ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*expat*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expat, -expat-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expat(sl) คนต่างด้าว, See also: คนที่อาศัยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตน
expatiate(vt) ขยายความโดยการพูดหรือเขียน, Syn. dilate, enlarge
expatriate(adj) เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
expatriate(n) คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน), See also: คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ เป็นเวลานาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ, สาธก, ถก, ท่องเที่ยว, เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt., adj., n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish

English-Thai: Nontri Dictionary
expatiate(vi) พูดยืดยาว, สาธก, พูดขยายความ
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา, เนรเทศ, อพยพไปอยู่ต่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การสละสัญชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are leaving. Repatriates, expatriates, refugees... what best describes them?การส่งกลับ การอพยพ ผู้ลี้ภัย... Wild Reeds (1994)
Few gun brokers, some Irish expats, and fat, black hookers.พ่อค้านายหน้าสองสามคน ชาวไอริชต่างด้าวบางคน และโสเภณีนิโกรอ้วนๆ AK-51 (2008)
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
You will be posing as a independently wealthy young expatriate.เป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ยังอายุน้อย Chuck Versus the American Hero (2010)
A kindred expatriate.คนต่างเมืองเหมือนกันเลย Withdrawal (2010)
I was an au pair for an expat family in Shanghai.ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ให้ครอบครัวชาวต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ Rough Trade (2010)
Uh, well, there's a class that meets every day, and then I met some Egyptian expats.คือมันมีมีทติ้งหลังคลาสทุกวัน แล้วผมก็เจอคนอียิปต่างด้าว I Want You Back (From the Dead) (2011)
Her daddy was a wealthy expat.พ่อเธอที่เสียไปเป็นเศรษฐี Trust (2011)
He was a Libyan expat living here in L.A.เขาเป็นคน ลิเบีย ที่อาศัยอยู่ที่นี่ในแอลเอ Deadline (2011)
Yeah, she had a contact-- a Libyan expat.แหล่งข่าวหนะค่ะ บางทีนะคะ? Deadline (2011)
All right, well, let's keep digging around the Russian expat community.เอาล่ะขุดคุ้ยหาต่อไป แถวย่านของพวกรัสเชีย Buck the System (2012)
You're an expat?คุณเป็น A Busy Solitude (2012)
He's a Russian expat.เค้าเป็นทหารรัซเซียเก่า Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Two of the guests have made themselves useful at the local expats club.แขกของเรา 2 คน อาสาช่วย สโมสรชาวต่างชาติในพื้นที่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
An ex-client.Einen Expatienten. Patient X (2006)
- Yes, yes, an expat, ahead of his time.Ja, ja! Expatriot, seiner Zeit voraus. 2 Days in Paris (2007)
Are we any closer to an index patient?Sind wir in Sachen Indexpatient einen Schritt weiter? Contagion (2011)
Emhoff is the index patient.Emhoff ist die Indexpatientin. Contagion (2011)
He can wait around for his expat bonus and buy a house.Er kann ja saufen gehen bis euer Expat-Haus fertig ist. Paradis amers (2012)
With 2 years' expat bonuses, we'll have enough money to build a house.Mit unseren Expat-Prämien für 2 Jahre haben wir genug Eigenmittel, um zu bauen. Paradis amers (2012)
Oh, great. You're real expats now.Da haben wir's. Jetzt seid ihr wahre Expats. Paradis amers (2012)
Are we any closer to knowing where Patient Zero came from?Sind wir der Frage, woher der Indexpatient kam, schon etwas nähergekommen? John Doe (2013)
Bobbit was patient zero.- Bobbit war der Indexpatient. Milton Bobbit (No. 135) (2014)
Then, tomorrow, when it's safe, have all the nationals reabsorb into the community, go to emergency evac plan for the expats.Wenn es sicher ist, schick morgen alle Einheimischen nach Hause. Die Expats befolgen die Evakuierungspläne. The Gunman (2015)
Held some patient zeros here.Er brachte da Indexpatienten unter. AKA The Sandwich Saved Me (2015)
She is patient zero.Sie ist die Indexpatientin. AKA Smile (2015)
Detectives are backtracking victims' movements for the past 24 hours, see if we can find patient zero.Wir durchleuchten die letzten 24 Stunden des Opfers, damit wir den Indexpatient finden. Chasing Ghosts (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expatWith JAL tickets so expensive, expatriates fly Air Iraq.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยเกาะ(v) expel to the island, See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island, Example: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้, Thai Definition: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai  FR: exiler
ถอนสัญชาติ[thøn sanchāt] (v, exp) EN: expatriate
ถูกถอนสัญชาติ[thūk thøn sanchāt] (v, exp) EN: be expatriated

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expatriate
expatriate
expatriates
expatriates
expatriation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expatiate
expatiated
expatiates
expatriate
expatriate
expatiating
expatriated
expatriates
expatriates
expatriating

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侨民[qiáo mín, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄧㄣˊ,   /  ] expatriates #29,269 [Add to Longdo]
落叶归根[luò yè guī gēn, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ ㄍㄣ,     /    ] A falling leaf returns to the roots (成语 saw); everything has its ancestral home; In old age, an expatriate longs to return home. #53,813 [Add to Longdo]
客居[kè jū, ㄎㄜˋ ㄐㄩ,  ] expatriate; visitor #75,853 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbannung { f }expatriation [Add to Longdo]
ausbürgern | ausbürgerndto expatriate | expatriating [Add to Longdo]
ausgebürgertexpatriated [Add to Longdo]
verbreitet sichexpatiates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在留邦人[ざいりゅうほうじん, zairyuuhoujin] (n) Japanese residents in another country; Japanese expatriates [Add to Longdo]
敷衍;布衍;敷延[ふえん, fuen] (n, vs) expatiation; amplification (upon); elaboration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expat
   n 1: a person who is voluntarily absent from home or country;
      "American expatriates" [syn: {exile}, {expatriate},
      {expat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top