ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*serial number*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: serial number, -serial number-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serial number(n) เลขอนุกรม, See also: เลขลำดับ, เลขหมายอนุกรม, หมายเลขลำดับ, เลขหมายประจำเครื่อง เครื่องยนต์ กล้องถ่ายรูปและอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial numbern. เลขอนุกรม, เลขลำดับ, หมายเลขอนุกรม, หมายเลขลำดับ,

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร, Example: <p>เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว <p>การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ <p>สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน <p>การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้ <p>1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน <p>2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ <p>3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน) <p>4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง <p>สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ <p>การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง <p>ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serial number 583625.เอ็น.ดี.อาร์ 114 เลขเครื่อง 583625 Bicentennial Man (1999)
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้ The Great Raid (2005)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I put an alert out on the serial numbers.ฉันใส่มันอย่างระมัดระวังบนเลขลำดับ Veritas (2008)
No serial numbers.ปืนไม่มีทะเบียน Patch Over (2008)
You have serial numbers?คุณมี รหัสไหม? Safe and Sound (2008)
I need you to get the make and serial number of that monitor.ฉันอยากให้นายจัดการกับรหัสที่หน้าจอ Five the Hard Way (2008)
It's clean, untraceable, no serial number.หมดจด ไม่สามารถตามด้วยหมายเลขได้ Ninja Assassin (2009)
Serial number on her gun was filed off.รหัสบนปืนหล่อนโดนลบออก The Good Wound (2009)
It's nice to be looked after by someone who treats you as more than just a name, rank and serial number.มันรู้สึกดีที่ได้ดูแล ใครสักคนที่ห่วงใยเรา มากกว่าเรื่องชื่อ อันดับ หรือชื่อรหัสของเรา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Got 1, 700 guns need their serial numbers checked.มีปืน 1, 700 กระบอก ที่ต้องตรวจหาตัวเลข Out of Time (2009)
Too bad the serial numbers were scratched off.แย่หน่อย หมายเลขทะเบียนปืน ถูกขัดออก Out of Time (2009)
There's a hefty market in it for people who are afraid the economy will crash, but it's not like they carry serial numbers.พวกมันเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด สำหรับคนที่กลัวเศรษฐกิจจะล่ม แต่พวกมันไม่มี เลขซีเรียลกำกับอยู่หรอก The Dwarf in the Dirt (2009)
Time and date that the video was taken and aperture, make and model of the camera including the serial number.เวลาและข้อมูลที่ วิดิโอถูกถ่าย ผู้ผลิต รุ่น รวมไปถึงหมายเลขซีเรียล The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Could you trace the serial number?เธอแกะรอย หมายเลขซีเรียลได้ไหม The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Which included the serial number.ซึ่งมีเลขซีเรียลอยู่ด้วย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The serial number of your gun.หมายเลขทะเบียน ของปืนคุณ A561984 (2009)
Now, obviously this has suffered a lot of damage in the wash, but if we can get a serial number off this, we can get an I.D.ดูเหมือนว่ามันจะโดนแรงกระแทก จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในเครื่องซักผ้า ถ้าเราสามารถหา serial number ของมันได้ เราก็สามารถรู้ตัวเหยื่อได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, the serial numbers were pretty worn from the washing machine.อืม serial number ได้เลือนหายไปเนื่องจากการสึกกร่อน จากเครื่องซักผ้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Okay, uh, I got the serial number for you.โอเค เอ่อ ฉันหา serial number ให้คุณได้แล้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Yet she still knows the serial number to Mark's gun. That doesn't mean he's going to be the oneใช่้สิ เธอยังรู้ทะเบียนปืน ของมาร์คเสียด้วย Blowback (2010)
Serial number a-5-6-1-9-8-4.- ว่าไง? - ผมยังมีเครื่้องพ่นไฟด้วย เผื่อนายต้องการ Blowback (2010)
Serial number is totally different.หมายเลขทะเบียนปืน แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง Let No Man Put Asunder (2010)
Get the serial numbers from the dispatcher.ถามเอาหมายเลข จากเจ้าพนักงาน Rite of Passage (2010)
Take a look at the serial numbers on those bills.Take a look at the serial numbers on those bills. A Deadly Affair (2010)
They're looking up the serial number to see what store it was shipped to, and hopefully from there, we should find out who bought it.พวกเขาจะหารหัสให้ ดูซิว่าได้ส่งไปที่ไหน และหวังว่าจากจุดนั้น เราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนซื้อไป Under the Gun (2010)
We need to get these serial numbers logged as quickly as possible.เราต้องล็อกเลขรหัส ให้เร็วที่สุด Need to Know (2010)
No name, no serial number.ไม่มีชื่อ ไม่มีเลขซีเรียล Fallen (2010)
Got a serial number. I'm going to run it.ได้เลขซีเรียลแล้ว ผมจะตรวจสอบมัน Fallen (2010)
Serial number bb-4905.ซีเรียลนัมเบอร์ BB-4905 The Guardian (2010)
Black box serial number bb-4905.กล่องดำเลขรหัส บีบี-4905 The Guardian (2010)
Shaved-off serial number.ลอกหมายเลขประจำตัวออกแล้ว The Big Bang Job (2010)
Nonsequential serial numbers?หมายเลขแบบไม่เรียงลำดับด้วย The Ho Ho Ho Job (2010)
And the serial numbers have been filed down. They're stolen.และหมายเลขซีเรียลพวกนี้ ถูกขึ้นบัญชีว่า Concentrate and Ask Again (2011)
Turns out the numbers the source gave Helen match serial numbers of the sample packs of Zybax in the hospital database.ผลปรากฏว่าเลขหมายที่แหล่งข่าวมอบให้เฮเล็นนั้น ตรงกับหมายเลขซีเรียลของชุดตัวอย่างของ ไซแบ็กซ์ ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล Deadline (2011)
Same drug, different packaging, different serial number.ยาชนิดเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หมายเลขก็แตกต่างกัน Deadline (2011)
By now, Helen's figured out the serial numbers are for the samples of Zybax.เวลานี้เฮเลนคิดออกแล้วว่า หมายเลขซีเรียลเป็นตัวอย่างของ Zybax Deadline (2011)
According to the DOD, the serial number matches a weapon that was issued to one martin holst, a navy seal who was killed in action seven years ago.ตามที่ DOD, และเลขประจำปืน ตรงกับหมายเลขปืน ที่ออกให้มาร์ติน โฮลทซ์ หน่วยซีลที่ถูกฆ่าตาย ระหว่างปฏิบัติการเมื่อเจ็ดปีก่อน Rise (2011)
Did you check the serial numbers?แล้วคุณเช็คหมายเลขเครื่องยัง Sparks and Recreation (2011)
I notice the serial numbers have been filed off.ฉันเห็นหมายเลขปืนถูกตะไบออก Kick the Ballistics (2011)
148 radio. Serial number still legible.วิทยุรุ่น 148 หมายเลขเครื่องยังชัดอยู่เลย Mission Creep (2011)
Maybe you can find a serial number.บางทีคุณอาจจะเจอ serial number ก็ได้ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Well, I traced the serial number.ผมตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ Demons (2011)
So unless you're gonna melt it down or file off the serial number, probably a bad idea.เว้นแต่คุณจะ ละลายมัน หรือลบหมายเลขออก Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
It's with a guy who said he could take care of the serial numbers for me, no questions asked.มันอยู่กับชาย คนที่บอกจะจัดการ เรื่องเลขทะเบียนปืน ให้ผม Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Serial number's been filed off.เลขทะเบียนปืนโดนลบทิ้ง Alaheo Pau'ole (2011)
That isn't a serial number.นั่นใช่ ซีเรียลนัมเบอร์ ที่ใครบางคนแกะสลักด้วยมือ 372 00: Occupation (2011)
If you examine the shells, you can sometimes uncover the kind of gun or even a serial number.เพราะว่าการตรวจดูปลอกกระสุน ก็จะติดตามชนิดของปืนที่ใช้ยิง... และหมายเลขของปืนได้ Poseidon (2011)
Walther .32. We ran the serial number, registered to the judge..32 วอลเทอร์/พวกเราจะหาหมายเลขเจ้าของ Game Ogre (2012)
A pawnbroker in queens found the serial number on the diamond, and they tried to sell it back to them.คนรับจำนำที่ควีนส์พบ เลขทะเบียนบนเพชร เขาจึงพยายามขายกลับให้ที่ร้าน What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอสเอสเอ็น(n) International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
หางเลข(n) last serial numbers on the government's lottery tickets, See also: last numbers of a lottery ticket, Example: เขาซื้อสลากมากมายแต่ไม่เคยเฉียดกระทั่งหางเลข, Thai Definition: เลขท้ายสลากกินแบ่งที่ได้รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编号[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ,   /  ] number; serial number #7,622 [Add to Longdo]
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ,   /  ] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up #57,577 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen { n }file number; serial number [Add to Longdo]
Fabrikationsnummer { f }; Fabrik-Nummer { f }serial number [Add to Longdo]
Motornummernschild { n }serial number plate [Add to Longdo]
Nummernschild { n }serial number plate [Add to Longdo]
Seriennummer { f }; fortlaufende Nummerserial number [Add to Longdo]
lfd. Nr. : laufende Nummerser. no. : serial number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリアルナンバー[shiriarunanba-] (n) { comp } serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] (n) { comp } serial number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] (n) { comp } file serial number [Add to Longdo]
一貫番号[いっかんばんごう, ikkanbangou] (n) serial number [Add to Longdo]
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] (n) { comp } International Standard Serial Number; ISSN [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとおしばんごう, shoumeishoutooshibangou] (n) { comp } certificate serial number [Add to Longdo]
製造番号[せいぞうばんごう, seizoubangou] (n) (manufacturer's) serial number [Add to Longdo]
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] (n) serial number; consecutive number [Add to Longdo]
連番[れんばん, renban] (n, adj-no) serial number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] serial number [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top