเขา ทิ้งฉันไม่ต้องใส่ละห้อย Fugitivus (2012)
Sharp pencils are woeful.ดินสอแหลมทำให้เศร้า A Muse (2012)
What's so woeful about them?มันจะทำให้เศร้าได้ยังไงคะ A Muse (2012)
It's distressing to know that there are over 500, 000 children in the American foster care system, a system woefully lacking in funding.เป็นเรื่องเศร้าที่รู้ว่า มีเด็กมากกว่า 5 แสน คน ในอเมริกา ต้องอยู่ในบ้านอุปถัมป์ Victory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละห้อย(adv) woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
เหย(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[sōksao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; woeful  FR: pénible ; attristant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
woeful
woefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woeful
woefully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ,  ] woeful; grievous #112,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend { n }woefulness [Add to Longdo]
elend { adv }woefully [Add to Longdo]
klein; wenig; kaum; schwerlich { adj } | kleiner | am kleinsten | herzlich weniglittle | littler | littlest | woefully little [Add to Longdo]
traurig; bedauerlich; beklagenswert; elend { adj }woeful [Add to Longdo]
traurig { adv }woefully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woeful \Woe"ful\, Woful \Wo"ful\, a.
   1. Full of woe; sorrowful; distressed with grief or calamity;
    afflicted; wretched; unhappy; sad.
    [1913 Webster]
 
       How many woeful widows left to bow
       To sad disgrace!           --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing calamity, distress, or affliction; as, a woeful
    event; woeful want.
    [1913 Webster]
 
       O woeful day! O day of woe!      --Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. Wretched; paltry; miserable; poor.
    [1913 Webster]
 
       What woeful stuff this madrigal would be! --Pope.
    [1913 Webster] Woefully

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woeful
   adj 1: affected by or full of grief or woe; "his sorrow...made
       him look...haggard and...woebegone"- George du Maurier
       [syn: {woebegone}, {woeful}]
   2: of very poor quality or condition; "deplorable housing
     conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
     accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
     {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top