ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*logos*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: logos, -logos-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Logos๑. กฎจักรวาล๒. พระวจนะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logosคำพูด, ถ้อยคำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]
Logosความหมายของชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Niobe of the Logos will answer the councillor's call.กัปตันไนโอบีจากยานโลกอสขออาสาค่ะ The Matrix Reloaded (2003)
- The Logos?-โลโกส? The Matrix Revolutions (2003)
- I know where he is. - The Logos.รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหน / อยู่บนโลกอส The Matrix Revolutions (2003)
- Slow down, this ain't the Logos. - Hang on to your lunch, Roland, here we go.ช้าๆหน่อย นี่ไม่ใช่โลกอสนะ / อย่าอ้วกแตกล่ะโรแลนด์ เราจะซิ่งแล้ว The Matrix Revolutions (2003)
The way soccer players wear corporate logos?แบบเสื้อทีมฟุตบอลใส่กันน่ะ Swing Girls (2004)
Sorry, Q. It'll be all over the blogosphere by this afternoon.โทษที คิว บ่ายนี้ข่าวจะออกไปทั่วเน็ต Throwdown (2009)
Now, she wasn't able to make out any logos or see the plate. I'd like to talk to her.ผมตั้งด่านทุกทางเข้าออกเขตนี้แล้ว Solitary Man (2010)
I am a journalist, and there's informed discussion on the blogosphere that this is a biological weapon.ผมเป็นนักข่าว และได้รับแจ้งจากบล๊อกว่า นี้เป็นอาวุธชีวภาพ Contagion (2011)
Then, sometime in late May, I sit down with her in front of the computer and show her my favorite logos.ไดอารี่ของเด็กอ่อนแอ จากนั้นราวปลาย พ.ค. ผมนั่งกับเธอหน้าคอมพิวเตอร์ อวดโลโก้โปรดของผม Valentines Day II (2011)
It's all over the Broadway blogosphere.มันมีทุกหนแห่งตามบล็อกทั่วไป New York (2011)
And by Broadway blogosphere, และโดยบล็อกการแสดงบรอดเวย์ New York (2011)
It scours the news, the blogosphere, the atmosphere.มันค้นหาข่าว ทั้งจากทุกเว็บ และทั่วโลก Knightfall (2011)
Always a pleasure to meet a representative of the blogosphere.ยินดีเสมอที่ได้พบกับตัวแทน ของบล็อกโกสเฟียร์ Number Crunch (2011)
What's up, blogosphere?เป็นไงบ้างเพื่อนๆ The New Rachel (2012)
No vulgar logos for cigarettes or condoms.ไม่หยาบคายหรือโลโก้สำหรับถุงยางอนามัยบุหรี่ Rush (2013)
We're so focused on being plugged in to the Twitterverse and the Blogosphere that we don't appreciate what's actually right in front of us.เรามัวสนใจอยู่แต่กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในโลกของทวิตเตอร์และโลกของบล็อก ที่เราไม่พอใจในที่สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า Lights Out (2013)
Look at the logos -- that horny flower.ดูตราสิ... นั่นมันดอกไม้เขาสัตว์ We Are Family (2013)
There's been some chatter in the local blogosphere.มีการซุบซิบกันบนบล็อกของท้องถิ่น Red and Itchy (2013)
And logos.และโลโก้ The Lego Batman Movie (2017)
Really long and dramatic logos.จะเป็นโลโก้ที่ยาวและดราม่ามาก The Lego Batman Movie (2017)
The big guys, the logos. the colorful helmets. The shine and the pads and the mouth guards.Die Spieler, die Logos, die bunten Helme, die Knieschoner, den Mundschutz, die Stollenschuhe, das Aufeinanderprallen, das Fluchen und das Schwitzen... Off Sides (1991)
Tipsy McStagger is just a composite of other successful logos.Es gibt keinen Tipsy McStagger. Er besteht aus mehreren Logos. Flaming Moe's (1991)
You know, I still have the imprint of the Dodge logo on my back.Also, ich hab immer noch den Abdruck des Dodge-Logos auf meinem Rücken. Dial 'B' for Virgin (1994)
I do, um, letterheads and logotypes at night and the store's a day job till I get enough going.Ich entwerfe abends Logos und Briefköpfe und so was. Bis das so richtig läuft, arbeite ich im Buchladen. Heat (1995)
They got Water and Power logos all over.Sie tragen überall WP-Logos. Tank Girl (1995)
We started out, and it was all about the work.Logos, designs, computer graphics.Am Anfang ging es nur um die Arbeit. Logos, Designs, Computergrafik. The Oddball Parade (2000)
Captain Niobe of the Logos will answer the councillor's call.Captain Niobe von der Logos meldet sich auf den Ruf des Senats. The Matrix Reloaded (2003)
- The Logos?- Die Logos? The Matrix Revolutions (2003)
- The Logos.- Die Logos. The Matrix Revolutions (2003)
- Slow down, this ain't the Logos.- Langsam! Das ist nicht die Logos. The Matrix Revolutions (2003)
They got Logos and Edog, the leaders.Sie haben Logos und Edog, die Anführer. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
What do you know about Paleologos?Palaiologos? Und woher weißt du das? A Touch of Spice (2003)
The way soccer players wear corporate logos?Dann tragen wir Logos, wie die Fußballspieler auf ihren Trikots. Swing Girls (2004)
There's no logos or serial numbers, but a magnetic code like a fingerprint, Es gibt keine Logos oder Nummern, sondern einen magnetischen Code. Left for Dead (2004)
Deilogos of Pergamum.Deilogos von Pergamon. Caesarion (2005)
Deilogos of Pergamum can raise 10 legions for her.Deilogos von Pergamon kann zehn Legionen für sie aufstellen. Caesarion (2005)
There are no receipts, no bags with store imprints on them.Es gibt weder Quittungen noch Tüten mit Ladenlogos drauf. Safe (2005)
The angle of the incidence equals the angle of reflection on the Madacorp logo.Eintrittswinkel und Austrittwinkel des Madacorp Logos waren gleich. House of Cards (2007)
Dr. What? The blogosphere is a-buzzin' with news of you and Leslie Winkle making eine kleine bang-bang musik.Die Blogosphere schwirrt nur so voller Neuigkeiten zwischen Dir und Leslie Winkle wie ihr eine kleine bang-bang musik macht. The Hamburger Postulate (2007)
As a result, as one study showed, they could identify 1000 corporate logos but fewer than 10 plants and animals native to their own place.Wie eine Studie zeigte, konnten sie 1.000 Unternehmenslogos auseinanderhalten. Aber weniger als 10 Pflanzen- und Tierarten aus ihrer nächsten Umgebung. The 11th Hour (2007)
- That was nice. - I'll say.Die Helden der Untergrund-Magie Blogossphere. Meet the Quagmires (2007)
They just redesigned labels, displays, and dropped the S, but they have some kids working on print and TV.Sie haben nur Logos und Anzeigen neu designend und das S weggelassen, aber sie haben einige Kids, die in der Druckerei und beim TV arbeiten. The Gold Violin (2008)
UH, AND THE LOGOS?Äh, und die Logos? The Two-Horse Job (2008)
THE ONLY WAY TO TELL THEM APART IS BY TRAINER LOGOS, SO HARDISON FAKED A COUPLE OF THEM UP THIS MORNING.Der einzige weg sie auseinanderzuhalten ist durch die Logos der Trainer, also hat Hardison heute morgen ein paar von ihnen abgefälscht. The Two-Horse Job (2008)
We can talk logos later.Über Logos können wir später reden. Speed Racer (2008)
There's union seals on all the menus, my friend.Es sind auf allen Speisekarten Gewerkschaftslogos. Definitely, Maybe (2008)
My third job was for a company that printed logos on novelty items.Logos auf Neuheiten drucken. Mary and Max (2009)
Troy, can I get your opinion on this local survey? - Can I come by a little later?Troy, ich brauche dringend Ihre Meinung über diese Logos. My Girlfriend's Boyfriend (2010)
Add the paint scheme and logos of your local municipal government, and you're in business.Fügt man das Farbschema und die Logos der örtlichen Stadtregierung hinzu, ist man im Geschäft. Guilty as Charged (2010)
They just brought me along to the thing about the logo.Sie haben mich einfach mitgenommen zu diesem Ding wegen des Logos. No Good Deed (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOGOS
KOROLOGOS
BLOGOSPHERE

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ,    /   ] logos (transliteration) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logo { n } | Logos { pl }logo | logos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]
ロゴス[rogosu] (n) logos [Add to Longdo]
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logos \Log"os\, n. [NL., fr. Gr. lo`gos the word or form which
   expresses a thought, also, the thought, fr. ? to speak.]
   1. A word; reason; speech. --H. Bushell.
    [1913 Webster]
 
   2. The divine Word; Christ.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Logos
   n 1: the divine word of God; the second person in the Trinity
      (incarnate in Jesus) [syn: {Son}, {Word}, {Logos}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Logos /lɔgɔs/ 
  logos

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top