ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pregnancy*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pregnancy, -pregnancy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pregnancy(n) การตั้งท้อง, Syn. reproduction, fertilization, gravidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pregnancy(เพรก'เนินซี) n. การตั้งครรภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
pregnancy(n) การตั้งครรภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancyการตั้งครรภ์, การมีครรภ์ [ ดู gestation ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancyการมีครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy amenorrheaภาวะขาดระดูระหว่างตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy historyประวัติการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy intervalช่วงห่างการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy orderอันดับการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy per aliumการมีครรภ์กับผู้อื่น (ที่มิใช่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy recordบันทึกการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy wastageการตั้งครรภ์สูญเปล่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, plural; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, prolongedการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, spurious; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, twin; pregnancy, bigeminalการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal pregnancy; pregnancy, interstitial; pregnancy, muralการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudopregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesisการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polycyesis; pregnancy, multiple; pregnancy, pluralการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plural pregnancy; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocyesis; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, incompleteการตั้งครรภ์ไม่ครบกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, interstitial; pregnancy, mural; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, intraperitoneal; gestation, abdominal; pregnancy, abdominalการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, intrauterine; pregnancy, entopicการตั้งครรภ์ในมดลูก, การตั้งครรภ์ปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, molar; pregnancy, hydatidการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, multiple; polycyesis; pregnancy, pluralการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, mural; pregnancy, interstitial; pregnancy, parietalการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, ovarian; oocyesis; ovariocyesisการตั้งครรภ์ที่รังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, oviductal; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, parietal; pregnancy, interstitial; pregnancy, muralการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, afoetal; pregnancy, afetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, ampullarการตั้งครรภ์ที่กระเปาะท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, bigeminal; pregnancy, twinการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, cervicalการตั้งครรภ์ในคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, ectopic; eccyesis; exfetation; paracyesis; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, entopic; pregnancy, intrauterineการตั้งครรภ์ในมดลูก, การตั้งครรภ์ปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, extrauterine; eccyesis; exfetation; paracyesis; pregnancy, ectopicการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, false; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, hydatid; pregnancy, molarการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingocyesis; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubalการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spurious pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syllepsis; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; pregnancyการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oocyesis; ovariocyesis; pregnancy, ovarianการตั้งครรภ์ที่รังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open inter-pregnancy intervalช่วงห่างเปิดหลังการตั้งครรภ์ (ครั้งสุดท้าย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
oviductal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypertension, Pregnancy-inducedความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancyครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Cardiovascularภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Infectiousภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy in Adolescenceครรภ์ในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Pregnancy in diabeticsครรภ์ขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Pregnancy maintenanceการบำรุงรักษาครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy outcomeผลของการตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy, Abdominalครรภ์ในช่องท้อง [TU Subject Heading]
Pregnancy, Ectopicครรภ์นอกมดลูก [TU Subject Heading]
Pregnancy, High-riskภาวะครรภ์เสี่ยงสูง [TU Subject Heading]
Pregnancy, Mutipleครรภ์แฝด [TU Subject Heading]
Pregnancy, Unwantedครรภ์ไม่ปรารถนา [TU Subject Heading]
Evidences of Pregnancy, Presumptiveอาการแสดงหรือสิ่งตรวจพบที่ส่อว่าอาจมีการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Minerals in Pregnancyเกลือแร่ในสตรีมีครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a result of our treatments... she's now in her seventh month of pregnancy.และหลังจากการดูแลของเรา ตอนนี้เธอตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว Junior (1994)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
I think you two cowboys have... an Expectane-assisted pregnancy underway here in this house.ผมคิดว่าคุณสองคน แอบทดลองเอ็กซ์เพกเทนในบ้านหลังนี้ Junior (1994)
Wouldn't that be consistent with an assisted pregnancy?ทำไมต้องใส่ของพวกนั้นให้กับผู้หญิงท้องด้วย Junior (1994)
You sister-in-law is a pristine baby. Then how long is your pregnancy already?มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้จักเธอ Something About 1% (2003)
Da Hyung's pregnancy doesn't correlate with Eun Jing's wedding.เธอตีกลองรึเปล่า Something About 1% (2003)
And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม Æon Flux (2005)
I don't want Prince Dae-So to think that I didn't go using the excuse of pregnancy.ข้าไม่ต้องการให้องค์ชายแดโซคิดว่า ที่ข้าไม่ไปเป็นเพราะตั้งครรภ์ Episode #1.43 (2006)
Captain, your wife should not have traveled at such a late stage of pregnancy.ผู้กอง, ภรรยาของคุณไม่ควรไปไหน ยิ่งในครรภ์แก่อย่างนี้. Pan's Labyrinth (2006)
or a make-believe pregnancy.หรือเรื่องแกล้งท้อง Now You Know (2007)
The nice thing about this fake pregnancy is my feet don't swell.ท้องปลอมๆนี่ก็มีดีอย่างคือ เท้าฉันไม่บวม Now You Know (2007)
Her daughter's pregnancy a secret...เรื่องการตั้งครรภ์ของลูกสาวไว้เป็นความลับ Art Isn't Easy (2007)
According to the date on those photos, you were my mother's assistant during her pregnancy.คุณกำลังเป็นผู้ช่วยแม่ฉันอยู่ ตอนที่เธอตั้งท้อง โอ้ ได้โปรดเถอค่ะ วิลเลมีน่า Grin and Bear It (2007)
And just so you know, Fey quit smoking during her pregnancy, eventually.ในที่สุด ถ้านั่นไม่เรียกว่ารัก ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร Grin and Bear It (2007)
About Mika's pregnancy...เรื่องที่มิกะท้อง... Koizora (2007)
You must be extra careful in your last month of pregnancy!พระองค์ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพคะ ยิ่งทรงพระครรภ์เดือนสุดท้ายด้วย Lee San, Wind of the Palace (2007)
Thanks for giving me your pregnancy pants.ผมก็ขอบคุณเหมือนกันสำหรับชุดคลุุมท้องนี่ The Simpsons Movie (2007)
This is not a food baby, I've taken three pregnancy tests and I am fo' shiz up the spout.ไม่ใช่อาหารหรอก ที่รัก ฉันทดสอบไป3ครั้ง แล้วก็พ่นออกมาเต็มที่แล้ว Juno (2007)
How did you even generate enough pee for three pregnancy tests? That's amazing.เธอเอาฉี่จากไหนเยอะแยะมา ทดสอบได้ตั้ง 3 ครั้งเนี่ย น่าทึ่งมาก Juno (2007)
Because they were talking about it in health class, how pregnancy can often lead to an infant.เพราะว่าพวกเขากำลังคุย เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในชั้นสุขศึกษาอยู่ ว่าการตั้งครรภ์มักนำไปสู่ การเกิดของทารกเสมอ Juno (2007)
No, I mean in your pregnancy.ไม่ใช่อย่างนั้น ฉันหมายถึงเธอท้องกี่เดือนแล้ว Juno (2007)
I think pregnancy is beautiful.ฉันว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่สวยงาม Juno (2007)
Any man who made me feel desperate enough to feign a pregnancy wasn't worth fighting for.ใครก็ตามที่ทำให้ฉันรู้สึกจนตรอกจนต้อง โกหกเรื่องท้องขึ้นมา ก็ไม่มีค่าพอที่จะสู้รบด้วย The Nanny Diaries (2007)
The pregnancy is not of all of it, she's hiding something bigger.- ตั้งท้องไม่ใช่เรื่องทั้งหมดแน่ Mr. Brooks (2007)
I've been trying to talk about the pregnancyฉันพูดเรื่องที่ฉันท้อง Finding Freebo (2008)
Rita's pregnancy hormones seem to beริต้า มีฮอร์โมนของคนท้อง The Damage a Man Can Do (2008)
she became pregnant, um, but the pregnancy became horribly accelerated.โอเค, เข้าใจแล้ว แล้วเธอก็ตั้งครรภ์, เอ่อ, แต่การตั้งครรภ์ก็เป็นการเร่งที่น่ากลัว The Same Old Story (2008)
My girlfriend had a hysterical pregnancy, went nuts, cut her wrists while I was in the next room and had to be committed.แฟนผมเป็นโรคตั้งครรณ์ปลอม ตอนนี้บ้าไปแล้ว เธอกรีดข้อมือตอนที่ผมอยู่ห้องข้างๆ ต้องเป็นคนผิด Here Comes the Flood (2008)
Usually in the first 20 weeks of pregnancy, and in women who have trouble with their immune system.ปกติใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และในผู้หญิงที่มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกัน Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
Pregnancy's more likely.ตั้งครรภ์น่าจะใช่มากกว่า Emancipation (2008)
On the two hand, a pregnancy test only takes five minutes, and we no longer kill rabbits.คนที่สอง การตรวจการตั้งครรภ์รู้ผลใน 5 นาที เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากระต่าย Emancipation (2008)
Positive pregnancy test, no pregnancy.ผลตั้งครรภ์เป็นบวก แต่ไม่มีการตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
Two false positive pregnancy tests, bradycardia, lower G.I. Bleed. Go.ผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวกที่ผิดทั้งสองอัน หัวใจเต้นช้า G.I. ต่ำ มีเลือดออก ว่าไปซิ Dying Changes Everything (2008)
Choriocarcinoma, would've triggered pregnancy hormones.Chriocarcinoma อาจไปทำให้เกิดฮอร์โมนตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
Rectal bleeding, two positive pregnancy tests.มีเลือดออกในลำไส้ ผลทดสอบการตั้งครรภ์เป็นบวกทั้ง 2 อย่าง Dying Changes Everything (2008)
The patient tested positive for pregnancy because the patient is pregnant.คนไข้มีผลตั้งครรภ์เป็นบวก เพราะคนไข้ท้องน่ะสิ Dying Changes Everything (2008)
- Her heart's not recovering either. - So the pregnancy was a coincidence.หัวใจเธอรับอะไรไม่ได้ ดังนั้นการตั้งครรภ์เป็นเหตุบังเอิญ Dying Changes Everything (2008)
- an ectopic pregnancy, we removed it.อาการครรภ์เป็นพิษเราก็รักษาแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ไม่หาย Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
- Pregnancy test.\ N การตั้งครรภ์-ทดสอบ. Gas Pills (2008)
This pregnancy is precarious.การตั้งครรภ์คราวนี้เหมือนแขวนบนเส้นด้าย The Other Boleyn Girl (2008)
This is about the pregnancy thing.นี่มันมีความหมายมากนะ Eggtown (2008)
As I'm sure you've ascertain this isn't going to be a run-of-the-mill pregnancy.ฉันเข้าใจว่าเราจะต้องทำคลอดคุณ Prison Break: The Final Break (2009)
I have a doctor's appointment for my pregnancy in a few minutes. It'll wait.ฉันมีนัดตรวจครรภ์กับหมอนะ / ไม่เป็นไร หมอรอได้ Prison Break: The Final Break (2009)
A pregnancy ruse-- Clich? But effective..อุบายว่าท้อง ไร้สมองแต่ก็ได้ผล The Wrath of Con (2009)
You're having what's called a hysterical pregnancy.คุณมีอาการ ...ภาวะตั้งครรภ์เทียม Showmance (2009)
Uh, he said there was a pregnancy, อืม, เขาพูด นันคือการตั้งท้อง Life (2009)
We're exchanging pregnancy war stories.เราคุยกันเรื่องตั้งท้อง Hairography (2009)
It's a pregnancy pad.เบาะตั้งครรภ์น่ะ Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pregnancyI'd like to get a pregnancy test.
pregnancyI got a pregnancy test.
pregnancyI had an ectopic pregnancy two years ago.
pregnancyI had toxemia during my pregnancy.
pregnancyI've had a show. (Term relating to pregnancy)
pregnancyLet's do a pregnancy test.
pregnancyShe stopped smoking on account of health concerns for her pregnancy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีครรภ์(v) be pregnant, See also: be in pregnancy, Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์, Ant. แท้ง, Example: เธอกำลังมีครรภ์จึงมักมีอารมณ์หงุดหงิดกับเรื่องต่างๆ เป็นธรรมดา
ตั้งครรภ์(v) be pregnant, See also: be in pregnancy, Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์, Ant. แท้ง, Example: เธอตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว แต่เธอยังไม่บอกสามีของเธอเลย
แฝดน้ำ(n) too much amniotic fluid in the pregnancy, See also: water discharged just before giving birth, Example: คนไข้รายนี้ใกล้คลอดเต็มที มีแฝดน้ำออกมาแล้ว, Thai Definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
มีท้อง(v) be pregnant, See also: be in pregnancy, Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์, Ant. แท้ง, Example: ภรรยาเขามีท้องได้ 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: มีลูกอยู่ในท้อง
มีท้อง(v) be pregnant, See also: be in pregnancy, Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์, Ant. แท้ง, Example: ภรรยาเขามีท้องได้ 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: มีลูกอยู่ในท้อง
ตั้งท้อง(v) conceive, See also: be pregnant, be in pregnancy, be in the family way, Syn. ตั้งครรภ์, มีบุตร, มีท้อง, ท้อง, Ant. แท้ง, Example: เธอตั้งท้องโดยการทำกิ๊ฟ
ท้องสาว(n) first pregnancy, See also: first conception, Syn. ท้องแรก, Thai Definition: ท้องลูกคนแรก
ท้องแก่(adj) far gone in pregnancy, Ant. ท้องอ่อนๆ, Example: หญิงท้องแก่คนหนึ่งมาขอทานที่บ้านฉัน, Thai Definition: มีครรภ์จวนจะคลอด
ท้องแก่(v) be far gone in pregnancy, See also: be in the last month of pregnancy, Ant. ท้องอ่อนๆ, Example: แม้ภรรยาเขาท้องแก่จวนจะคลอด ก็ยังต้องทำงานหนักอยู่, Thai Definition: มีครรภ์จวนจะคลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
มีครรภ์[mī khan] (v, exp) EN: be pregnant ; be in pregnancy  FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
ท้องแก่[thøng kaē] (x) EN: about ready to give birth ; far advanced pregnancy  FR: sur le point d'accoucher
ท้องไม่มีพ่อ[thøng mai mī phø] (n, exp) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity
ท้องนอกมดลูก[thøng nok motlūk] (n, exp) EN: extra-uterine pregnancy  FR: grossesse extra-utérine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pregnancy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pregnancy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit #336 [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀  /  ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy #5,299 [Add to Longdo]
妊娠[rèn shēn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ,  ] pregnancy; gestation #8,768 [Add to Longdo]
孕期[yùn qī, ㄩㄣˋ ㄑㄧ,  ] duration of pregnancy #21,268 [Add to Longdo]
孕吐[yùn tù, ㄩㄣˋ ㄊㄨˋ,  ] morning sickness (during pregnancy) #102,137 [Add to Longdo]
怀妊[huái rèn, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄣˋ, 怀  /  ] gestation; pregnancy #327,978 [Add to Longdo]
二胎[èr tāi, ㄦˋ ㄊㄞ,  ] a second pregnancy [Add to Longdo]
代孕[dài yùn, ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ,  ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]
借腹生子[jiè fù shēng zǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ ㄕㄥ ㄗˇ,    ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]
多胎妊娠[duō tāi rèn shēn, ㄉㄨㄛ ㄊㄞ ㄖㄣˋ ㄕㄣ,    ] multiple pregnancy [Add to Longdo]
妊娠试验[rèn shēn shì yàn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ ㄕˋ ㄧㄢˋ,     /    ] pregnancy test [Add to Longdo]
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ,   /  ] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology [Add to Longdo]
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ,  ] morning sickness during pregnancy; to be pregnant [Add to Longdo]
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ,  ] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy) [Add to Longdo]
害月子[hài yuè zi, ㄏㄞˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙,   ] morning sickness (in pregnancy) [Add to Longdo]
测孕[cè yùn, ㄘㄜˋ ㄩㄣˋ,   /  ] pregnancy testing [Add to Longdo]
身子[shēn zi, ㄕㄣ ㄗ˙,  ] body; pregnancy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fristenregelung { f }provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Schwangerschaft { f } | Schwangerschaften { pl }pregnancy | pregnancies [Add to Longdo]
Schwangerschaftsabbruch { m }; Schwangerschaftsunterbrechung { f }termination (of pregnancy) [Add to Longdo]
Schwangerschaftstest { m }pregnancy test [Add to Longdo]
hochschwanger { adj }well advanced in pregnancy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妊娠[にんしん, ninshin] (n, vs, adj-no) conception; pregnancy; (P) #6,612 [Add to Longdo]
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
異常妊娠[いじょうにんしん, ijouninshin] (n) abnormal pregnancy [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n, vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]
懐妊[かいにん, kainin] (n, vs) pregnancy; conception [Add to Longdo]
岩田帯[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy [Add to Longdo]
偽妊娠[ぎにんしん, gininshin] (adj-na) false pregnancy; phantom pregnancy; pseudopregnancy [Add to Longdo]
産み月[うみづき, umiduki] (n) final month of pregnancy [Add to Longdo]
産女;孕女[うぶめ, ubume] (n) (obsc) woman in late pregnancy; woman on the point of giving birth [Add to Longdo]
子宮外妊娠[しきゅうがいにんしん, shikyuugaininshin] (n) (See 卵管妊娠) ectopic pregnancy [Add to Longdo]
周産期[しゅうさんき, shuusanki] (n, adj-no) (similar to) perinatal; period from around the 28th week of pregnancy to a week after the baby is born [Add to Longdo]
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
想像妊娠[そうぞうにんしん, souzouninshin] (n) false pregnancy; pseudocyesis [Add to Longdo]
妊娠検査[にんしんけんさ, ninshinkensa] (n) pregnancy test [Add to Longdo]
妊娠時[にんしんじ, ninshinji] (n) during pregnancy; while pregnant [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] (n) abortion; pregnancy termination [Add to Longdo]
妊娠中毒症[にんしんちゅうどくしょう, ninshinchuudokushou] (n) toxemia of pregnancy [Add to Longdo]
破水[はすい, hasui] (n, vs) water breaking (during pregnancy) [Add to Longdo]
卵管妊娠[らんかんにんしん, rankanninshin] (n) (See 子宮外妊娠) tubal pregnancy [Add to Longdo]
臨月[りんげつ, ringetsu] (n, adj-no) the last month of pregnancy [Add to Longdo]
孕み[はらみ, harami] (n) conception; pregnancy [Add to Longdo]
胚胎[はいたい, haitai] (n, vs) germination; pregnancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pregnancy \Preg"nan*cy\, n.
   1. The condition of being pregnant; the state of being with
    young.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: The quality of being heavy with important
    contents, issue, significance, etc.; unusual consequence
    or capacity; fertility. --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pregnancy
   n 1: the state of being pregnant; the period from conception to
      birth when a woman carries a developing fetus in her uterus
      [syn: {pregnancy}, {gestation}, {maternity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top