ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*die-hard*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: die-hard, -die-hard-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die-hard(n) คนหัวรั้น, See also: คนดื้อ, Syn. bitter-ender, stamina, Ant. liberal, anarchist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
die-hardShe's die-hard coffee drinker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
die-hard (n) dˈaɪ-haːd (d ai1 - h aa d)
die-hards (n) dˈaɪ-haːdz (d ai1 - h aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewiggestrige {m,f}; Ewiggestrigerdie-hard [Add to Longdo]
zäher Kämpferdie-hard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 diehard \die"hard`\ (d[imac]"h[aum]rd`), n.
   1. one who stubbornly adheres to traditional and outdated
    views.
 
   Syn: traditionalist.
     [WordNet 1.5]
 
   2. one who vigorously defends an apparently hopeless
    position, a lost cause, etc.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 diehard \die"hard`\ (d[imac]"h[aum]rd`), a.
   stubbornly and vigorously resisting in the face of seemingly
   hopeless odds; as, diehard opposition.
 
   Syn: never-say-die. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 die-hard
   adj 1: tradition-bound and obstinately opinionated; "an
       inflexible (or die-hard) conservative"; "rock-ribbed
       republican" [syn: {die-hard(a)}, {rock-ribbed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top