ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*alkaloid*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alkaloid, -alkaloid-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alkaloidแอลคาลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alkaloidsอัลคาลอยด์ [TU Subject Heading]
Alkaloidsอัลคาลอยด์ [TU Subject Heading]
Indole alkaloidsอินโดล อัลคาลอยด์ [TU Subject Heading]
Alkaloidal Reagentsอัลคาลอยดัลรีเอเจนต์ [การแพทย์]
Alkaloidsแอลคาลอยด์, สาร; แอลคะลอยด์; อัลคาลอยด์; แอลคาลอยด์ [การแพทย์]
Alkaloids, Basicเบสิกอัลคาลอยด์ส [การแพทย์]
Alkaloids, Freeอัลคาลอยด์อิสระ [การแพทย์]
Alkaloids, Opiumอัลคาลอยด์ของฝิ่น [การแพทย์]
Alkaloids, Opiumอัลคาลอยด์ของฝิ่น [การแพทย์]
Alkaloids, Steroidalอัลคาลอยด์สเตียรอยด์ [การแพทย์]
Belladonna Alkaloidsเบลลาดอนนาแอลคาลอยด์, สาร [การแพทย์]
Ergot Alkaloid Oxytocinยาบีบมดลูกพวกเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloidsเออร์กอตแอลคาลอยด์, ยา, เออร์ก็อตอัลคาลอยด์, อัลคาลอยด์พวกเออร์กอต [การแพทย์]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mineral acids, organic acids, alkaloids, bacterial poisons...เมื่อวานนี้ ทิมก็อาการดีขึ้นแล้ว Yankee White (2003)
Alkaloid?อัลคาลอยด์ (สารจากพืชที่มีคุณสมบัติแก้ปวด) The Front Line (2011)
The sawdust contains an alkaloid that resembles curare.Es enthält ein Alkaloid, das Curare ähnelt. Murder Ahoy (1964)
Alkaloid poison.Enthält das Gift Alkaloid. The Man Trap (1966)
Borgia plant, sole deadly property is alkaloid poison.Borgia-Pflanze, lediglich ihr Alkaloid ist tödlich. The Man Trap (1966)
A compound containing arsenious acids.- Es handelt sich um eine Substanz, die aus ziemlich komplizierten Alkaloiden zusammengesetzt ist. This Man Must Die (1969)
Therefore it's not impossible that it was put into the bottle.Es ist also keineswegs ausgeschlossen sondern sogar wahrscheinlich, dass jemand das Alkaloid in die Flasche tat. This Man Must Die (1969)
It contains belladonna-like alkaloids atropine, scopolamine.Er enthält tollkirschenähnliche Alkaloide, Atropin, Scopolamin. Altered States (1980)
Not much until the toxicology report came back.Im toxikologischen Bericht steht, es gab Spuren unbekannter Alkaloide im Blut. Red Museum (1994)
"An antispasmodic - active ingredients include belladonna alkaloids...""Antispasmodikum - Wirkstoffe: Belladonnaalkaloide..." Sanguinarium (1996)
But what I'm also afraid of, and this concerns both of us is that an ergot alkaloid was found in the blood which is why I think it may have been yours.Aber es gibt noch ein Problem, das uns beide betrifft. Ein Alkaloid aus Mutterkorn wurde in dem Blut gefunden. Deshalb glaube ich, es könnte von dir stammen. Never Again (1997)
They also contain an alkaloid which induces a state of narcosis.Sie enthalten auch ein narkotisierendes Alkaloid. Field Trip (1999)
Near as I can tell, it's some kind of protein alkaloid.Scheint sich um ein Protein-Alkaloid zu handeln. Listening to Fear (2000)
This alkaloid's breaking down at an accelerated rate.Dazu zerfällt das Alkaloid zu schnell. Listening to Fear (2000)
Mineral acids, organic acids, alkaloids, bacterial poisons...Mineralische und organische Säuren, Alkaloide, bakterielle Gifte. Yankee White (2003)
She's Alkaloid Toxic.Sie hat eine Alkaloidvergiftung. In Which Addison Finds a Showerhead (2007)
Oh, I suppose there's no harming telling you.Oh, ich nehme an es gibt kein Harmin der es dir sagt. (Alkaloid der Gruppe der Harman-Alkaloide) Mona Leaves-a (2008)
The M.E. says it's an alkaloid.- Das Labor sagt ein Alkaloid. Gilted Lily (2009)
The nicotine is an alkaloid, colourless, odourless, and is used habitually by the gardeners for the spraying of the roses.Nikotin ist ein Alkaloid, farblos, geruchlos, und wird häufig von Gärtnern verwendet, um die Rosen damit zu spritzen. Ah! Three Act Tragedy (2010)
- What's that?Na ja, Egg, es ist ein farbloses, geruchloses Alkaloid. Three Act Tragedy (2010)
The spasms suggest an alkaloid.Der starken Krämpfe und Atemnot nach könnte es ein Alkaloid sein. Episode #1.3 (2011)
But this stuffs really more up your street than mine.Physostigma venenosum. Ich experimentiere mit Alkaloiden, die aus ihr gewonnen werden. Poirot, das Zeug fällt eigentlich in Ihr Gebiet. Curtain: Poirot's Last Case (2013)
It's established that Barbara Franklin died as a result of poisoning by physostigmine sulphate and other alkaloids of the Calabar bean.Die Autopsie hat ergeben, dass Barbara Franklin an einer Vergiftung durch Physostigminsulfate und andere Alkaloide der Kalabarbohne starb. Curtain: Poirot's Last Case (2013)
The alkaloids.Die Alkaloide. Viscous Coupling (2013)
Alkaloids?- Alkaloiden? Wow. Suck Me Shakespeer 2 (2015)
No match but it was lacedKeine Übereinstimmung, aber Spuren von Alkaloid. Spellcaster (2015)
We have a concentration of toxic alkaloid.Wir haben eine Anreicherung an giftigen Alkaloiden. Meurtres à la Rochelle (2015)
Suicide by poison, subdivided by types of poison... such as corrosive, irritant, systemic, gaseous, narcotic... alkaloid, protein, and so forth.Bei Vergiftung wird unterschieden zwischen Ätzstoffen, Reizstoffen, Gasen, Alkaloiden, Beruhigungsmitteln... Double Indemnity (1944)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alkaloid
alkaloids
alkaloidal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alkaloid

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ,   ] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna) #31,305 [Add to Longdo]
生物碱[shēng wù jiǎn, ㄕㄥ ㄨˋ ㄐㄧㄢˇ,    /   ] alkaloid #44,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alkaloid; alkaliartig; laugenhaft { adj } [ chem. ]alkaloid [Add to Longdo]
laugenhaftalkaloidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコニットアルカロイド[akonittoarukaroido] (n) aconitum alkaloid [Add to Longdo]
アルカロイド[arukaroido] (n, adj-no) alkaloid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alkaloid \Al"ka*loid\ ([a^]l"k[.a]*loid), Alkaloidal
 \Al`ka*loid"al\ ([a^]l`k[.a]*loid"al), a. [Alkali + -oid: cf. F.
   alcalo["i]de.]
   1. Pertaining to, resembling, or containing, alkali.
    [1913 Webster]
 
   2. of or pertaining to alkaloids.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alkaloid \Al"ka*loid\ ([a^]l"k[.a]*loid), n. (Chem.)
   An organic base, especially one of a class of
   nitrogen-containing substances occurring ready formed in the
   tissues of plants and the bodies of animals.
   [1913 Webster]
 
   Note: Alkaloids all contain nitrogen, carbon, and hydrogen,
      and many of them also contain oxygen. They include many
      of the active principles in plants; thus, morphine and
      narcotine are alkaloids found in opium.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alkaloid
   n 1: natural bases containing nitrogen found in plants

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top