ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fixen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fixen, -fixen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haven't you had enough of Fantomas?Das wird ja zur fixen Idee bei dir mit Fantomas! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Shoot up.Nach dem Fixen. Alice's Restaurant (1969)
'A calm interior force tells me, "I won't fix again. "Eine ruhige innere Kraft sagt mir: "Ich werde nicht mehr fixen." More (1969)
"I indulge diets but not whims." Ferrand.Ich unterwerfe mich gern jeder Diät, aber nie einer fixen Idee. Ferrand! Day for Night (1973)
Listen, before he started fixing He used to get through four jehovah witnesses a day.- Ok, bevor er mit dem Fixen anfing... hat er jeden Tag vier Zeugen Jehovas gegessen. Michael Ellis (1974)
We juice him.Wir fixen ihn an. Kill Huggy Bear (1975)
He's also a dope-shooter.Und fixen tut er auch. Taxi Driver (1976)
And I am looking for anchors and powers that might help.Und ich versuche solche fixen Punkte und Kräfte zu finden. Portrait of a Champion (1977)
Look, there's fucking... and blow.Schau, es gibt Zeug zum fixen... und es gibt Ficks. Rapture (1979)
He'll get you sniffing and then snorting and shooting.Er lässt dich schnüffeln, schnupfen und fixen. Hardcore (1979)
After a while he started shooting up.Nach einer Weile begann er zu fixen. Luna (1979)
But the defendant's persistent claims that even if she's given 100 years she will dig up the deceased anyway, the strange categoricalness of that declaration go beyond obsessive ideas and simply turn into delirium.Doch die beharrliche Erklärung der Angeklagten, selbst wenn sie zu einhundert Jahren verurteilt würde, würde sie dennoch den Toten ausgraben, die seltene Entschiedenheit dieser Erklärung sprengt den Rahmen einer fixen Idee und verwandelt sie einfach in Wahn. Repentance (1984)
You exhaust me with your obsessions. Both of you!Ihr ermüdet mich mit euren fixen Ideen, ihr beide! A Zed & Two Noughts (1985)
"Love does not originate as an illness but is transformed into it when it becomes obsessive."Die Liebe äußert sich ursprünglich nicht als Krankheit, doch sie entwickelt sich dazu, wenn sie zur fixen Idee wird. The Name of the Rose (1986)
I'll never get over it, but I refuse to let myself be run by an obsession.Ich komme nie drüber weg, aber will nicht von 'ner fixen Idee beherrscht werden. Jaws: The Revenge (1987)
I know a thousand guys who fix.Ich kenne 1.000 Leute, die fixen. Bird (1988)
In America today we're talking about shooting up in the eighth grade.Rhonda, im heutigen Amerika fixen sie doch schon in der 8. Klasse! Talk Radio (1988)
I gave you a fixed price.Ich habe einen fixen Preis. Chodník cez Dunaj (1989)
It describes how Mr. Keating, both in and out of the classroom, encouraged Neil Perry to follow his obsession with acting when he knew all along it was against the explicit orders of Neil's parents.Sie besagt, wie Mr Keating, in und außerhalb des Klassenzimmers, Neil Perry ermutigte, dieser fixen Idee des Theaters zu folgen, obwohl er wusste, dass es gegen den Wunsch von Neils Eltern ging. Dead Poets Society (1989)
Relinquishing junk. Stage one:Fixen aufhören leicht gemacht: Trainspotting (1996)
And each time he ended up someplace different In the heart of London, on a train in the middle of the country on the edge of a giant volcano in the biggest church in the world counting the columns and staring up at the crucifixesIm Herzen Londons, in einem Zug mitten auf dem Land, am Rand eines riesigen Vulkans, in der größten Kirche der Welt, wo er die Säulen zählte und zu den Kruzifixen hochstarrte. The Legend of 1900 (1998)
Anybody that stands between him and his obsession.Und zwar jeden, der ihn von seiner fixen Idee abbringt. I Fall to Pieces (1999)
And then Erin was shooting up. I saw her holding a needle.Aber dann... erwischte ich Erin beim Fixen, sie hatte die Spritze in der Hand. The Glass House (2001)
They say they want to use the bathroom to pee, and next thing they're shooting up.Die sagen, sie wollen kurz die Toilette benutzen und dann fixen sie. Kiss of the Dragon (2001)
She becomes like.... Like the unattainable.Sie wird... zu einer fixen Idee. Adaptation. (2002)
We're gonna have to pawn your car.Ich brauche etwas Taschengeld, um die Typen anzufixen. Poolhall Junkies (2002)
They they'd get highSie fixen sich zuerst War (2002)
Sydney's life's normal, outside of her obsession with the bank, but my life is just not normal.Und Sydneys Leben auch, abgesehen von der fixen Idee mit der Bank. Mein Leben ist nicht normal. The Box: Part 2 (2002)
But I remember you, with your short hair and your cammies, and you could blur and everything.Aber ich erinnere mich. An deine Haare, die Uniform, die fixen Bewegungen, die du draufhattest. Brainiac (2002)
Maybe I'll just smoke some.Vielleicht rauch ich bloß was. Stonato Das macht süchtiger als Fixen. For All Debts Public and Private (2002)
And now I'm going to stop doping.Und jetzt hör ich auf zu fixen. Strähl (2004)
You have to become an idea!Du musst zu einer fixen Idee werden! Batman Begins (2005)
42% of them are between the ages of 30 and 50. 78% are driven by a fixation - the higher purpose of which justifies their actions.42 Prozent davon sind zwischen 30 und 50 Jahren. 78 Prozent der Täter sind von einer fixen Idee besessen, wodurch die Tat in ihren Augen gerechtfertigt wird. Den utvalde (2005)
I gave up my past obsessions for you.Ich habe meine fixen Ideen für dich aufgegeben. Another Mister Sloane (2005)
Once that kid gets an idea, he really obsesses over it and loses sight of all else.Er könnte von irgendeiner fixen Idee besessen sein. Dann hätte er nichts anderes mehr im Blick. Yesterday, Today and Tomorrow (2005)
I'm here about your latest obsession.Ich bin hier wegen Ihrer neuesten fixen Idee. Fierce (2007)
You've been selling short.Aber Sie haben nicht investiert, Sie wollten den Kurs fixen. Mr. Monk and the Naked Man (2007)
Don't throw your life away based on some... sophomoric obsession.Jetzt werfen Sie doch nicht Ihr Leben weg wegen einer fixen kindlichen Idee. Claus and Effect (2007)
I mean, she's got some kind of a fixation or something.Das ist bei ihr zur fixen Idee geworden. Reign Over Me (2007)
Wanna shoot up?Wollen Sie fixen? Reckless Gardening (2007)
Tell me how you stopped using.Erzählen Sie mir, wie Sie aufgehört haben zu fixen. Reckless Gardening (2007)
No, he's fiction, friction, fixing, mixing, Rickston, Brixton.Fiktion, Friktion, Fixen, Mixen, Rickston, Brixton... Journey's End (2008)
By calculating two fixed points, then factoring in the shooter as a third fixed object, Durch das Kalkulieren von zwei fixen Punkten und das Hinzufügen des Schützen als drittes fixes Objekt, About Face (2008)
Okay, you promise not to obsess over it or anything?Ok, versprichst du mir, dass das nicht zur fixen Idee wird? Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
So you understand I have a terminal deadline.Ich habe einen fixen Liefertermin. The International (2009)
Don't get any ideas.Krieg nur keine fixen Ideen! A Somewhat Gentle Man (2010)
I had to fix up one more time or I wasn't going to make it.Ich musste noch einmal fixen, sonst hätte ich es nicht überlebt. Barney's Version (2010)
It's become an obsession of his.Das wurde zu einer fixen Idee von ihm. Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Getting people hooked on gardening.Die Leute mit Gärtnern anfixen. The Lord of War and Thunder (2010)
I do not like the way I'm behaving. We can fix this.Wir können das fixen. Scare Easy (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fixen (Drogen nehmen)to shoot drugs; to be on the needle; to fix [ slang ] [Add to Longdo]
fixento mainline [ slang ] [Add to Longdo]
fixen (Börse) | fixend | fixt | fixteto sell bear; to bear | selling bear | sells bear | sold bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fixen /fiksən/
   to fix; to sell bear

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top